Geplaatst

Bereikbaarheid Tweestedenziekenhuis

De Tilburgse Volkspartij wil, dat er gewerkt wordt aan een verbeterde bereikbaarheid van het Tweestedenziekenhuis en Dr. Deelenterrein in het algemeen. Vooral rond bezoekuren is het bar en boos en kan men nauwelijks het terrein verlaten. Wij denken daarbij niet aan symtoombestrijding, maar aan een duurzame oplossing. Aangetoond is immers, dat het achterliggend wegennet (met name de Hasseltrotonde) de verkeerstroom niet kan verwerken. Daardoor ontstaan lange files op de kruising Dr. Deelenlaan/Rueckertbaan. Lees onderstaand de vragen, die wij daarover aan het College van B&W stelden.

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Tilburg

per email 25 juli 2006

 

Berkel-Enschot, 25 juli 2006

Geacht College,

Betreft: Verkeersafwikkeling Dr. Deelenterrein eo

Reeds geruime tijd, sinds het afsluiten van de Dr. Eijgenraamstraat, bereiken ons, maar via het centraal meldpunt kennelijk ook uw college, bij herhaling klachten inzake de afwikkeling van het verkeer op en nabij het Dr. Deelenterrein. Ook de aldaar gevestigde instellingen (Tweestedenziekenhuis, Verpleeghuis de Hazelaar en het Dr. B.Verbeeten Instituut) maken zich ernstig zorgen over de slechte doorstroming van het verkeer op de Dr. Deelenlaan richting Rueckertbaan. Dit klemt temeer nu dit najaar de start van de bouw van een ambulancepost op het Dr. Deelenterrein is voorzien. Eerdere gesprekken tussen de instellingen, politie en uw college leverden slechts het teleurstellende resultaat op, dat echte oplossingen, volgens uw college, op korte termijn niet voorhanden zouden zijn. Bovendien hebt u aangegeven, dat verbeteringen in de directe omgeving van de instellingen een belangrijke eerste verantwoordelijkheid van de gezamenlijke zorgpartners zijn. Daartoe zou het verkeersaanbod tussen 8.30 u en 17.00 u gestroomlijnd kunnen worden door het instellen van flexibele werktijden voor het personeel, een pendelbusje vanaf een elders gelegen parkeerterrein én de aanleg van een rondweg langs het Wilhelminakanaal, waartoe gesprekken met Rijkswaterstaat gaande zouden zijn.

Door de geïntensiveerde bebouwing op het Dr. Deelenterrein zijn meerdere instellingen aangewezen op aan- en afvoer via de Dr. Deelenlaan en is het aantal klachten over verkeersopstoppingen opnieuw toegenomen. Als voornaamste oorzaak van een en ander gaf uw college het gebrek aan verwerkingscapaciteit van de Hasseltrotonde aan. Dit kennelijk statisch gegeven doet de angst voor de toekomst alleen maar groeien als daarbij gedacht wordt aan de grootse plannen, die in voorbereiding zijn op en aan het Smariusterrein.

Nu uw college kennelijk volhardt in het niet of nauwelijks meewerken aan een oplossing voor de verkeersproblematiek, hebben de gezamenlijke zorginstellingen (Tweestedenziekenhuis, Stichting de Wever/Hazelaar, Dr. B.Verbeeten Instituut en GGD Hart voor Brabant/ambulancevervoer) het initiatief genomen om de Raad i.c. de commissie Fysiek uit te nodigen voor een werkbezoek op 21 augustus aanstaande. Deze uitnodiging vermeldt als belangrijkste agendapunt "knelpunten verkeerscirculatie en verkeersafwikkeling". Ook in verband met een terdege voorbereiding van dit werkbezoek verzoeken wij u onderstaande vragen ex. art. 47 vóór maandag 21 augustus a.s te beantwoorden.

  1. Is uw college met ons van mening, dat u zich niet kunt onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor verkeersbewegingen in het openbaar gebied, temeer omdat de belangrijkste oorzaak van de verkeersstagnaties op de dr. Deelenlaan gelegen is in het gebrek aan verwerkingscapaciteit van de nabijgelegen Hasseltrotonde?
  2. Kan de betrekkelijk eenvoudige ligging van de Hasseltrotonde zich niet lenen voor een ombouw tot een beter te benutten kruispunt, waarbij sprake is van ondergrondse en/of bovengrondse rijbanen? Waarom niet?
  3. In welke fase bevinden zich de gesprekken met Rijkswaterstaat? Op welke termijn is van deze zijde medewerking te verwachten?
  4. Kan de omstreden plaatsing van het draaiend huis op de Hasseltrotonde, waarvoor het volledige plein toch op de schop moet, niet gelijktijdig plaatsvinden met een verkeerskundige capaciteitsverruiming van het plein? Zo nee, waarom niet?

Inmiddels verblijven wij,

namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen, fractievoorzitter

 

Alle berichten van deze auteur