Geplaatst

Stop de kap van de esdoorns in de Reit

De Lijst Smolders heeft vandaag art. 47 vragen aan het college gesteld mbt tot de bomenkap in de SlotLoevesteinstraat in Tilburg. De heer Henk Kuiper, hier wel bekend, heeft de bomen onderzocht en volgens hem kunnen zowat alle bomen nog wel honderd jaar mee. De LST vraagt met klem om de geplande bomenkap op maandag 16 februari uit te stellen totdat de vragen van de LST zijn beantwoord en er met de gemeenteraad over gesproken is.

Hier volgen de vragen aan het college:

Het lijkt wel of er nooit iets geleerd wordt van het verleden, zeker de afgelopen jaren!Wederom is bij de LST gebleken dat er sprake is van onnodige bomenkap in combinatie met slechte communicatie (schijninspraak) met betrokkenen. Op vrijdag 16 januari wordt er onder de omwonenden van de Slot Loevesteinstraat een brief verspreid waarin wordt vermeld dat de gemeente Tilburg van plan is om in het voorjaar 29 esdoorns in de Slot Loevesteinstraat te vervangen.

Op donderdag 19 januari is het gepubliceerd in de Tilburgse Koerier. Tot verbazing van de bewoners wordt er op 6 februari een brief verstuurd waarin staat dat er al op 16 februari wordt gestart met de kapwerkzaamheden. Wij zijn inmiddels in contact gekomen met een omwonende die Henk Kuiper heeft benaderd die na inspectie een rapport heeft opgemaakt. Wat blijkt? Er is met de meeste bomen helemaal niets aan de hand en die kunnen nog wel 100 jaar mee. Dit alles noopt ons tot het stellen van de volgende vragen:

1) Bent u het met ons eens dat u de burgers niet serieus neemt wanneer u al een brief

verstuurd voor de kap terwijl de wettelijke termijn van inspraak nog niet is verstreken?

2) Bent u bereid om het door Henk Kuiper opgestelde rapport serieus te nemen, dit ook te

volgen en dus niet tot massaal kappen over te gaan? (ook niet ’s nachts)

3) Klopt het dat degene die u opdracht geeft voor de massale kap, ook diegene is die de

bomen heeft onderzocht en afgekeurd om vervolgens zelf nieuwe bomen te leveren en

te planten? Zo nee, wie heeft dan onderzocht, wie gaat er kappen, wie levert de nieuwe

bomen en wie gaat de nieuwe bomen planten?

4) Bent u het met de LST eens dat het dit jaar wel erg vroeg voorjaar is?

Hieronder de bevindingen van Henk Kuiper. Hij schrijft hier op persoonlijke titel. Het betreft een concept dat voorgelegd is aan de Stichting Stadsbomen.

Bomen aan de Slot Loevensteinstraat

Al vele jaren signaleert Stichting Stadsbomen praktijken in het openbare groen die ten koste gaan van de bomen ter plaatse. Vaak ook verbazen we ons over de voorlichting vanuit de gemeente over de waarde, vitaliteit en toekomstverwachting van bomen, zoals aan het Leijpark en bij het toekomstige Factorium (inmiddels gekapt op enkele populieren na). We zijn nu weer zeer verbaasd over recente ontwikkelingen in de Slot Loevensteinstraat en recente voorlichting over de daardoor benadeelde bomen.

Aantasting van bomen en groeiomstandigheden

Door attente buurtbewoners is ons meermalen gewezen op ontwikkelingen in de Slot Loevensteinstraat die voor het openbare groen niet gunstig waren. Bij een reconstructie in de groenstrook tussen deze weg en het terrein van Amarant (Hooge Veer) is niet bepaald met de vereiste zorg gehandeld ten aanzien van de rij Noorse esdoorns aldaar. Wat hier is gebeurd is weliswaar geen uitzondering in Tilburg, maar wij willen toch graag wat hier is gebeurd (en nog dreigt te gebeuren) onder de aandacht brengen in de hoop dat in het algemeen aan dit soort praktijken nu toch eens een halt wordt toegeroepen. Bovendien lijken de uiteindelijke gevolgen voor de bomen toch wel erg drastisch te zijn.

Bij de recente reconstructie is hier op het wortelstelsel van de bomen een brede laagaangebracht van het zogenaamde ‘dolomiet’. Ondanks waarschuwingen destijds zijn hiermee in 1996 ook de paden vervangen in het Wilhelminapark waarna we getuige mochten van sneuvelen en aftakelen van twee monumentale kastanjes, een monumentale populier, een majestueuze bruine beuk en aantasting nu weer van nog een andere bruine beuk. Dezelfde ervaringen ten koste van vele lindebomen in het Kromhoutpark. Aan de Slot Loevensteinstraat is de aangebrachte laag ‘dolomiet’ weliswaar veel smaller, maar toch kun je ook hier constateren dat het afsluiten van een deel van de wortels met deze ondoorlaatbare substantie de vitaliteit van de bomen niet ten goede is gekomen.

Bij de werkzaamheden zijn ook in andere opzichten de regels voor boombescherming bouwlocaties niet in acht genomen. Bij een aantal bomen zijn beschadigingen toegebracht aan stam en wortelstelsel. Soms ook is de boom na de werkzaamheden gewoon opgeleverd met de hele stamvoet verdwenen onder het zand. Bij de laatste snoeibeurt zijn veel te grote takken afgezaagd.

Gevolgen

Gelukkig vallen de gevolgen nog mee. Bomen blijken toch telkens weer buitengewoon taai en over een enorm herstelvermogen te beschikken. Het betreft hier bovendien een boomsoort (Noorse esdoorn) die zoals de meeste grotere boomsoorten makkelijk tweehonderd jaar of nog ouder kan worden. Een bijzondere eigenschap van deze boom is bovendien dat hij na zware aantastingen door werkzaamheden vele jaren op een lager pitje gewoon probleemloos verder in leven blijft. Bladgroei, bloei en diktegroei zijn een aantal jaren minder, maar daarna krijgt de boom weer de normale hoeveelheid blad, bloesem en vruchten. Uit onderzoek naar de jaarlijkse diktegroei van de esdoorns blijkt ook dat de veerkracht van de bomen toch weer verbazingwekkend is. Er is nog steeds sprake van duidelijke diktegroei. Die is de laatste jaren weliswaar afgenomen, maar dat is bij ouder wordende Noorse esdoorns altijd het geval. De stammen worden vooral in de eerste tien tot twintig jaar dikker, daarna neemt die diktegroei af. Uit de cijfers blijkt dat de bomen ondanks de toegebrachte schade nog altijd flink doorgroeien en dat de diktegroei niet in een verontrustende of alarmerende mate is afgenomen. Ook de lengtegroei van de takken gedurende de afgelopen jaren getuigt, gezien de verslechterde omstandigheden, nog altijd van een indrukwekkende levenskracht. Rond de recente beschadigingen en zware snoeiwonden zien we ook weer hoe de boom zelf al weer herstelweefsel vormt. Een opmerkelijk verschijnsel, want esdoorns doen dit heel slecht en vormen veel meer binnen in de boom weer een nieuw afsluitend houtweefsel. De meeste bomen kunnen nog honderden jaren mee of krijgen nog een paar jaar extra, omdat ze de groeimogelijkheden van de afgelopen jaren hebben uitgespaard en bewaard voor later.

Voorlichting

Toch zien we vaak dat in dit soort gevallen de voorlichting naar het publiek dan heel negatief en tendentieus is. De bomen zijn dan al gauw ten dode opgeschreven en niet meer te redden. Zo werden we aangaande de bomen langs de Slot Loevensteinstraat door attente buurtbewoners gewezen op een merkwaardige bewonersbrief. Daarin wijst de gemeente alleen op de (door de gemeente zelf veroorzaakte) achteruitgang. En zogenaamd is de normale levensduur van deze boomsoort in het algemeen al niet meer dan zeventig jaar en in dit geval nog maar veertig tot vijfenveertig jaar. Er is zelfs sprake al van "afsterven". En die ‘afstervende bomen’ zijn kennelijk meteen representatief ook voor alle andere bomen. Dus wil de gemeente voor de bomen "de enige duurzame oplossing". En dat blijken dan verhullende, eufemistische woorden voor kappen.

Tegelijk wordt met geen woord gerept over andere reële opties. Evenmin worden bewoners geïnformeerd over de ecologische waarde van de bomen. Ze vormen het leefgebied van onder andere de boomklever en worden regelmatig ook bezocht door andere in de stad minder algemene vogels. Op de stammen zijn in de loop der jaren ook allerlei interessante mossen en korstmossen verschenen, waaronder zelfs het voor luchtvervuiling gevoelige en in de stad zeldzame struikkorstmos (Evernia prunastri). De bomen liggen ook in een voor Tilburg belangrijke corridor voor stadsnatuur, gevormd door de Bredaseweg met aangrenzende grote tuinen en kloostertuinen, speciaal beschreven in het boek ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’.

Conclusie

Wij vinden de voorlichting naar de bewoners bedenkelijk en met name de manier waarop het kappen van de bomen wordt gepresenteerd als de enige oplossing. Na herstel van de groeiomstandigheden kunnen de bomen daar nog meer dan honderd jaar voor een prachtig groen decor zorgen. Bovendien hebben wij vernomen dat er bouwplannen zijn op het aangrenzende terrein van Amarant. En het zou niet de eerste keer zijn dat voor bewoners het uitzicht op groen ineens verandert in uitzicht op bebouwing. In elk geval is er geen enkele dwingende noodzaak tot kappen. Van een enkele boom zou je kunnen zeggen dat je die beter kunt vervangen, maar dat is geen reden om meteen dan maar alle bomen te vervangen. Boomkwekers en groenbedrijven willen dat misschien graag en adviseren soms graag in die richting. Hoe korter de omlooptijd van bomen hoe beter de omzet in de bomenbranche, maar een gemeente dient een ander belang ook te behartigen: de visuele en ecologische kwaliteit van deze groenvoorziening en de waarde en belevingswaarde van oudere bomen. Met het strakke logo ‘T’ lijken nadrukkelijk ook wat betreft het groen strakke en rechte lijnen te worden gepropageerd, maar in onze ogen wordt deze stijl nu toch echt veel te ver doorgevoerd. Er is niets tegen een bomenrij waarin niet alle boomkruinen een strakke, liniaalrechte lijn vormen. Er is niets tegen een rij bomen waarin tussen de oudere bomen ook enkele jongere bomen staan. Bovendien groeien jonge esdoorns zo hard dat ze na enkele jaren alweer net zo hoog zijn als de oorspronkelijke bomen.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

30 reacties op “Stop de kap van de esdoorns in de Reit”

 1. cees verwey avatar
  cees verwey

  Wat worden we toch belazerd in de stad!

 2. chris avatar
  chris

  Als je wilt dat die bomen niet gekapt worden, moet je daar dag en vooral ook NACHT gaan waken!

 3. henk avatar
  henk

  Nee maar! Je plaatst hier nota bene de hele reactie die ik schreef naar aanleiding van vragen uit de buurt. Even voor de duidelijkheid: ik spreek weliswaar van "wij" en "Stichting Stadsbomen", maar vanwege de urgentie is die reactie snel door mij op persoonlijke titel geschreven en als mening van mijzelf aan een van buurtbewoners overhandigd. Tegelijk is deze tekst toen naar 'Stichting Stadsbomen' gegaan als voorstel voor een officieel geluid van Stichting Stadsbomen naar bewoners en gemeente.

 4. arjen avatar
  arjen

  Heb ik nu rechtgezet Henk. Ik heb voor jouw tekst de volgende zin toegevoegd:

  Hieronder de bevindingen van Henk Kuiper. Hij schrijft hier op persoonlijke titel. Het betreft een concept dat voorgelegd is aan de Stichting Stadsbomen.

 5. Burgermannetje avatar
  Burgermannetje

  @ Veerle Slegers:

  OPLETTEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Toen ik het artikle hierboven las kreeg ik direct het gevoel dat dit niet van de hand van Arjen Roos kon zijn. Stijl en manier van schrijven, de specifieke deskunigheid: nee echt geen Roos.
  Als je dan in een van de reacties leest dat het letterllijk jatwerk blijkt te zijn van Hen Kuiper wordt je gevoel belazerd te worden alleen maar bevestigd.
  Het is in de journalistiek een doodzonde als je zonder bronvermelding citeert. Dat dit inmiddels is rechtgezet doet niet ter zake.
  Ik vind het buitengewoon goedkoop om externe correspondentie klakkeloos te kopieeren en als een eigen geschrift naar buiten te brengen.Zeker als je zoals dehr. Roos,van huis uit journalist bent en (vol trots) opgenomen staat in de Tilburgse encyclopedie.

 7. arjen avatar
  arjen

  @Tine
  Dit is ongewijfeld geen authentieke reactie van Tine vd Weyer. Die staan immers altijd bol van de spellingsfouten en lijken altijd onder invloed geschreven te zijn.
  Tine gooit doorgaans ook niet zo goedkoop met modder.
  Maar om hier even serieus op in te gaan: Er wordt hier wel degelijk gerefeerd aan het veld-onderzoek van Henk Kuiper. Ergo is hier geen sprake van plagiaat of wat dan ook. Heb ik ook helemaal niet nodig. Dat ik hier iets rechtzet, heeft niets met bronvermelding te maken, maar met het feit dat Henk in het rapport NAMENS STICHTING STADSBOMEN schrijft, terwijl hij later aangaf dat OP PERSOONLIJKE TITEL te doen.
  Dat degene die onder de naam van raadslid Tine vd Weyer reageert, dat niet begrijpt, zegt alles over het bedenkelijke niveau.
  Gaarne verneem ik van Tine of zij vindt dat ik deze reactie moet verwijderen. Proost.

 8. betrokkentilburger avatar
  betrokkentilburger

  @ Tine

  Tine, jammer dat je er nu pas achter komt. De LST hanteert dit soort praktijken vaker. Of ze vragen leuk een fotootje die ze later ergens anders weer gebruiken.

  Oppassen geblazen dus!

 9. cees verwey avatar
  cees verwey

  @Tine
  Wat een schandalige reactie van Tine vd Weyer. Ik ken de publicaties van de heer Roos en altijd worden er bronnen genoemd en voetnoten.
  En juist Tine moet zoiets schrijven terwijl ze zelf altijd plannetjes jat van andere gemeenten. Zoals over de Groene daken waarmee ze dan ook nog eens goeie sier wil maken bij prijsvraagjes. Betrokkentilburger zwetst hier weer eens uit zijn kleffe nek.

 10. try avatar
  try

  Hoe dan ook; Hamming schijnt al gesignaleerd te zijn met nachtkijker en kettingzaag….beware!

  Ton Rijnen

 11. chris avatar
  chris

  @Cees
  Het is volgens mij toch echt PvdA-raadslid Tine vd Weyer die dit schrijft, want de naam is op dezelfde wijze geschreven als elders. Niet te geloven. Totaal niet ingaan op de inhoud, maar gewoon ordinair met modder gooien.

 12. chris avatar
  chris

  Volgens mij staat die reactie van Tine WEL vol met spellingsfouten. Lees maar:

  deskunigheid: nee echt geen Roos.
  Als je dan in een van de reacties leest dat het letterllijk jatwerk blijkt te zijn van Hen Kuiper wordt je gevoel belazerd te worden alleen maar bevestigd.

  deskunigheid, letterllijk, Hen Kuiper!!

  Het gaat zeer waarschijnlijk toch echt om Tine vd Weyer zelf!

 13. arjen avatar
  arjen

  Los van de vraag of deze reactie nu wel of niet door raadslid Tine vd Weyer is geschreven, hadden ALLE raadsleden gisterenmiddag al de brief en de vragen van de LST-fractie ontvangen en daarin wordt Henk Kuiper meerdere malen als bron genoemd (en ook hierboven al in de inleiding!! Enige suggestie (al of niet door Tine vd Weyer) dat hier mensen 'belazerd' worden door de auteur, is dus totaal ongegrond.

 14. cees verwey avatar
  cees verwey

  Toch vind ik dat je nog zeer mild en fatsoenlijk reageert! Ik zou haar aanklagen wegens smaad!

 15. Aldert avatar
  Aldert

  Als je haar aanklaagt, wil ik wel dat je de Koerier de primeur gunt, Arjen. 😉

 16. ilburg.nl avatar
  ilburg.nl

  Hoi Aldert,
  Als wij het dan mogen hebben voor het internet is dat voor ons verder geen probleem,..
  Groetjes,
  Theo

 17. Tom Pijnenburg avatar
  Tom Pijnenburg

  per saldo zijn de bomen gered.

  Daar moet ook een verbindende kracht uit gaan.
  Laten we ons daar op richten,
  allemaal gewoon blij???

  (of klink ik nu te stichtelijk).

 18. arjen avatar
  arjen

  En hier komt de bewonersbrief (= de bron Tine)

  Werkzaamheden Slot Loevensteinstraat uitgesteld
  Bezwaar op de kapvergunning
  Maandag 16 februari 2009 zouden de werkzaamheden starten voor het vervangen van de
  bomen in de Slot Loevensteinstraat in het gedeelte achter Het Hooge Veer, tussen de
  huisnummers 28 en 108. U bent hierover ge

 19. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  elke boom die onterecht gerooid wordt is eeuwig zonde.
  elke boom die gespaard kan worden absoluut winst.

  wat me irriteert – en vandaar mijn reactie- is het klakkeloos kopie

 20. arjen avatar
  arjen

  @Tine
  Elders op TilburgZ beweer je dat vrouwen wel degelijk een analytisch vermogen hebben. Je hebt daarin groot gelijk maar in deze casus mbt jezelf zeker niet.
  Hiervoor heb ik al aangegeven dat we de rapportage va Henk Kuiper ons nooit 1 op 1 hebben toege

 21. chris avatar
  chris

  @Tine zegt: "wat me irriteert – en vandaar mijn reactie- is het klakkeloos kopie

 22. henk avatar
  henk

  Als jullie me nou een lol willen doen: heb het dan verder over de vraag hoe onnodige kap van bomen verder te voorkomen en hoe historisch en monumentaal groen hier eindelijk serieus ge

 23. cees verwey avatar
  cees verwey

  @Henk
  Als jullie me nou een lol willen doen: heb het dan verder over de vraag hoe onnodige kap van bomen verder te voorkomen en hoe historisch en monumentaal groen hier eindelijk serieus ge

 24. henk lubbers avatar
  henk lubbers

  @cees verwey
  Lees nou eerst de reactie van Henk eens goed, voordat je als een kip zonder kop reageert. Henk doelt er (mijns inziens terecht) op dat de kap van deze esdoorns weliswaar (tijdelijk?) is afgewend, maar dat met die ene slag de oorlog nog lang niet is gewonnen. Arjen is het daar volgens mij van harte mee eens. Henk wil deze thread alleen weer graag 'on topic' hebben. Daar is toch niets mis mee?

 25. henk avatar
  henk

  Na het schrijven van het boek 'Utrecht bomenstad' werd hier in de Moderne Industriestad gezegd dat ik gewoon alleen maar beweerde en verzon dat ik een boek had geschreven. Laat staan dat uit dat boek (met interessante tips toen voor de Tilburgse Linde!) ook maar iets geciteerd werd. Wat betreft mijn latere Lindeboomboek werden conclusies als "Vrijheidsboom/Oranjeboom" zelfs in de krant vertaald met "boom was pro-Duits". Laat staan dat ook maar

 26. arjen avatar
  arjen

  Tine: kijk dan:::

  BRON HENK KUIPER SCHRIJFT: "Afgelopen avond kwamen in een lezing van Bert Maes over inheemse bomen en struiken in Brabant ook enkele Tilburgse bomen en struiken ter sprake van waarschijnlijk meer dan tweehonderd jaar oud. Maar die kunnen hier gewoon probleemloos en zonder enige waardeafweging ineens gekapt worden als zijnde niet monumentaal en nergens geregistreerd."
  Niet Tine doet daar iets mee, maar de LST wel. Kan je aangeven Henk om welke bomen en struiken t gaat. Dan kunnen wij eens afchecken of ze inderdaad niet op een lijst staan van monumentale bomen of struiken?

 27. henk avatar
  henk

  Svp nou niet weer mijn reactie naar Tine uitspelen. Daar gaat het niet om. Tine probeerde het ook voor mij op te nemen.
  "Niet Tine doet daar iets mee, maar de LST wel", schrijf je nu al bij voorbaat. Dat kun je niet bij voorbaat al zeggen. Laat die partijpolitiek svp even zitten als het gaat om zaken van algemeen belang of afspraken die al lang gezamenlijk zijn gemaakt, maar waar in de praktijk niets van terecht komt. Dan gewoon samen de handen ineen graag.
  Bijvoorbeeld wat betreft de inventarisatie en registratie van monumentale bomen, Tilburgs groene erfgoed en groene cultuurhistorie.

  Zo werd gisteren tijdens een lezing voor de Ecologische Kring door Bert Maes gewezen op een oude heg in het Udenhoutse buurtschap 'Kuil'. In die heg zie je nota bene nog restanten van oud vlechtwerk. Uitermate zeldzaam geworden in Brabant. Alsof je nog een groen stukje Middeleeuwen ziet. Het betreft hele oude bomen (beuk en haagbeuk). De haagbeuken zijn nog van oorspronkelijk inheems genetisch materiaal. Net als de in Brabant zeer zeldzame, daar tussendoor groeiende tweestijlige meidoorn.
  Even verderop staat dan nog een oude fladderiep (Ulmus laevis), de enige in de hele gemeente.

  Maar die unieke, oude boerenheg kan in Tilburg, net als die fladderiep, zomaar ineens als van nul en generlei waarde worden gekapt. Hij staat denk ik gewoon op gemeentegrond, maar is bij de gemeente echt niet geregistreerd als monumentaal groen of zo. En hetzelfde geldt voor alle andere relicten nog van oude houtwallen en boerenheggen, groene herinneringen nog aan oude waterloopjes, oude wegen, boomgaarden, alle lindeherinneringen aan oude boerderijen, caf

 28. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  oeioei komt jan hamming weer in de nachtelijke uurtjes voor deze bomen?
  er worden nogal wat bomen geruimd de laatste tijd.
  ook in de trouwlaan zijn er menige verdwenen, voor de herstucturering van de wijk.
  de nieuwbouw ziet er straks ook kaal uit, zonder groen of bomen.
  hebben ze niks anders te doen bij de gemeente???

 29. henk avatar
  henk

  Het laatste bericht is nu dat de bomen blijven staan. En dat is toch mooi voorjaarsnieuws. Mijn complimenten voor de bewoners die aan de bel trokken en actie ondernamen, de LST die meteen in actie kwam, wethouder Moorman die persoonlijk zich op de hoogte kwam stellen, Wim van de Sande en andere ambtenaren die bereid bleken om een al genomen besluit nog eens te heroverwegen en mensen die achter de schermen nog hun best deden. Laten we zo doorgaan in deze stad.