Geplaatst

Tilburgers winnen het kampioenschap armoedebeleid

Afgelopen maandag heeft de raad het voorstel over het armoedebeleid unaniem aangenomen.Met 1.8 miljoen aan extra voorstellen gericht op mensen in armoedesituaties wordt ruim 11 miljoen uitgegeven aan mensen in een armoedesituatie. Het is de bedoeling dat dit snel gevoeld wordt.

Tilburg heeft al jaren een armoedebeleid, toch hebben nog te veel mensen te maken met armoede. IN juni 2006 is daarom een Taskforce Armoede geformeerd (raadsleden en wethouder Gon Mevis) die naar mogelijkheden heeft gezocht om armoede beter te bestrijden. In september heeft de TaskForce haar bevindingen aan de raad voorgelegd

Naar aanleiding van de discussie hierover is het college met voorstellen gekomen voor nieuw beleid. Uitgangspunten van dit beleid zijn: het versterken van hetgeen er al in de stad gebeurt en het belonen van initiatieven gericht op het doorbreken van de armoedecirkel.

Concreet betekent dit dat de raad voor 1,8 miljoen besteedt aan nieuwe voorstellen armoedebeleid.(bovenop de al ruim 10 miljoen ”oud” beleid.

Wat wordt er dan nieuw aangepakt?? 

-uitkeringen tijdig verstrekken (zodat mensen niet al hun eerste tekort opbouwen)

-via het koppelen van bestanden zorgen dat mensen die ergens recht op hebben dit ook krijgen.

-Aanbieden van budgetteringscursus

-verruimen van mogelijkheden van schuldhulpverlening

-werken aan de bejegening van klanten door Sociale Zaken en andere instellingen in de stad zodat mensen zich niet afkeren van deze organisaties

-aanpassen van de 6% regeling en van de leenbijstand. (geen onnodige drempels )

-bieden van nazorg als mensen uit de uitkering uitstromen.

-vrijwilligersvergoeding aanpassen

-Maatwerk bieden (extra capaciteit bij sociale dienst)

-automatische kwijtschelding gemeentelijke belastingen voor mensen die daar recht op hebben

-kwijtschelding belastingen voor ondernemers op of onder het minimum.

Verder wordt er een pilot gestart in de wijk Stokhasselt gericht op participatiebevordering, en wordt de samenwerking met en tussen de organisaties die in de stad hun bijdrage leveren aan het armoedebeleid.Er komt een onderzoek naar een participatiefonds of een TilburgPas en een werkloket waar ook de zogenaamde Werkende armen terecht kunnen.

 De raadsvergadering kreeg een zuur karakter door de houding van de SP die, ondanks hun deelname aan de TaskForce en hun instemming met de aanbevelingen en met het actieprogramma, het hele armoedebeleid naar zich toe wilde trekken door alsnog 25 moties met nieuwe voorstellen uit de hoge hoed te toveren. Deze actie was niet gericht op het daadwerkelijk willen bereiken van de voorstellen (dat doe je namelijk door hier al tijdens een commissievergadering over te beginnen en inhoudelijk steun proberen te krijgen bij andere partijen) maar vooral erop gericht alle aandacht naar zichzelf toe te trekken.Ook andere partijen die ineens nieuwe voorstellen uit de hoge hoed toverden maaktne zich hieraan schuldig. Hoezo gezamenlijk optrekken? En zo werd het toch nog bijna het kampioenschap armoedebeleid. Vooral dankzij deze SP actie waren alle geïnteresseerde burgers al lang voor de uiteindelijke unanieme besluitvorming vertrokken en is er weer eens bevestigd dat er veel ge…. wordt tijdens een raadsvergadering. Inderdaad Mijnheer Degen: buitengewoon Armoedig en niet gericht op het verbeteren van de positie van mensen in de stad maar slechts gericht op eigen politiek gewin!

 

Alle berichten van deze auteur