Geplaatst

Zit het college te slapen?

De nieuwbouw van de entree van het Textielmuseum valt veel duurder uit dan oorspronkelijk begroot. Heeft hier iemand zitten slapen? De TVP stelde onderstaande vragen aan het college van B&W

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

van de gemeente Tilburg

per email 10 december 2006

Berkel-Enschot, 10 december 2006

Geacht College,

Betr. vragen ex art 47

De fractie van de TVP is geschrokken van het tekort van één miljoen euro voor de bouw van de nieuwe entrée voor het Textielmuseum in de Goirkestraat. Ook zijn wij verontwaardigd over het feit, dat uw college een dergelijk groot tekort niet meldt bij de behandeling van de begroting op 6 en 7 november jl. en ook niet bij de bespreking van het Raadsvoorstel "Verzelfstandiging van het Museum en Archiefbedrijf Tilburg" in september jl. In uw besluit van 5 december jl. meldt u dat u het tekort van 1 miljoen euro weet terug te dringen onder andere door te bezuinigen op de inrichting van de openbare ruimte. Daarvoor blijft dan slechts de helft van het oorspronkelijk begrote bedrag beschikbaar, zijnde 510.000 euro.

De fractie van de Tilburgse Volkspartij wenst u daarover de volgende vragen ex art. 47 te stellen.

  1. Waarom meldt u nu pas deze budgetoverschrijding aan de Raad, terwijl begin september de voorlopige resultaten van de aanbesteding al bekend waren?
  2. Hoe en wanneer heeft de aanbesteding plaatsgevonden en zijn daar meerdere bedrijven voor uitgenodigd?
  3. Heeft de aanbesteding op een voor de gemeente zo gunstig mogelijke wijze plaatsgevonden?
  4. Hoe is het mogelijk dat op een budget van 3,6 miljoen euro, dat voor het bouwen van de nieuwe entree ingeschat was, een overschrijding plaatsvindt van 1 miljoen euro, zijnde meer dan 25%? Zijn hier inschattings- en rekenfouten gemaakt?
  5. Hoe denkt u de buitenruimte van het Mommerskwartier op een aantrekkelijke wijze in te kunnen richten, nu daarvoor maar de helft van het oorspronkelijke budget beschikbaar is?
  6. Kunt u garanderen, dat verdere tekorten achterwege zullen blijven?

Inmiddels verblijven wij,

Namens de Tilburgse Volkspartij

Loes Dielissen, fractievoorzitter

Alle berichten van deze auteur