Geplaatst

wat de raad ook nog heeft gedaan…

Ruim 20 actieve betrokken en geemancipeerde vrouwen waren gisteren uitgenodigd tijdens de raadsvergadering waar werd gesproken over de kadernota emancipatie. Voor het BD niet interessant genoeg maar voor vrouwen in Tilburg een absolute opsteker. Behalve de LST stemden alle partijen voor het kader zoals door wethouder Mevis werd neergelegd.

Het was leuk geweest als Marcel Degen hierover ook iets had gezegd in zijn lijvige afscheidstoespraak, het was mede dankzij AB Gonny Egberts dat deze nota er ligt.

Na jaren van expliciet vrouwenemancipatiebeleid (met dank aan veel vrouwelijke raadsleden voor ons) heeft de gemeente de afgelopen periode geen expliciet emancipatiebeleid gevoerd maar vooral financiële ondersteuning gegeven aan organisaties en activiteiten die bijdragen aan de emancipatie van vooral de doelgroep vrouwen in een kwetsbare positie.In het ABC is vastgelegd dat extra moet worden ingezet op emancipatoire maatregelen voor (allochtone) vrouwen en meisjes.

Eind vorig jaar is aan Feniks (stedelijk centrum voor emancipatie) de opdracht gegeven de meest wenselijk geachte speerpunten voor het nieuwe emancipatiebeleid te formuleren. In samenwerking met de gemeente is op 3 mei een brede werkconferentie georganiseerd. Zo’n 100 vrouwen uit Tilburg discussieerden met elkaar rondom de thema’s:

 • Vrouwen in kwetsbare en kansarme posities
 • Vrouwenrechten en veiligheid
 • Deelname van vrouwen in maatschappelijke besluitvorming
 • Deelname van vrouwen aan betaalde arbeid en herverdeling van zorgtaken.

Tilburg kent tal van organisaties en instellingen die zich specifiek voor vrouwen inzetten. Naast Feniks is er de Blauwe maan, De Bocht, het steunpunt huiselijk geweld, de stichting experimenten werkgelegenheid, het centrum buitenlandse vrouwen, moedercentrum de Ketting en vele andere organisaties.

Naar aanleiding van het voortraject is de gemeente gekomen met de volgende doelstellingen voor het gemeentelijk emancipatiebeleid:

-het opheffen en voorkomen van verdere uitsluiting van kansarme en kwetsbare vrouwen,

-het voorkomen en opheffen van ongewenste effecten en gevolgen van beleidsmaatregelen voor vrouwen

-de maatschappelijke aandacht voor genderproblematiek vergroten.

GroenLinks vindt het goed dat dit onderwerp weer op de agenda staat. Helaas zijn er nog steeds veel vrouwen die belemmeringen ervaren bij het zelfstandig functioneren in de samenleving. In Nederland zijn nog steeds (vgl Europa) de meeste vrouwen niet economisch zelfstandig en in Tilburg zijn de meeste mensen met een bijstandsuitkering vrouw en ook landelijke problemen rondom ongewenst sexueel gedrag doet zich in Tilburg voor. De probleemanalyse wordt door alle partijen in de gemeenteraad gedeeld. Wij maken ons natuurlijk zorgen over de grote groep vrouwen en meisjes in kwestbare (= laag sociaal economisch niveau) posities. Alle gemeentelijk beleid in de wijken waar deze problematiek speelt zal onder de emancipatieloep moeten worden gehouden. Ook is het goed om het gemeentelijk veiligheidsbeleid eens te bekijken. Is er wel voldoende aandacht voor vrouwen en meisjes? Dankzij onze voortdurende aandacht vragen hiervoor is het huiselijk geweld inmiddels een speerpunt in het veiligheidsbeleid maar de problematieken van loverboys, sexuele intimidatie  bij jeugdgroepen en het feit dat de slachtoffers en de daders van verkrachtingszaken steeds jonger zijn noopt wellicht tot extra aandacht hiervoor.

Instellingen en organisaties in de stad die werken aan het verbeteren van de positie van vrouwen en meisjes moeten we koesteren. Het doel dient echter wel te zijn dat de vrouwen en meisjes die hier komen zich uiteindelijk zelfstandig kunnen redden in de Tilburgse samenleving. De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven door in haar personeelsbeleid een evenwichtiger verdeling te creeëren tussen mannen én vrouwen en bij alle beleidsterreinen zich af te vragen hoe het beleid uitwerkt op de onderscheiden groepen zoals mannen en (allochtone) vrouwen en meisjes.

Het debat gaat verder en natuurlijk zijn ook mannen van harte uitenodigd aan deze debatten deel te nemen.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

5 reacties op “wat de raad ook nog heeft gedaan…”

 1. Gonny Egberts avatar
  Gonny Egberts

  Zeker is het belangrijk genoeg om er een column aan te wijden, met dank voor mijn vermelding Marjo.
  Bijna 3 jaar geleden per motie opgedragen aan de wethouder en gisteren besloten. Volharding loont en dat stemt me tevreden, zeker voor al de Tilburgse vrouwen die hier profijt van hebben.
  Ook wat mij betreft een uitnodiging aan mannen die hierover willen meepraten.

 2. Tinus P avatar
  Tinus P

  Goed die vrouwen emancipatie. Een toevoeging nog: naast het huiselijk geweld worden meisjes en vrouwen met een psychiatrisch probleem – meestal door drugsdealers en verslaafden – al sinds jaren verleid tot – in eerste instantie GRATIS – alcohol en drugsgebruik. Vervolgens worden ze gemanipuleerd, bedreigd, geintimideerd, als "katvanger" gebruikt, in de schulden gedwongen (die dan vaak in "natura" kunnen worden afgelost). Om uiteindelijk als heroinehoertje – in Tilburg – in het project DOT SPOT te komen.(zie ook Brabants Dagblad van 2 augustus 2007). Dat is dan weer een van de zaken die behoren tot de categorie: "achteraf proberen branden te blussen". Een suggestie: eerder ingrijpen in die ellende (preventief optreden dus). En prioriteit geven in het toekomstig WMO-beleid!

 3. Arjen Roos, LST avatar
  Arjen Roos, LST

  Fijn dat je de LST in dit verband ook even noemt. We zijn ons wel degelijk bewust van de positie van kansarme en kwetsbare vrouwen. Ook op het gebied van vrouwenemancipatie zijn we er nog lang niet. De reden waarom de LST-fractie tegen stemde, is dat de onderliggende kadernota niets toevoegt.
  Immers met de WMO, het programma Allemaal Tilburgers en niet te vergeten het armoedebeleid willen we ALLE kansarmen steunen. In die zin wordt er op elk programma al een soort gendertool gehanteerd. We pleiten dus voor een integraal beleid waarin aandacht juist voor deze groepen een vanzelfsprekendheid moet zijn. En als dat niet zo is, dan ligt het niet aan de hoeveelheid nota's maar wellicht veel meer aan de uitvoerders van die nota's. Dat is onze insteek. Er ligt te veel papier. Ga aan de slag!

 4. Tinus P avatar
  Tinus P

  correctie : artikel over DOT SPOT stond in BD van 2 aug 2006 (NIET 2007)

 5. Rien Brekelmans avatar
  Rien Brekelmans

  aan Arjen en ander politieke partijen – die zeker ook deze weblog lezen – nog het volgende: emancipatie- en empowermentprocessen zijn nog steeds hard nodig voor groepen die
  nog te weinig hun stem laten horen en/of nauwelijks – positief – in beeld zijn bij decisionmakers/beleidsmakers, o.a. in de plaatselijke politiek. Daartoe behoren veel burgers met een of meer "funktiebeperkingen", zoals – je raad het al – psychiatrische patienten, drugsverslaafden, daklozen EN hun mantelzorgers.