Geplaatst

Oliemeulen is geen linkse hobby en wordt (dus..) gefrustreerd

Oliemeulen moet behouden blijven voor Tilburg!

De LST is kwaad om de houding van de gemeente inzake de teloorgang voor Tilburg van de reptielenhuis/dierenpark de Oliemeulen, sinds decennia lang een typisch Tilburgse voorzieningen. Terwijl voor miljoenen vertimmerd en verhuisd wordt qua allerlei niet-Tilburgse culturele voorzieningen, steekt de gemeente Tilburg geen vinger uit voor de Oliemeulen. Jan Walhout, directeur van De Oliemeulen zegt in een interview: "Met deze stad voelen wij ons nauw verbonden. Alleen lukt het de gemeente Tilburg tot dusver niet om ons een goede alternatieve locatie aan te bieden. Ze claimt nu geen grond hiervoor te hebben (…)."

De LST heeft het college diverse malen  gewezen op de de wens van de Oliemeulen om te verkassen. In een open brief hebben we het college een alternatieve lokatie aangewezen. En in een door de gemeenteraad unaniem aangenomen motie hebben we de opdracht gegeven een kinderboerderij in de Reeshof te combineren met een milieu-educatieve functie en aan te haken bij bestaande organisaties, ZOALS DE OLIEMEULEN!!! (zie brief). Maar blijkbaar veegt de wethouder zijn R. af met de motie van de gemeenteraad.

 

 

Open brief aan het college van b&w van Tilburg                            24 juni 2008

 

  

Betreft: Milieu-educatiecentrum in Tilburg-West

Reeshof hangt weer aan de laatste mem

Directe aanleiding: Uw wethouder Paul Wethouder Paul  Huijgen bezoekt deze week een aantal kinderboerderijen in stad. Hii wil, volgens het persbericht, meer te weten komen over de dagelijkse gang van zaken. Hij  gaat ook met beheerders en  vrijwilligers van gedachten wisselen over de toekomst van de kinderboerderijen in de stad. In een persbericht stelt Huijgen dat de kinderboerderijen unieke plekken  zijn voor ontmoetingen tussen  jong en oud. "Plekken die we moeten koesteren", aldus Huijgen. en "Er is ruimte  voor natuureducatie  voor kinderen en hun ouders. Met de bezoekjes die ik afleg wil ik graag de wensen en behoeften  van de direct betrokkenen horen. Op die manier kan ik kijken wat er nodig is om de boerderijen te verbeteren en te behouden voor de stad."

Opvallend in het programma van Huijgen is dat hij NIET de Reeshof en Tilburg-West bezoekt, terwijl JUIST daar in de meest kinderrijke buurt van Tilburg, vele burgerinitiatieven worden ontplooid. Zoals voor een breed milieu-educatiecentrum. Vandaar dat wij het college doormiddel van deze open brief willen wijzen op de ontwikkelingen en wensen in dat stadsdeel. Overigens gaat dit verder dan de sec een eventueel kinderboerderijtje bij de Dongevallei (zie coalitie-akkoord) dat wij maar ten dele beschouwen als de uitvoering van onze eerdere motie. Wij stellen een bredere opzet voor.

Tilburg-West kenmerkt zich door zeer veel groen. Weliswaar versnipperd en ook ‘gespreid beleefd’, zoals de Oude Waranda, het Wandelbos, Golfbaan, Drijflanen, Reeshofbos, de Groene Kamer enzovoorts. Met dit voorstel willen de indieners toewerken naar meer samenhang in het gebied en een betere beleving van de groene rijkdom. Zo zouden enkele fysieke aanpassingen in het gebied (zoals herinrichting van de Drassige Driehoek, meer wandel- en fietspaden, een milieu-educatiecentrum) de natuur dichter bij de bewoners kunnen brengen.Het idee sluit goed aan bij de wensen van vele fracties om als gemeente actiever te worden op het gebied van milieu-educatie richting jongeren. Gelet op het feit dat een zeer groot deel van de Tilburgse jongeren in Tilburg-West woont, is dit voorstel bewust als aanvulling bedoeld op de ontwikkelingen op dat gebied in Moerenburg/Tilburg-Oost.

Onlangs heeft het Reeshofbos een fikse opknap- en onderhoudsbeurt gehad. De bestaande paden- en lanenstructuur is gehandhaafd terwijl een nieuw nature-trail (natuurpad) is aangelegd dwars door de afwisselende bospercelen. De ontwerpers (bewonerswerkgroep) maakten hierbij vooral gebruik van al bestaande ‘clandestiene’ paadjes. Zaken die de bezoekers normaal niet op zouden merken komen zij tegen op de nature-trail. Zoals de verscheidenheid van begroeiing en het hoogteverschil in het bos. Borden met uitleg verschijnen bij de ingangen verschijnen en ook in het bos langs de nature-trail zal zo nu en dan het een en ander middels borden verduidelijkt worden. Zoals bijvoorbeeld het aardige feitje dat de gekweekte dennen in het Reeshofbos vroeger bestemd waren als stuthout en als zodanig verkocht werden aan de Limburgse mijnen.

Hoewel het Reeshofbos steeds drukker wordt bezocht, is het aangewezen als één van de pilotprojecten met betrekking tot de biodiversiteit in het kader van de internationale Countdown 2010 en het LAB-project (Local Action for Biodiversity). Een initiatief waarvan de gemeente Tilburg in 2005 de eerste stedelijke ondertekenaar was. Bedoeling is de stadsnatuur, in dit geval het stadsbos aan de Reeshofdijk te versterken door er meer diversiteit in mogelijk te maken. In het Reeshofbos worden met dat doel wat meer open plekken gecreëerd om vooral struikbegroeiing mogelijk te maken. Struikbegroeiing die dan weer diverse insecten, vogels en kleine zoogdieren aan gaat trekken.

In het najaar van 2007 stond het reguliere 5-jaarlijkse bosonderhoud op het gemeentelijke programma. In nauw en nuttig overleg tussen de uitvoerders, de bewonerswerkgroep en ambtelijke ondersteuners zoals gebiedsteam west en de stadsecoloog is dat onderhoudsprogramma aangepast aan de nieuwe plannen. Het is een combinatie van regulier onderhoud en het realiseren van een aantal aanpassingen om het hierboven beschreven plan te realiseren.

Fase twee van het Reeshofbos zal de grootste natuurwinst gaan brengen als de drassige driehoek (6 hectare) die nu nog als landbouwgebiedje functioneert verworven kan worden. Op dit moment overlegt het Waterschap de Brabantse Delta met de eigenaar van deze grond met als doel de grond te verwerven. Die driehoek zou dan een open gebied kunnen worden met een meanderende Oude Leye er door heen. De sloot die nu nog kaarsrecht door het gebied snijdt. Door de herinrichting zal de hele driehoek zijn historische naam eer aan gaan doen en dus echt drassig worden. Bij die laatste herinrichting houdt het ontwerp, niet in het minst ook rekening met de wensen van het waterschap de Brabantse Delta die de zorg voor waterberging bij incidentele hevige regenval hebben. Populair gezegd zal de drassige driehoek bij die zware regenval het water bergen wat anders voor problemen zou kunnen zorgen in een aantal woongedeelten van de Reeshof. In die tweede fase zal ook de nature-trail dat nieuwe natuurgebiedje doorkruisen om een extra natuurbeleving toe te voegen. In de punt van de driehoek komt dan een verhoogd uitzichtpunt waar vanuit u diverse zichtlijnen heeft het hele gebied in, zowel over de drassige driehoek als naar de bospercelen. Dat de versterkte biodiversiteit gemaximaliseerd zal gaan worden door de introductie van de natte 6 hectares zal duidelijk zijn.

Een derde fase van de herinrichting zou kunnen zijn:

– de inrichting van een parkeerterrein en de vestiging van een milieu-educatief-centrum op de hoek Reeshofdijk/Zwartvenseweg. Die hoek ligt centraal als het bladsteeltje van een klavertje vier tussen Stadsbos Reeshof, Wandelbos, Recreatiestrook (Zeven Geitjes/Bosvreugd) en de Oude Waranda.Concreet stellen de initiatiefnemers in de Reeshof en West voor om: – In nauw overleg met de werkgroep Biodiversiteit & natuurrecreatie Reeshofbos en in overleg met het waterschap Brabantse Delta de plannen voor deze fase 2 te realiseren:

-Aankoop Drassige Driehoek te bespoedigen-Het laten doorkruisen van het natuurgebiedje met een nature-trail dat met in de punt van de driehoek  nieuwe natuurgebiedje een verhoogd uitzichtpunt met diverse zichtlijnen het hele gebied in-Te onderzoeken hoe het gebied toegankelijker gemaakt kan worden doormiddel van de aanleg van een parkeervoorziening -Een milieu-educatiecentrum te realiseren. Dat zou fysiek punt in het gebied moeten zijn. Qua beheer en invulling van de milieu-educatie zou dit centrum moeten samenwerken met het Natuurmuseum en de milieu-educatiefaciliteiten in Moerenburg. -Mede-huurders en initiatiefnemers benaderen voor dit nieuwe milieu-educatiecentrum in Tilburg-West. Mogelijke verbindingen zouden gelegd kunnen worden met bijvoorbeeld Stichting de Gaarde in Udenhout dat op termijn een nieuwe lokatie zou willen, aanpalend aan natuur-, tuinbestemmingen, De Oliemeulen die graag een nieuwe lokatie zou willen omdat zij wil uitbreiden en omdat de verhuurder het pand aan de Reitse Hoevenstraat graag een andere bestemming wil geven Scoutinggroep Celtica, een enthousiaste jongerengrpep in Tilburg-West die graag in de natuur een nieuw onderkomen zoekt. En diverse andere organisaties.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

8 reacties op “Oliemeulen is geen linkse hobby en wordt (dus..) gefrustreerd”

 1. chris avatar
  chris

  Hoe is t toch in godsnaam mogelijk dat allerlei groepen naar Tilburg worden gehaald, maar dat dit stukje Tilburg dan weer verkloot wordt!??? Daar is dan weer geen geld of grond voor!

 2. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Mooie foto van een mooie vrouw…En ik kan het alleen maar beamen, ellendig dat er zo weinig geld voor dit doel is, en zoveel geld aan onnuttige andere dingen….

 3. henk avatar
  henk

  Inderdaad een mooie foto, maar hoe zie jij dat die buizerd een vrouwtje is?

 4. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ Heer Roos

  Oliemeulen is geen linkse hobby en wordt (dus..)

  Durft u kritiek te uiten op die linkse lui !!
  Bent u niet bang dat u geroyeerd wordt op deze site.

  Zou jammer zijn want ik lees uw bijdrages met genoegen.

 5. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  @ Arjen

 6. julesluijten avatar
  julesluijten

  En…Tine… wat wil je hier nu mee zeggen? Dat de PvdA weer zo verschrikkelijk voor is? Toch wel ongepast hoor, om iedere keer maar weer te benadrukken waar de PvdA allemaal voor of tegen is. Het gaat hier over het College: " Maar blijkbaar veegt de wethouder zijn R. af met de motie van de gemeenteraad." De Oliemeulen naar de Reeshof verhuizen is trouwens niet zo'n beste optie, lokatie in de buurt van de Zeven Geitjes wel: toch voor veel Tilburgers beter bereikbaar, zeker op de door de PvdA zo geliefde fiets!

 7. marjofrenk avatar
  marjofrenk

  Was het maar waar dat dit college alleen linkse hobby's zou steunen! dan waren we niet bezorgd over Wijkevoort en over het buitengebied in Noord-Oost en in Zuid-west, was er al lang een groenstructuurplan en meer geld voor het stimuleren van fietsen en het ontmoedigen van autoverkeer.Bovendien waren er dan al meer energiebesparende maatregelen getroffen op gemeentegebouwen, was er een echte duurzame woonwijk gebouwd in Koolhoven etc…
  Geinteresserd meedenken met de mogelijkheden voor de oliemeulen en relaties leggen met milieu-educatie lijkt mij voor de wethouders milieu en kinderboerderijen overigens best een optie…

 8. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  waarom moeilijk doen over een locatie voor het reptielen huis?
  der staan rondom tilburg genoeg boerderijen waar zoiets van gemaakt kan worden, ze zijn nu als antikraak verhuurd aan studenten die zaak uitleven.
  zo krijgen oude boerderijen wel weer een doel.
  het wordt langzaam bouwgrond, maar beetje historie mag er toch wel blijven?
  dus mooie plek voor de oliemeulen.