Geplaatst

Opnieuw vragen over Moerenburg (door CDA en TVP)

Over handhaving gesproken.

Betreft: Vragen ex art. 47 RvO inzake "Verrommeling Moerenburg"

Geacht College,

In het Brabants Dagblad van zaterdag 1 september spreekt de "Werkgroep Behoud Moerenburg" haar ergernis uit over de opstelling van uw college met betrekking tot de illegale bouwsels in landschapspark Moerenburg.

Naar aanleiding van vorenstaande hebben wij de volgende vragen.

1. Klopt het dat uw college de aanpak van illegale "hobbymatige bouwsels" in Moerenburg  geen prioriteit toekent? Is uw college, met ons van mening, dat de geschetste gang van zaken juist voor dit gebied wel zeer ongewenst is?

2. Een van de verklaringen voor niet ingrijpen zou zijn dat uw college in afwachting is van een nieuw bestemmingsplan. Zijn er nog andere argumenten aanwezig om dit gedogen te verklaren?  Op welke termijn kunnen wij een nieuw bestemmingsplan voor Moerenburg verwachten (mede gelet op de inhaalslag die gaande is)?

3. Is uw college bereid de noodzakelijke, nu reeds aanwezige bouwwerken, bijvoorbeeld die, die dienen als schuilplaats voor dieren, via het nieuwe bestemmingsplan toe te staan (te legaliseren) mits een en ander goed ingepast wordt in het landschap?

4. De werkgroep heeft de gang van zaken ook gemeld aan de Inspectie van het ministerie van VROM. Heeft uw college haar handelwijze ook zelf in een eerder stadium aan het ministerie of provincie kenbaar gemaakt want het lijkt onze fracties toch verre  van wenselijk om juist in dit gebied zo lankmoedig op te treden?    

Hoogachtend,

namens de CDA-fractie, Peter van Iersel, namens de TVP-fractie Loes Dielissen

 

 

Alle berichten van deze auteur