Geplaatst

Het geld beter besteden door naar je burgers te luisteren

De begrotingsvergadering is de allerbelangrijkste vergadering van het politieke jaar. Althans, dat zou het moeten zijn. Een dezer dagen volgt nog een reactie op al datgene wat besproken is. Hierbij alvast een korte samenvatting van de ideeën van de TVP en van de eerste termijn, die uitgesproken is op maandag 6 november jl. Korte samenvatting van de opvattingen van de TVP:

"Je kunt zien dat er een links college aan het bewind is met de PvdA als grootste partij. De parkeertarieven gaan fors omhoog. Er is geen geld voor het goed onderhouden van wegen en trottoirs, maar wel voor kunst of wat daarvoor door moet gaan. 55 plussers gratis in de bus hoeft van ons echt niet. Besteed dat geld liever aan goed openbaar vervoer, dus bussen die op tijd rijden en vaker. De 4,5 miljoen die in 2006 over is wil het college in de reserves stoppen. Dan weet de TVP wel betere bestedingen. Zoals het herstellen van door boomwortels beschadigde trottoirs, waar 7 euroton per jaar voor nodig is. Sportverenigingen kunnen de kosten van de gemeentelijke accommodaties nauwelijks meer opbrengen. Die huursommen moeten met 10% omlaag. Verder willen wij 1 miljoen euro extra reserveren voor de WMO. Zo kunnen wij in Tilburg garanderen, dat de thuiszorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten goed geregeld wordt. Geld voor armoedebestrijding is er voldoende maar het moet beter verdeeld worden en terecht komen bij mensen, die het echt nodig hebben. Van AOW alleen, eventueel aangevuld met een klein pensioentje, kun je echt niet rondkomen. Maar het allerbelangrijkste is, dat er beter gecommuniceerd wordt. Vragen niet afdoen met "daar is geen geld voor", maar eerlijk zeggen waar het op staat. Zo willen wij meer invloed van burgers op zaken, die dicht bij huis spelen. Door hiervoor één miljoen euro uit te trekken geef je mensen ook echt invloed op de onderhoudswerkzaamheden in hun straat of buurt. Gelukkig zitten er ook goede plannen in de begroting. Zoals de minischouwburg in de Reeshof en het nieuwe dierenasiel. Maar die voorstellen komen dan ook uit ons eigen verkiezingsprogramma."

1e Termijn begrotingsdebat op 6 november 2006

Voorzitter, het verkiezingsprogramma van de TVP heeft als titel meegekregen "minder praten, meer doen" en dat willen wij vandaag en morgen ook tot uitdrukking brengen. Korte spreektijden vinden wij best. Wel zouden wij heel veel willen verbeteren in Tilburg, maar dat lukt echt niet met een paar minuten meer of minder, want daar heb je dáááágen voor nodig. Wij zullen ons dus beperken tot een paar hoofdzaken en in tweede termijn tot een korte reactie met eventueel een stuk of tien moties en amendementen.

Het allerbelangrijkste vinden wij, dat er beter richting onze burgers gecommuniceerd wordt en dan met name over zaken, die dicht bij huis spelen. Zo willen wij een proactieve houding van uw college ten aanzien van het jaarlijkse Stadsprogramma. Nu worden burgers alleen maar passief via internet geïnformeerd en stel dát je dat al weet en stel dát je je eigen buurt of straat hebt kunnen vinden in dat omvangrijke programma, weet je nog niet wat de bedoeling is. Denkt uw college nu echt dat iedere Tilburger op internet bijhoudt wat precies de plannen in zijn buurt of straat zijn? Kunnen er niet op wijk- en buurtniveau bijeenkomsten georganiseerd worden, waarin uitgelegd wordt wat er het komend jaar en de jaren daarna, aan onderhoud op de rol staat? Voor de duidelijkheid overigens, ik bedoel echt een andere opzet dan de huidige, waarbij burgers, als ze geluk hebben, via bewonersbrieven gedicteerd krijgen van er over, zeg maar drie dagen of zo, staat te gebeuren in hun straat. En als er ideeën komen van burgers, kunnen die dan ook op hun werkelijke waarde getoetst worden en niet kort worden afgedaan met het standaardantwoord "daar is geen budget voor". In vakjargon Vz.: "wij willen een taakstellend en afrekenbaar Stadsprogramma, dat goed gecommuniceerd wordt". Wat vindt u daarvan? Wij vinden trouwens ook, dat uw college meer haar verantwoordelijkheid naar de stad moet nemen door aanwezig te zijn op bewonersavonden om aldaar beschikbaar te zijn voor het beantwoorden van vragen uit de zaal. Uit het Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid (OLV 2005) bleek, dat burgers vinden, dat er slecht naar hen geluisterd wordt. Wat hebt u sindsdien gedaan om deze ontevredenheid van burgers om te buigen in tevredenheid?

Het is bekend, dat 80% van de meldingen over wegen, over slechte trottoirs en fietspaden gaat, de zogenaamde problematiek van de boomwortelopdruk. En al jaren is bekend dat voor een "plan van aanpak" 700.000 euro per jaar nodig is. Vindt u niet, dat het onderhand eens tijd wordt om dat bedrag ook daadwerkelijk uit te trekken voor het rechtleggen van trottoirs en het repareren van fietspaden en dat er niet langer gewacht kan worden op de Bomennota, die immers al vanaf 2004 in productie is.

Huren voor sportaccommodaties zijn veel te hoog; afgelopen jaren konden diverse clubs de lasten niet meer opbrengen. Dat signaal moeten we oppakken door de huursommen voor gemeentelijke amateursportaccommodaties te verlagen ipv te verhogen zoals u in de begroting voorstelt. Bent u bekend met de problematiek van de huurachterstand van de diverse sportverenigingen en vindt u niet dat hier een structurele oplossing voor moet komen bijvoorbeeld door te onderzoeken of huurverlaging tot de mogelijkheden behoort?

Vz. 680.000 euro, die bedoeld is voor bijzondere bijstand, niet besteden, maakt ons treurig. Waarom niet aan ouderen, die alleen AOW hebben, een financiële tegemoetkoming doen, dus een bedrag rechtstreeks op hun bankrekening. Kan dat over 2006 alsnog met terugwerkende kracht gebeuren?

Vz. in 4 min. tijd kun je niet een hele begroting becommentariëren alhoewel ik denk, dat sommige partijen, ik noem geen namen, het af zouden kunnen met heel wat minder spreektijd, want erg veel nieuws heb ik vandaag nog niet gehoord. Ik denk er zo het mijne maar van, namelijk: blaffende honden bijten niet. Zo lang als de kleinst mogelijke meerderheid zich krampachtig vasthoudt aan elkaar en aan de macht van het getal is niet de Raad in deze stad de baas, maar de ambtenaren en het college en wel in die volgorde. En dat kan niet de bedoeling zijn van de democratie en was vast ook niet de bedoeling van de wetgever toen hij het dualisme instelde. Maar wie weet worden mijn vooroordelen niet bewaarheid en wordt er door de Raad deze twee dagen wel degelijk op inhoud gestuurd.

Ten leste vz. een vraag over de viering in 2009 van 200 jaar Tilburg. De TVP denkt, dat u heel veel Tilburgers een plezier zult doen, door in het Willem II stadion een groots meerdaags, voor alle Tilburgers gratis toegankelijk, Nederlandstalig concert te organiseren met bijvoorbeeld Frans Bauer en Jan Smit in de hoofdrol. Wat vindt u daarvan?

Alle berichten van deze auteur