Geplaatst

Duidelijkheid gevraagd over het verhuren en verkopen van gemeentewoningen

De gemeente bezit in het buitengebied (overigens ook in de stad), een aantal aardige stulpjes, die na jaren tegen een habbekrats verhuurd te zijn geweest (antikraakbewoning) verkocht worden. Soms komen deze woningen openbaar, maar vaak worden ze verkocht aan de zittende "huurder". Het geheel van verkopen en verhuren van deze gemeentewoningen onttrekt zich aan onze waarneming en daarom hebben wij aan het College daarover vragen gesteld.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Tilburg

per email 5 augustus 2006

 

Berkel-Enschot, 5 augustus 2006

Geacht College,

In het kader van het realiseren van nieuwe bestemmingen koopt de gemeente diverse panden en gronden aan. Indien dit woningen betreft, waarvan functie en toekomstige bestemming op het moment van aankoop nog niet bekend zijn, worden deze tegen een gunstige huurprijs en voor tijdelijke bewoning (zogenaamde antikraakbewoning) ter beschikking gesteld aan diverse gegadigden. Deze bewoners dienen dan als "een goed huisvader" op de zaak te passen. Enige tijd geleden is via een door ons geëntameerde discussie in de commissie Economie door u toegezegd, dat deze gemeentewoningen voor alle inwoners van Tilburg, die zich daarvoor laten inschrijven, beschikbaar zijn. Toch bereiken ons berichten, met name vanuit Noordoost (het gebied tussen Berkel-Enschot en Udenhout), maar ook vanuit de gebieden ter plaatse van en nabij de NoordWestTangent, dat deze gemeentewoningen momenteel door een selecte groep huurders voor een habbekrats gehuurd worden. Ook schijnen er nabij de NWT woningen aan een selecte groep gegadigden verkocht te zijn. Zoals bekend wordt binnenkort in Noordoost ook een aanvang gemaakt met het verkopen van dergelijke in het kader van antikraak bewoonde panden. De TVP is van mening, dat deze, met publiek geld aangekochte woningen, via de daarvoor geëigende kanalen en voor iedereen kenbaar, te koop moeten worden aangeboden.

De Tilburgse Volkspartij wenst u over het verhuren en verkopen van gemeentewoningen de volgende vragen ex art 47 te stellen.

 1. Hoe weten de inwoners van Tilburg, dat er gemeentewoningen beschikbaar zijn voor tijdelijke verhuur?
 2. Welke procedure wordt gevolgd om de panden te verhuren?
 3. Zijn er gegevens beschikbaar, waaruit blijkt, dat de woningen objectief en zonder enige bevoordeling zo eerlijk mogelijk onder potentiële gegadigden verhuurd worden?
 4. Wilt u ons lijsten ter beschikking stellen van de verhuur van antikraakwoningen met daarop alle relevante gegevens zoals adressen, namen, huurprijzen en huurjaren
 5. Worden deze antikraakwoningen ook door ambtenaren, partners of familie van ambtenaren gehuurd? Zo ja, om hoeveel woningen gaat het?
 6. Is de woning ’t Hoekse 13 te Berkel-Enschot tijdelijk verhuurd aan een ambtenares? Is het juist, dat ten behoeve van deze huidige bewoonster (en/of haar partner) een functieverruiming van het pand, zodat bijvoorbeeld theatervoorstellingen mogelijk worden, onderzocht wordt? Wordt de huidige bewoonster dan ook het exclusieve recht van koop gegund? Zijn er in dat kader, zoals onbevestigde geruchten uit de buurt aangeven, door de wethouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (Jan Hamming) ook reeds hele of halve beloftes gedaan? Zo ja, welke?
 7. Zijn de bewoners van antikraakpanden vrij in het exploiteren van het hen ter beschikking gestelde onroerend goed of wordt van hen verwacht, dat zij "als een goed huisvader"op de zaak passen? Hoe wordt dit gecontroleerd en gehandhaafd?
 8. Is uw college van mening, dat bij verkoop van een pand door de gemeente in ieder geval geen extra rechten kunnen worden toegekend aan voormalige kraakwachtbewoners?
 9. Zijn er inmiddels reeds (antikraak)gemeentewoningen verkocht? Zo ja, om welke woningen gaat het dan en welke verkoopprocedure is daarvoor gevolgd? Indien van toepassing: hebben de kopers, partners of hun familie enige relatie met de gemeente Tilburg? Zo ja, welke?
 10. Bent u met de TVP van oordeel dat inwoners van Tilburg onvoldoende of niet op de hoogte zijn van de tot op heden gebezigde gang van zaken rond deze onderwerpen en dat de feitelijke kennis rond dit geheel slechts aanwezig is bij uitvoerende medewerkers?
 11. Hoe denkt u te bewerkstelligen, dat alle gemeentewoningen die verhuurd of verkocht worden beschikbaar komen voor alle Tilburgers, waarbij eenieder tenminste in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op een aanbod?
 12. Bent u bereid over dit onderwerp in het openbaar bijvoorbeeld in de commissie Economie een discussie met de Raad te voeren, waarbij alle relevante informatie met betrekking tot het verhuren en verkopen van gemeentewoningen transparant aan de orde kan komen.

Inmiddels verblijven wij,

hoogachtend,

namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen

Alle berichten van deze auteur

Reacties

2 reacties op “Duidelijkheid gevraagd over het verhuren en verkopen van gemeentewoningen”

 1. Arjen Roos avatar
  Arjen Roos

  Nu maar hopen dat de muziek van de Hemeltjes niet te hard staat voor de antikraker op nummer 13.

 2. Johan van den Hout, avatar
  Johan van den Hout,

  Terecht! In november 2004 wees de raad nog een motie van de SP af om deze woningen uit het duistere circuit te halen. PvdA, GroenLinks en CDA stemden daar toen tegen…