Geplaatst

Babylijstjes

Met stijgende verbazing lazen wij vandaag de reactie van de SP op onze schriftelijke vragen aan het college. Aanleiding was een artikel in het BD van 2 april waarin te lezen hoe in met name de vier grote steden met name autochtone ouders hun kind al snel na de geboorte opgeven bij de gewenste goede, "maar natuurlijk niet elitaire school". Witte scholen kennen de langste "babywachtlijsten", zwarte scholen trekken aan het kortste eind, want de allochtone ouder geeft zijn kind veel later op en ziet zijn keus beperkt.

Voor AB is dit gegeven een reden aan het college te vragen hoe de situatie in Tilburg is op dit punt. Ook willen wij weten hoe het college oordeelt over zo’n ontwikkeling. Op deze manier hou je namelijk het bestaan van witte en zwarte scholen niet alleen in stand, je versterkt deze ontwikkeling zelfs. AB is daar niet gelukkig mee.

AB heeft steeds gepleit voor de vrije schoolkeuze door de ouders. Het ontstaan van wachtlijsten door de baby-aanmeldingen is echter een uitwas die allochtonen op achterstand zet, en lijkt dan ook terecht door staatssecretaris Dijksma niet meer geaccepteerd te gaan worden. Aanmelden mag dan pas op bijvoorbeeld 3-jarige leeftijd van het kind.

AB heeft ook steeds gepleit voor de ongedeelde stad, de huidige "stad in balans". Dat betekent dat we segregatie willen voorkomen door bijvoorbeeld in de wijken een sterker gedifferentieerd  woningaanbod te realiseren in huur en koop en in verschillende prijsklassen. Zo bevorder je de gemengde scholen en dus de integratie.

Deze drie uitgangspunten( vrije keuze voor ouders, schoolbevolking als afspiegeling van de wijk en stad in balans) betekenen dat we soms een lange route te gaan hebben. Dit betekent het afwijzen van een verplichtend spreidingsbeleid maar wel dat je via het gevarieerde woningaanbod en via maatregelen als inpandige peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, een goede buitenschoolse opvang etc. ouders verleidt hun kind op de buurtschool te plaatsen.  We delen dus met de SP hetzelfde doel van integratie ook in het onderwijs maar hanteren andere middelen.

Dat laatste is de SP gezien haar ongemeen felle reactie op onze vragen kennelijk ontgaan. Dat de SP daarnaast ook nog eens meent te kunnen zeggen dat AB voor wat betreft integratie steeds op de rem heeft gestaan, is beschamend. Laat ze daarvoor nog eens kritisch de bijdrage bezien, die we leverden aan het integratiedebat, onze inzet in de werkgroep integratie en ons stemgedrag hieromtrent. Maar inderdaad : ingrijpen in de wachtlijsten, werken met witte en zwarte lijsten willen we niet. Maar we willen wel geïnformeerd worden over het collegestandpunt, zeker omdat eerdere vragen over het onderwerp nog niet beantwoord zijn.

Een reactie  zoals de SP op haar politieke weblog levert, is ongenuanceerd. Wij vinden het bovendien politiek gezien zinvoller een brug te slaan naar een ander, zeker als je meent een geestverwant te hebben gevonden die ook nadrukkelijk gaat voor integratie. In ieder geval stellen wij het zeer op prijs als de SP bereid is haar steun te verlenen aan moties die de integratie in onze maatschappij en dus ook in het onderwijs bevorderen, zonder dat daarbij van een spreidingsbeleid of inperking van de keuzevrijheid van ouders sprake is.

Willem-Alexander zal zijn dochter nog wel niet hebben aangemeld. Onder welke naam zou hij dat trouwens hebben moeten doen?

Reacties

2 reacties op “Babylijstjes”

  1. Jaques avatar
    Jaques

    Ach, dus AB stelt obligate vragen over een maatregel die Dijksma t

  2. Johan van den Hout, avatar
    Johan van den Hout,

    Ok