Geplaatst

Con amore

Het gaat erom de juiste trouwambtenaren in dienst te hebben. Voor gewetensbezwaarden mag geen plaats zijn. En mocht het nog nodig zijn, dan nog maar eens expliciet in de advertentie vermelden: "als functie-eis geldt dat zij ook homoparen in de echt verbinden. Con amore."

De discussie naar aanleiding van de passages in het coalitieakkoord  2007 tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en CU die betrekking hebben op het homohuwelijk, kan niemand ontgaan zijn. Een paar geruststellende citaten: " Discriminatie is strafbaar, grievend en kwetsend…." (blz.28). " De aanpak van discriminatie zal de komende jaren een speerpunt zijn " (blz. 28). " Als onderdeel van het homo-emancipatiebeleid wordt bijzondere aandacht gegeven aan de bevordering van "respect voor verschil "…" In samenspraak met betrokken organisaties zal worden gewerkt aan gerichte maatregelen ter bestrijding van discriminatie van en geweld tegen homo’s, zowel op straat als in de sport, het onderwijs, de (ouderen)zorg en bedrijven " (blz.30).

Maar we lezen ook iets wat met bovengenoemde citaten op zeer gespannen voet staat, zelfs strijdig daarmee is. Het citaat: "Overeenkomstig het destijds (2001 md) geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van een dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten er in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van de gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen"(blz. 37). Dit is ongeoorloofd pragmatisme.

Toen de militaire dienst nog verplicht was, kon je dienst weigeren, al was dat vaak een moeizaam proces, dat bovendien veel van je creativiteiten eiste. In ons huidige leger dat bestaat uit lieden die zich daarvoor vrijwillig hebben aangemeld, kan dat terecht niet meer. Niemand ook is verplicht de rol van ambtenaar van de burgerlijke stand op zich te nemen. Wil iemand die functie wel uitoefenen, dan geldt de verplichting  tot uitvoering van de wet, waarin het homohuwelijk is vastgelegd. Voor gewetensbezwaren is hier dan ook geen plaats meer. Het principe is aangevreten. De wet aangetast. De kool en de geit gespaard waar het niet mag.

De NRC van 16 februari spreekt in het hoofdartikel  over de problematiek van het homohuwelijk zoals nu geformuleerd in het coalitieakkoord. Zij schrijft " Ruimte voor elkaar laten. Elkaar respecteren. Anderen geen schade berokkenen. Elkaars identiteit accepteren". Dat zijn mooie en ware woorden en waardevol liberaal,  maar echter niet van toepassing in dit verband. Van het homostel mag niet worden verwacht dat het begrip moet hebben voor de gewetensbezwaarde ambtenaar, die slechts de woordvoerder is van wat in de wet is geborgd. De wet is helder. Die duldt hier geen nuances.

Gewetensbezwaarde ambtenaren moeten dus kiezen: of opstappen of homostellen huwen. Voor een gewetensbezwaarde trouwambtenaar gaat de vrijheid van geweten dus ook niet vóór. Het spreekt voor zich dat de sollicitatie-eisen dus ook ondubbelzinnig geformuleerd  moeten zijn, zodat er – waar de wet e.e.a. al heeft vastgelegd – geen ruimte bestaat voor een tweezijdige interpretatie. Elke ambtenaar van de burgerlijke stand respecteert dus elk homopaar, berokkent geen schade aan personenen en accepteert dus ieders identiteit.

Het is verwerpelijk dat het coalitieakkoord bij dit onderwerp de verwrongenheid van het  compromis toont, als pact van rode duivels. Laat Tilburg hier echter wel de duidelijkheid tonen, waartoe de wet op het homo-huwelijk verplicht, zonder daarbij ruimte te laten voor een gewetensbezwaarde ambtenaar. Er mag niet gediscrimineerd worden, niet in de sport, niet in het onderwijs, niet op straat, niet in de zorg of in bedrijven en dus zeker niet bij een overheidsinstelling als een gemeentelijke dienst. Het is grievend en kwetsend.  Op het Tilburgse gemeentehuis is elke trouwambtenaar daarmee dus bereid een homohuwelijk te sluiten en dat ook nog eens con amore. En laat dat ook horen in Den Haag.