Geplaatst

De kuilen gapen er nog steeds: Kuilhoven

Sommige zaken raken in de vergetelheid. Zoals de schriftelijke vragen die ik 2 maanden geleden stelde toen ik nog voor Groep Roos in de raad zat. En ik heb er nooit antwoord op gekregen. Op de officiele website van de gemeenteraad kan je ze niet eens meer terugvinden! Ik ga er maar eens werk van maken!

Hieronder volgen ze:

Gemeente maakt geen werk van Kuilhoven

De wijk Koolhoven belooft een prachtige wijk te worden, maar wordt vooralsnog eerder beleefd als ‘kuilhoven’. Zo krijgen wij regelmatig signaln over de slechte staat van wegen en verlichting. Ik attenteer u op de volgende noodroep van mevrouw Anne Marie Jansen (ter illustratie):

“Al meerdere keren heb ik bij het centrale meldpunt van de gemeente Tilburg via e-mail melding gemaakt dat er op de hoek Vroomshoopstraat/Vurenstraat en ook in de Vurenstraat prachtige lantaarnpalen staan, maar dat ze nog steeds niet branden. Men rijdt nu ineens een donkere straat/hoek in en de veiligheid is ver te zoeken. Zelf ben ik regelmatig op het braakliggend terrein terecht gekomen (met de fiets) omdat ik verblind werd door een tegenligger (auto) en de weg niet zichtbaar was. De gemeente schuift het weer door naar de firma Liebregts die voor de aanleg van de wegen zorgt en zowel de gemeente Tilburg als de firma Liebregts zegt dat Enexis hiervoor verantwoordelijk is om de kabels aan te leggen.

Ik mag toch wel aannemen dat de opdrachtgever (na vandaag telefonisch contact gehad te hebben met Enexis is dat echt de gemeente Tilburg) er uiteindelijk voor moet zorgen dat er verlichting  komt en niet de inwoners.

Verder is er geen busverbinding vanuit de wijk Koolhoven. Wij moeten naar de Spaarnwoudestraat lopen om daar een bus te pakken. Voor mij is dat meer dan een kilometer, maar voor anderen is het nog verder.

Ook de bereikbaarheid met de fiets is slecht. Via de Spaarnwoudestraat kan ik het fietstunneltje nemen (waar overigens regelmatig jongeren overlast bezorgen omdat ze onder de twee “bruggen”hun ontmoetingsplaatsen hebben) , maar komende vanaf Gilze de Bredaseweg moet ik via een provisorisch weggetje dat helemaal niet verlicht is.

Verder wordt er geen haast gemaakt met de aanleg van de wegen. Op het ogenblik moeten wij (al maanden) via een slechte zandweg (vol kuilen) naar de Vriezenveenstraat. Ik ben al  paar keer uitgegleden met de fiets en heb daardoor ook al een lekke band gekregen. ”

Tot zover de bewoonster

De Groep Roos vraagt zich dan ook af:

  1. Op welke termijn gaat u nu eindelijk eens iets doen aan:

De slechte verlichting, de slechte bestrating, de slechte bereikbaarheid voor fietsers en trouwens ook voor automobilisten, de busverbinding die er nu niet is, het ontbreken van straatnamenbordjes, de braakliggende terreinen die als stortplaatsen gebruikt worden?

Arjen Roos

reacties (overgenomen van de oude site:

vincent brekelmans geplaatst: 26-04-2010
Meneer Roos…. uit het oog uit het hart. Zo gaat dat.
ruevert geplaatst: 27-04-2010
Krijgt groep Roos in de toekomst weer een officiële status?
arjen geplaatst: 04-05-2010
Ik heb het antwoord nu binnen dankzij griffier Hans Hamers:

Antwoord van het college:

De problemen met niet brandende straatverlichting in een deel van Koolhoven West zijn inmiddels door Enexis opgelost.De openbare ruimte in Koolhoven wordt aangelegd door de particuliere Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven CV (GEM Koolhoven). Tot het moment van overdracht aan de gemeente is deze grondexploitatiemaatschappij verantwoordelijk voor aanleg, onderhoud en beheer. De inrichting van de openbare ruimte geschiedt op basis van het door de gemeente goedgekeurde stedenbouwkundig plan. Alvorens een en ander aangelegd wordt, dienen de bestekken steeds goedgekeurd te zijn door de gemeente. Het grootste gedeelte van Koolhoven West is inmiddels definitief ingericht. Voor de straten waardoor nog zwaar bouwverkeer moet rijden, geldt dat uiteraard niet. Ook in geval de gemeente zelf verantwoordelijk zou zijn voor de aanleg van de openbare ruimte zou dat zo zijn. Vanwege de economische crisis en de daarmee samenhangende stagnering van de woningbouw zal het langer duren voordat alle kavels in Koolhoven West definitief bebouwd zullen zijn. De GEM Koolhoven heeft inmiddels besloten dat een aantal van deze ‘bouw’straten toch al definitief ingericht zullen worden.Daarnaast heeft afgelopen maanden door de vorst in de grond een aantal werkzaamheden zoals het plaatsen van straatnaambordjes en het herstellen van gaten en kuilen in bouwwegen niet plaats kunnen vinden. De komende tijd zullen deze werkzaamheden alsnog uitgevoerd worden. De bereikbaarheid voor bus-, auto- en fietsverkeer van Koolhoven is op dit moment inderdaad nog niet optimaal. Het is de bedoeling dat de Koolhovenlaan, die nu aan de westzijde de wijk ontsluit op de Burgemeester Letschertweg aan de oostzijde wordt doorgetrokken naar de Reeshofweg. Door de stagnering van de woningbouw heeft de bouw van Koolhoven Buiten echter nog niet aan kunnen vangen. De huidige eigenaar van de gronden aan de oostzijde van de Donge is met de GEM Koolhoven in 2005 contractueel overeengekomen dat zolang de bouw nog niet is begonnen, hij de gronden ook niet hoeft te leveren. Hij is thans nog niet bereid om de grond te leveren. Dat betekent dat – vooruitlopend op de woningbouw – de Koolhovenlaan helaas nog niet doorgetrokken kan worden naar de Reeshofweg. Consequentie daarvan is dat de bus voorlopig nog niet naar Koolhoven kan rijden. De provincie Noord Brabant is opdrachtgever van de vervoerder Veolia Transport en dus verantwoordelijk voor de dienstregeling van het openbaar vervoer. De gemeente heeft wel goed overleg met de provincie en Veolia Transport over het openbaar vervoer en de dienstregeling. Wij hebben de provincie Noord Brabant meermalen verzocht om een bus naar Koolhoven in de dienstregeling op te nemen. De provincie heeft echter aangegeven, tot de verbindingsweg tussen Reeshofweg en Koolhoven West is aangelegd geen busroute naar Koolhoven te willen starten. De bus zou hierdoor een flinke omweg moet maken, via de Burgemeester Letschertweg. De provincie is van mening dat hierdoor de exploitatiekosten te hoog worden ten opzichte van het aantal reizigers.Niet alleen voor de bus maar ook voor de gehele bereikbaarheid van Koolhoven achten wij het van groot belang dat de Koolhovenlaan binnen afzienbare termijn doorgetrokken gaat worden naar de Reeshofweg. Wij zullen hierover op zeer korte termijn samen met de GEM Koolhoven in overleg treden met de eigenaar van de grond. Wij zullen de raad van het resultaat van dit overleg op de hoogte stellen.

Tilburg, 23 maart 2010Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,de secretaris, de burgemeester,HAANEN OPSTELTEN

Alle berichten van deze auteur