Geplaatst

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Tilburg

per email 6 oktober 2006

Berkel-Enschot, 6 oktober 2006

Geacht College,

Betr.: Golfbaan voor één euro te koop!

Op maandag 2 oktober jl. heeft de gemeenteraad (i.c. de commissies Fysiek en Economie) kennis kunnen nemen van de afwikkeling en overdracht van diverse bedrijfsonderdelen van de Tilburgse Waterleidingmaatschappij. Nadat eerder de onderdelen TAS en Bronwater zijn vervreemd, is het nu kennelijk de beurt aan "De Golfbaan" (bestaande uit de huidige golfbaan Prise d’Eau, het Horecagedeelte, Golfinitiatief en de nieuw aan te leggen Golfbaan Noord). Tijdens deze bijeenkomst werd bekend, dat De Golfbaan "verkocht" gaat worden aan een selectieve groep aandeelhouders "B", zijnde de bezitters van 25% van de aandelen. (Voor een goed begrip: de overige 75% van de aandelen is voor ca. 95% in handen van de gemeente Tilburg). De criteria, die uw college – via de wethouders Janssen en Backx, commissarissen van de onderneming – indertijd aan de verkoop gesteld hebben luidden, volgens mededeling van de huidige directeur dhr. Smeets, dat

  1. De Golfbaan voor Tilburg behouden bleef én dat
  2. de verkoop marktconform geschiedde.

Inmiddels is er overeenstemming bereikt met de aandeelhouders B over de verkoop onder de volgende voorwaarden:

Koopprijs één euro

  • Negatief eigen vermogen van 600.000 euro
  • Achtergestelde lening (door TWM) van 900.000 euro
  • Verplichting om golfbaan Noord aan te leggen
  • Schulden worden voldaan/geen garantstellingen

Met name de voorgenomen verkoop van deze, overigens verlieslijdende onderneming, tegen de prijs van één euro schiet bij ons in het verkeerde keelsgat. Ons bekruipt het gevoel, dat hier een selectief groepje golfers bevoordeeld wordt. Immers, De Golfbaan is via aandelenbezit voor het grootste gedeelte eigendom van alle Tilburgers en de opbrengst moet dus alle Tilburgers ten goede komen.

Bovenstaande noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen ex. art. 47.

  1. Waardoor lijdt deze onderneming alsmaar verlies, is hier sprake van slecht ondernemerschap c.q. management?
  2. Sinds wanneer is uw college op de hoogte van de negatieve resultaten van de onderneming en waarom heeft uw college niet onmiddellijk ingegrepen, maar het verlies jarenlang neergelegd op het bordje van de belastingbetalende Tilburger?
  3. Wat doet uw college veronderstellen, dat de voorgenomen verkoopprijs van één euro marktconform is? Hoe en door wie hebt u dit laten toetsen?
  4. Hebt u meerdere eventuele kopers/gegadigden benaderd, bijvoorbeeld (de exploitant van) golfvereniging Vossenhole? Zo nee, waarom niet. Zo ja, wat waren daarvan de resultaten?

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen