Geplaatst

God en de homogenen

Toch altijd gedacht dat voor een God een ieder gelijk was en dezelfde kansen kreeg. Het Vaticaan en in het verlengde daarvan het Nederlands episcopaat denkt daar – naar het opnieuw lijkt – kennelijk anders over, want hoe gaat het om met benoemingen, bijvoorbeeld aan de Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg? Voor de ambtsopleiding voor priesters, die ontstond na de fusie van de theologische faculteiten van Utrecht en Tilburg geldt een  benoemingscriterium dat in lijkt te gaan tegen het grondwettelijke recht van gelijke behandeling . Dat duldt m.i. geen discriminatie op basis van sexuele geaardheid. 

Hier botsen twee grondrechten: het recht niet gediscrimineerd te worden op grond van sexuele geaardheid, godsdienst,ras en meningsuiting, en het grondrecht van de vrijheid van godsdienst. Dit is bijzonder zorgelijk. Als politieke partij hebben we gemeend een signaal af te moeten geven. Daarom van Algemeen Belang onderstaande brief naar het Bestuurscollege van de universiteit van Tilburg:

 "Geachte leden van het College van Bestuur,

 Met U delen wij de zorg als het gaat om de negatieve reactie met betrekking tot de benoeming vanuit het Vaticaan van een tweetal docenten aan de onlangs geopende Faculteit Katholieke Theologie te Tilburg/Utrecht.

Het doet goed te vernemen dat U als College beide personen wél benoembaar achtte en dat U beiden zult steunen indien zij in beroep gaan tegen hun afwijzing. We zijn ook blij dat deze kandidaten werkzaam blijven op de faculteit van de Geesteswetenschappen.

In de ogen van de Katholieke kerk zijn de kandidaten niet voldoende recht in de leer. Op welke wijze dat speelt wordt uit de perspublikaties niet helder, maar dit geeft juist voeding aan het idee dat de afwijzing ingegeven kan zijn door de sexuele geaardheid van de personen. Dit staat dan op gespannen voet met onze kijk op de uitvoering van de universele rechten van de mens.

We hopen dan ook dat u zich met respect voor ieders privacy en dus ook in overleg met de betrokken docenten zult inspannen om de ware argumenten boven tafel te krijgen en zonodig passende initiatieven zult nemen richting het bestuur van de Nederlandse Kerkprovincie en/of Vaticaan mocht e.e.a. botsen met genoemde rechten van de mens."(einde citaat md).

We praten wel eens over een homogene groep. Misschien roept die terminologie misverstanden op. Bedoeld is dan niet, dat daar geen homo’s tussen zitten. Het betekent slechts dat het een groep betreft die vanuit een bepaald criterium in hoge mate op één lijn functioneert waarbij echter de heterogeniteit van de groepsleden niet in het geding is, gerespecteerd wordt of gestimuleerd wordt zelfs.

Het Vaticaan, de gezamenlijke bisschoppen van Nederland en al die anderen die vanuit hun interpretatie van bijbel en theologie werken aan een betere wereld kunnen daarbij toch niet mensen uitsluiten? Laten we inclusief denken. In morele zin moet dus artikel 1 van onze grondwet opgevolgd worden. Ook voor een benoemingscommissie voor docenten aan een Faculteit Katholieke Theologie in Tilburg. En gegarandeerd dat een God  de homogenen respecteert. Naast natuurlijk de heterogenen. In groepen zowel als individueel.

 

 

 

Reacties

2 reacties op “God en de homogenen”

 1. jacques willemen avatar
  jacques willemen

  bestaat god?
  geloven is voor kinderen
  lees de psychologie er maar eens op na
  gelovigen zijn in de magische fase blijven hangen
  en dat wist die ingnatius van layola maar al te goed en hoe daar voor eeuwen misbruik van te maken

 2. prof. dr. F. van Ier avatar
  prof. dr. F. van Ier

  Naar mijn opvatting gaat het in deze discussie niet primair over artikel 1 maar over artikel 6 Grondwet (vrijheid van godsdienst en levensovertuiging).
  Inhoudelijk is het wel erg kort door de bocht om van discriminatie te spreken of dit te suggereren. Het gaat bij een wetenschappelijke ambtsopleiding namelijk allereerst om een combinatie van kennis en geloofwaardigheid in het toekomstig functioneren binnen het ambt.
  Dit geloofwaardigheidscriterium heeft verschillende dimensies, een daarvan is het handelen in de prive-sfeer van ambtsdragers.
  Het kerkelijk leergezag is bevoegd hierover te oordelen. Dat dit ook nu gebeurt is ook logisch: de FKT wordt een belangrijke toeleveranciers van geestelijk ambtsdragers dieop hun beurt verondersteld worden ook op geloofwaardige wijze hun ambt te kunnen vervullen.
  Van de geloofwaardigheid in de privesfeer is in het licht van Schrift en traditie seksueel gedrag een aspect. Seksuele geaardheid als zodanig speelt m.i. geen rol; de katholieke Kerk maakt in haar moraal een onderscheid tussen geaardheid en handelen.