Geplaatst

Gaten dichtstoppen ofwel het financieren van grote projecten

De TVP vindt, dat er vanuit het gemeentehuis onvoldoende informatie komt over de financiële stand van zaken betreffende grote projecten. Het is gemeenschapsgeld waarmee gewerkt wordt en wij willen zeker weten, dat dat goed besteed wordt en dat er geen blunders gemaakt worden. Daarom onderstaande vragen aan het college van B&W.

Berkel Enschot, 8 oktober 2007

Geacht College,

Betr. Vragen ex art. 47 financiering majeure projecten oa P. Vreedeplein

Naar aanleiding van de melding van uw college van de extra kosten voor de nieuwbouw van Factorium (1.455.500 euro, via raadsinformatiebrief week 38) maakt de TVP zich grote zorgen over de financiering en mogelijke tekorten van andere majeure projecten in de stad. Eerder liep ook de ontwikkeling van het  P. Vreedeplein vertraging op als gevolg van de te late aankoop (en latere onteigening) van de koopjeshal. Eenzelfde lot is nu de bouw van Factorium beschoren. Immers, ook daar is de bouw door langdurig onderhandelen over de aankoop van een van de benodigde particuliere panden, aanzienlijk vertraagd. Door veel te laat een onteigeningsprocedure op te starten, door – in het algemeen –  een veel te laag bod te doen op benodigde gronden en panden, door een veel te starre opstelling van uw college in de onderhandelingen en te laat in actie komen  wordt de stad nu opgezadeld met een kostentoename voor Factorium van 11,05% over 1,5 jaar. De totale kosten van het project nemen daardoor toe met 1.455.500 euro. Een ander majeur project, de ontwikkeling van de Quirijnboulevard kent ook al forse overschrijdingen, die deels door de stad gedragen moeten worden. Dit, gevoegd bij de extra kosten voor de parkeergarage P. Vreedeplein (ca. 5 miljoen euro parkeerexploitatie én 850.000 euro extra vanwege bouwkundige aanpassingen, het ongedekte tekort voor het verbreden van de Magazijnstraat van ca. 4 miljoen euro netto) noopt ons tot het stellen van onderstaande vragen ex art. 47.

1. Hoeveel duurder is het P. Vreedeplein geworden als gevolg van de late onteigening?

2. Hoeveel extra middelen – ten opzichte van de oorspronkelijke raming –  zijn benodigd voor de ontwikkeling van het P. Vreedeplein totaal?

3.  Bent u bereid de Raad volledig inzage te geven in de huidige stand van zaken met betrekking tot de financiering van majeure projecten (daaronder in ieder geval ook begrepen de aanleg van de Cityring en verkeersmaatregelen als gevolg daarvan, de aanleg van de Noordwesttangent, diverse herstructureringsprojecten, de nieuwbouw én inrichting openbare ruimte Entreegebouw Textielmuseum etc. etc.) met alle daarbij behorende kostendragers, direct en indirect, dus op basis van een volledige en open boekhouding?

In afwachting verblijven wij, hoogachtend, namens de Tilburgse Volkspartij (TVP)

Loes Dielissen, fractievoorzitter

Alle berichten van deze auteur