Geplaatst

“De feiten”

Het Brabants Dagblad plaatst tegenwoordig bij artikelen vaak een apart blokje met "de feiten". Deze krant heeft de feiten op een rijtje, zou je dan denken. En de krant zet ze speciaal ook voor de lezers nog eens op een rijtje. Maar wat lezen we over ‘de feiten’ als het bijvoorbeeld gaat om plannen van projectontwikkelaars? Afgelopen donderdag zagen we weer een illustratief voorbeeld.

Voor de zuidwestpunt van de Bokhamer is er een bouwplan van Buro Onroerende Zaken Tilburg (met vier hoofdletters), zo lazen we. En nu was het "stichting Stadsbomen" dat door de krant meteen met een ontbrekende hoofdletter werd gediskwalificeerd. En de feiten waren kennelijk niet dat hier stedelijke natuurwaarden in het geding zijn. De krant schreef dat die waarden werden "toegedicht", waarna ze nader werden omschreven met "In het gebied ligt onder meer de Turkse moskee". Geen woord over nog zichtbare Tilburgse cultuur of karakteristieke groene Tilburgse cultuurhistorie. Niks oude boerenheggen, oude, nog inheemse sleedoorns, fruitbomen, leefgebied van boerenzwaluw, buizerd of groene specht. En het gegeven van hier bij elkaar komende, belangrijke groene corridors voor stadsnatuur werd niet gepresenteerd als feit, maar als bewering. En dat werd dan ook nog eens ontkend door de gemeente die "goed gekeken" had en geen groene corridors constateerde, maar slechts spoorlijn en bebouwing.

Feit is echter dat in het boek over de Tilburgse stadsnatuur een van die groencorridors met maarliefst zes pagina’s wordt beschreven en geïllustreerd in het hoofdstuk ‘Groene natuuraders’. Feit is dat daarnaast die corridors op een kaart speciaal staan aangegeven en bovendien op verspreidingskaartjes van enkele zoogdieren ook duidelijk uit de verf komen.
En hoe toevallig is het feit dat de eerste grote foto in dat boek de Bokhamer laat zien? Je kunt natuurlijk om T-strategische redenen precies daar dan juist gaan bouwen, zo’n boek verder helemaal verzwijgen of de auteur omwille van bepaalde beeldvorming vragen om in een boom te klimmen, het doet aan de feiten allemaal niets af. Een belangrijk niet genoemd feit is ook dat er naar aanleiding van de Bokhamer een brief weer naar de gemeente is gegaan over de wijze waarop wat betreft stadsnatuur en nog zichtbare groene cultuurhistorie bestuurders en raadsleden onjuist worden voorgelicht, en serieuze inventarisatie achterwege blijft of zelfs wordt gesaboteerd.

Onbegrijpelijk dat de gemeenteambtenaren die de Adviescommissie Stedelijk Groen moesten samenstellen mij als eerste af lieten vallen. Ze hadden van mij juist precies kunnen horen waar de schoen wringt, hoe de boel al jaren belazerd wordt, plannen zelfs met foponderzoek en foprapporten worden doorgedouwd. Onbegrijpelijk dat de gemeente nog nooit een reden of verklaring zelfs heeft gegeven waarom mijn voordracht voor die commissie niet werd gehonoreerd. Degene die een en ander naar mij moest ‘communiceren’ was de tot stadsecoloog gepromoveerde ambtenaar die mij juist in die commissie toch wilde. Hij is toen zover mogelijk uit Tilburg weggevlucht, zit nu in Nieuw Zeeland en schijnt er vooralsnog niet over te peinzen om terug te keren naar T.

Desalniettemin: ook zonder mij was die Adviescommissie Stedelijk Groen buitengewoon verontwaardigd over de manier waarop ze inzake de Bokhamer werden gepasseerd. En ook zonder mij zijn voor die Adviescommissie de aanwezige stedelijke natuurwaarden en groenstructuren geen zaken die worden betwijfeld, beweerd of "toegedicht", maar gewoon de feiten. En dat de krant vanwege reclame- en promotieafspraken systematisch de feiten verzwijgt, ook dat zijn, ondanks de speciale kadertjes met "de feiten", al jarenlang de feiten.

Reacties

10 reacties op ““De feiten””

 1. hein van der schoot avatar
  hein van der schoot

  HOE IN TILBURG CULTUURHISTORISCH GROEN VERDWIJNT

  1. De gemeente verleent een vergunning voor de bouw van zes woningen en een bedrijfsruimte in de Bokhamer

  2. De projectontwikkelaar vraagt maanden later een vergunning aan om bomen te kappen die in de weg staan voor het bouwplan.
  ( Logisch zou zijn dat eerst een kapvergunning wordt verleend en dan pas een bouwvergunning, maar in Tilburg werkt men in omgekeerde volgorde.)

  3. Burgers lezen in de Tilburgse Koerier dat er voor bomen in de Bokhamer een kapvergunning is aangevraagd. Ze schrijven een brief naar de gemeente waarin ze er op wijzen dat de te kappen bomen cultuurhistorische waarde hebben en dat het hier om een groene corridor gaat. Er wordt officieel bezwaar gemaakt tegen de bomenkap.
  Via de krant laat het College weten dat van een groene corridor geen sprake is 'want die staat niet op de kaart'.

  4. Er komt een hoorzitting waarin burgers nader toelichten waarom de bomen beschermd dienen te worden. De gemeente laat weten dat bescherming van die bomen een gepasseerd station is, omdat de bouwvergunning reeds is verleend.

  5. Het College stelt naar aanleiding van de hoorzitting dat het te kappen groen volgens de bomennota Tilburg boomT slechts als 'nevenwaarde' is aangemerkt en dat dit groen geen speciale beschermde status heeft.

  6. In dit uiteindelijke Collegebesluit geeft de gemeente toe dat het te kappen groen wel degelijk van cultuurhistorische waarde is en dat het hier toch om waardevolle stadsnatuur gaat.

  7. Maar dat belangen van huisvesting en werkgelegenheid zwaarder wegen.

  8. En dat daarom de bomen zullen worden gekapt.

  Algemeen kun je dus hieruit concluderen dat er in Tilburg nog heel veel stadsnatuur kan verdwijnen, zonder dat de burger ook maar

 2. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  @arjen
  voor dat deel van de bevolking die de politiek een volksvermaak vinden is jou genoemde festival een must en voor die politiek om aldaar toch acte de pr

 3. arjen avatar
  arjen

  Was het maar waar onkundoloog. Helaas is de politiek geen volksvermaak.

 4. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  @ arjen
  op dat festival hoort de politiek idd thuis als de vertiermaker, want meer is de dorpspolitiek niet in tilburG; volksvermaak

 5. henk avatar
  henk

  Dat het trac

 6. arjen avatar
  arjen

  Goede analyse onkundoloog. Gaan we meenemen naar het Festival van het Absurde.

 7. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  dacht ik nu dat de LST een soort halfslachtige republikeinse, mensen die steeds terugkeren naar het caf

 8. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  Er is daar wel degelijk een corridor geconstateerd
  een oost-west corridor voor diverse dieren o.a. mollen
  die diertjes komen niet meer onder de spoorlijn door, om noord-zuid te corridoreren, omdat daar zo'n groot geluidsscherm is geplaatst
  dus die mollen blijven daar in dat Bokhamer gebied de zaak stevig ondergraven
  de gemeente tilburG kan rustig in de Bokhamer gaan bouwen, over enkele jaren zakt de boel daar toch in, want de zaak is ondergraven door die mollen

  buiten tilburG is zelfs een geheime mollenkwekerij opgezet enkele jaren geleden, een soort stadsterreuristische ondergrondse mollencellen, allah ge

 9. henk avatar
  henk

  Dat daar gekapt en gebouwd wordt wil ik best accepteren. Maar de manipulaties daaromheen, de valse voorlichting, het verdraaien en verzwijgen van de feiten. Ik ga nog liever uit protest in een doos voor het gemeentehuis zitten dan d

 10. arjen avatar
  arjen

  Volgens het college gaat het om 'verstedelijkt' gebied. Dat WORDT ook realiteit Henk want voor de kerst is alles er uit!