Geplaatst

studentenhuisvesting in Tilburg

De PvdA in Tilburg gaat voor meer studentenhuisvesting zorgen. Ha, ha, dat beloven ze al jaren. Die studentenwoningen zouden toch gebouwd worden aan de Academielaan? Of anders in de Spoorzone? Dat laatste is nog ver weg en aan de Academielaan is de Marrokaanse Moskee (uit de Stedekestraat) gevestigd. En die zal daar voorlopig ook nog wel even blijven zitten. Met subsidie van de gemeente………….. Anders lees onze officiële vragen aan het College van B&W daar maar eens over. Overigens schijnt het erg moeilijk te zijn om deze vragen te beantwoorden. De beantwoording daarvan wordt door het college alsmaar doorgeschoven. Politiek gevoelig misschien?

Geacht College,

 

Op 31 januari én 15 oktober 2008 stelden wij u vragen over de huisvesting van de Marokkaanse moskeevereniging in een door uw college gehuurd gebouw van de UvT. Uw college heeft op 7 oktober 2008 het besluit genomen om de Marokkaanse moskeevereniging de schuld ten bedrage van € 114.260, die deze vereniging had bij de gemeente voor de verbouwing en aanpassing van het gebouw aan de Academielaan wegens de noodzakelijk te verkrijgen gebruiksvergunning, kwijt te schelden. Deze, naar de mening van de TVP onterechte en als verkapte subsidie te beschouwen kwijtschelding hebt u doorgedreven ondanks de harde afspraken, dat de moskeevereniging de aanpassingskosten zelf zou betalen. Het gebouw aan de Academielaan huurt u van de UvT (huursom € 50.000 per jaar) voor een periode van 3 jaar, ingaande 1 oktober 2007 en eindigend op 31 maart 2010 met een optie tot verlenging met 2 jaar. Daarna zou het gebouw gesloopt worden ten behoeve van nieuwbouw studentenhuisvesting. Uit uw besluit van 7 oktober 2008 blijkt tevens, dat slechts een gedeelte van het gebouw doorverhuurd wordt aan de moskeevereniging en wel voor € 29887 per jaar. Deze huur zou ingaan op 15 maart 2008. Ons werd indertijd bevestigd, dat voor de overige – niet verhuurde vierkante meters – de afdeling Ondernemerszaken wel kansen ziet om die te verhuren en dat ook het moskeebestuur zou meezoeken naar invulling.

 

Onze vragen ex art 47 Reglement van Orde luiden als volgt:

 

1)               Hoe hoog zijn de definitieve verbouwingskosten én ambtelijke kosten, die ten behoeve van de verbouwing gemaakt zijn en door uw college werden kwijtgescholden?

2)               Heeft het moskeebestuur voldaan aan haar contractuele verplichtingen met betrekking tot het betalen van de huur en andere financiële verplichtingen en/of afspraken?

3)               Is het gedeelte van het gebouw aan de Academielaan, dat niet door de moskeevereniging gehuurd werd inmiddels aan derden verhuurd? Is hiermee het gat gedicht tussen de huur, die de gemeente moet betalen aan de UvT en de huur die zij ontvangt van het moskeebestuur? Zo niet, hoe hoog is het verschil?

4)               Wilt u een financieel overzicht verstrekken met betrekking tot de huurbetalingen tussen gemeente/UvT/moskeevereniging en eventuele derden?  

5)               Worden de energielasten, zoals indertijd overeengekomen, doorberekend aan het moskeebestuur en worden deze ook betaald?

6)               Hoe wordt er na afloop van het huurcontract (maart 2010) omgegaan met de tijdelijke huisvesting van de moskee en met de geplande studentenhuisvesting?

 

Alle berichten van deze auteur