Geplaatst

de heiligheid van het sacrament

Is de Sacramentskerk heilig? Voor sommigen wel. En is het een heilig huisje? Voor velen zeker, en niet helemaal onbegrijpelijk.  Voor Algemeen Belang is slopen of behouden van de kerk echter bespreekbaar. Een problematiek met  duidelijk twee kanten.

 

Het is makkelijker soms alleen ja of neen te roepen dan een nuance uit te spreken, want al te vaak wordt die weer naar links of rechts getrokken. Dat dreigt nu ook te gebeuren ten aanzien van de visie van Algemeen Belang over de Sacramentskerk.

Allereerst: AB respecteert de eigendomspositie van het bisdom: het is de eigenaar en het bepaalt daarom in hoge mate wat er met de kerk mag gebeuren. Daarnaast is er de gemeente. Het college en de raad hebben zich laten adviseren door de monumentencommissie: per saldo oordeelt zij dat de kerk geen monumentale status heeft. Over dat laatste kan verschillend geoordeeld worden, maar je moet van zeer goeden huize komen om van een advies van een zelf ingehuurde commissie af te wijken. En dan – niet onbelangrijk – bestaat er de werkgroep Kerk en Klooster en de Heemkundekring. Zij pleiten met alle democratische middelen die hen ter beschikking staan, voor behoud van de kerk, bijvoorbeeld omdat zij zelf, maar ook andere deskundigen wel positief oordelen over de monumentale waarde van de kerk en/of de ensemblewerking van kerk en bebouwing rondom. Zij gaan voor hun rechten tot bij de rechter.

Voor de helderheid: Algemeen Belang heeft niet als uitgangspunt te gaan voor sloop van de kerk: als er in overleg met de betrokkenen (bisdom, bewonersgroepen, gemeente) mogelijkheden zijn om de kerk te behouden, dan gaan wij akkoord. Je kunt hierbij denken aan omvormen tot een woningcomplex eventueel in combinatie met wijkvoorzieningen. Voor dat laatste moet de gemeente betalen, maar dieper wil AB niet tasten de in de gemeentebuidel., in een afweging met andere prioriteiten binnen de gemeente, zoals armoedebestrijding, werkgelegenheidsplannen en dergelijke.

De vraag is nu of andere politieke partijen die nadrukkelijk pleiten voor behoud van de kerk, daarbij ook de financiële consequenties hebben gewogen. Of roepen zij nu vrijblijvend wat en worden de bewoners na de verkiezingen weer in de steek gelaten? Ook dat moet je als kiezer overwegen op 7 maart.

Kan er geen overeenstemming worden bereikt (omdat het bisdom woningbouw als ontwijding ervaart of omdat het meer geld aan de verkoop wil verdienen (sloop levert meer op )) dan respecteren wij dat en komt sloop dus aan de orde. Dan pas praten we over nieuwbouw met als voorwaarde dat deze ook past binnen de afspraken over hoogbouw die daarover al eerder binnen de raad en college zijn gemaakt. Ook dan is harmonie met de omgeving mogelijk.

Hoe dan ook: bij behoud moet de spits terug op de bestaande kerk wil deze werkelijk ook voor de wijkbewoner en toevallige passant schoonheid uitstralen. Bij nieuwbouw moet de spits bovenop de hoogbouw als herinnering aan de kerk. In beide gevallen gaan we voor een glazen spits: het symboliseert ook de openhartige wijze waarop over het al dan niet behouden van de kerk gepraat kan worden. In de hele discussie is immers nog geen enkel ketters woord gevallen. Respect voor de standpunten voert de boventoon. Met dank aan alle betrokkenen.

Het sacrament is heilig, maar de eventuele monumentenstatus van de kerk is voor AB geen heilig huisje.