Geplaatst

Playkate & Jugpisser

 

 

De hoeveelheid woorden die in de afgelopen vier jaar in de raadszaal zijn vuil gemaakt  aan openbare toiletvoorzieningen in Tilburg zijn voldoende om de muren van een groezelig café mee vol te schrijven.Meestal nam de PvdA het voortouw. Tot nu toe zagen geen van de opeenvolgende  wethouders ( Aarts, Vande Hout,Frenk (WMO)  Lauwerier) kans om ook maar  iets van de opdracht tot realisatie van openbare toiletten waar te maken. De wildplasser afgelopen dinsdagavond  was dus  niet ingehuurd om een incident te ontlokken tbv de discussie as maandag. Een ( ongewenste) prelude is het natuurlijk wel. Een overzicht van 2007-2011

Openbare toiletten Tilburg 2007-2011

03-07-2007 Art 47 vragen PvdA openbare toiletten

De heer  Bas Wilthagen heeft op grond van artikel 47 van het Reglement van Orde gemeenteraad Tilburg 2002 de volgende vragen gesteld (ontvangen op 03-07-2007) over openbare toiletvoorzieningen.

1.       Is het College van B&W bereid om bovengenoemd plan van de fractie van de

Partij van de Arbeid in overweging te nemen en te investeren in goed uitgeruste

toiletvoorzieningen bij parken en in parkeergarages?

2.       Is het college het met de PvdA eens dat in het kader van Tilburg Toeristenstad

een dergelijke uitbreiding van toiletvoorzieningen ondersteunend zou kunnen

werken bij het aantrekken van toeristen?

 

3.       Ziet het College een uitbreiding van extra toiletvoorzieningen ook als een

instrument om het wildplassen in de stad tegen te gaan?

 

ANTWOORD COLLEGE:

1.       Zie beantwoording bij 2 en 3.

2. Toiletvoorzieningen zijn inderdaad onderdeel van een gastvrije stad, al vormen zij geen reden op zich voor toeristen om de stad te bezoeken en hebben zij in die zin geen aantrekkend effect op het toeristisch bezoek. Dat neemt niet weg dat het een belangrijk onderdeel vormt van het algemene pakket van voorzieningen. In het kader van de WMO is het een van de aandachtspunten voor de specifieke doelgroepen (o.a ouderen en gehandicapten) voor wie wij streven naar een aantrekkelijke en bereikbare leefomgeving. Wij willen nader onderzoeken of en zo ja hoe we tot uitbreiding van die voorziening kunnen komen.

 

3.       Wildplassen is een probleem dat voornamelijk voorkomt in het uitgaansgebied van de stad en op looproutes daarvandaan. Wildplassen kan worden tegengegaan door op strategische plaatsen in de openbare ruimte toiletvoorzieningen te plaatsen. Hierop wordt al beleid gevoerd. De komst van de plaslift is daar een goed voorbeeld van, maar ook het plaatsen van mobiele plaskruisen tijdens evenementen dragen bij aan het voorkomen van wildplassen.

16-07-2007 Art 47 vragen over tijdelijk openbaar sanitair: ook voor vrouwen?

(Nav kermisplaswanden voor heren 2007)

Namens vrouwen in de gemeenteraad PvdA, SP,Groen Links,CDA,TSP,

De dames T. van de Weyer)PvdA, V. Slegers, (SP) M. Frenk,GroenLinks) M. Blomme(CDA) en N. Schoenmakers (TSP) hebben op grond van artikel 47 van het Reglement van orde gemeenteraad Tilburg 2002 de volgende schriftelijke vragen gesteld (ontvangen op 16 juli 2007) over openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen.

 1. Waarom treft uw college wel openbare (gratis) plasvoorzieningen voor heren en niet voor dames?
 2. Ziet uw college alsnog mogelijkheid om nu er (nog) geen permanent openbaar sanitair in de openbare ruimte is ook voor het vrouwelijk deel van de Tilburgse bevolking tijdelijk een vorm van openbare (gratis toegankelijke) sanitaire voorzieningen in het uitgaansgebied te plaatsen?

ANTWOORD COLLEGE:

1.De proef met mobiele plaswanden heeft tot doel de overlast van het zogenaamde wildplassen tegen te gaan.Die overlast wordt vrijwel uitsluitend door heren en niet of nauwelijks door dames veroorzaakt.De plaswanden zijn niet permanent. Het is een pilot voor heren tijdens horeca-uren in de binnenstad die tot oktober a.s. zal duren waarna een evaluatie zal plaatsvinden.

2.       Nee, zie antwoord 1.

17-03-2008 Motie openbare toiletten ihkv WMO motie ingediend door PvdA GroenLinks en LST

–          in het kader van de Wmo openbare toiletten een van de aandachtspunten is voor de specifieke doelgroepen voor wie u streeft naar een aantrekkelijke en bereikbare omgeving;

overwegende dat:

–          er al eerder vragen zijn gesteld met betrekking tot openbare toiletten;

–          u hebt toegezegd meerdere openbare toiletten te creëren in Tilburg en dit te gaan onderzoeken (commissie Fysiek naar aanleiding van opmerkingen PvdA parkeren centrum 3 september 2007);

draagt het college op:

voor het zomerreces te komen met een plan waarin meerdere openbare dames en herentoiletten worden gecreëerd op toegankelijke plaatsen in de stad die ook geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten;

De voorzitter stelt motie 17-3 van GroenLinks, de LST en de PvdA over meer openbare dames- en herentoiletten aan de orde.

Wethouder Aarts wil voor de zomer met een notitie komen, maar voor de zomer nog geen openbare toiletten creëren.

Motie 17-3  over meer openbare dames- en herentoiletten wordt bij handopsteken in stemming gebracht en met 26 tegen 12 stemmen aangenomen, met de stemmen van de PvdA, de SP, de VSP, GroenLinks, de LST, de TVP en D66 voor.

08-04-2008 Besluitenlijst college week 15 080408-34-GO Buitenbar Piusplein incl. openbaar toilet

4. Kosten

 • Voor de realisatie van het openbare toilet is de gemeente afhankelijk van de eigenaren. In eerdere gesprekken hebben zij aangegeven aan de invulling daarvan mee te werken. In hoeverre de mogelijkheid ontstaat om gelijktijdig een openbaar toilet te realiseren zal in de ontwerpfase aandacht krijgen. Ook dan kan pas zicht verkregen worden op de kosten daarvan en de daarbij benodigde gemeentelijke bijdrage. De eventuele kosten komen ten laste bestaande budgetten.

29-04-2008 Collegebesluit:

Het college besluit uitvoering te geven aan toezegging wethouder om in juni 2008 een plan te presenteren m.b.t. het plaatsen van meerdere openbare toegankelijke toiletten.

16-06-2008Commissie Fysiek:

nog geen informatie beschikbaar openbare toiletten.

Planningsdatum gewijzigd in 29-09-20

29-09-2008Commissie Fysiek:

 • nog geen informatie beschikbaar openbare toiletten
 • Planningsdatum gewijzigd in 17-11-2008.

15-12-2008 Commissie Fysiek:

 • nadere informatie over de stand van zaken is bijgevoegd. Naar verwachting kan het uitwerkingsplan in de loop van het tweede kwartaal 2009 aan de raadscommissie worden voorgelegd.
 • Planningsdatum gewijzigd in 22-06-2009.

12-03-2009 Art 47 vragen PvdA openbaar toilet rolstoelgebruikers

 • 1. Meerdere keren heeft de fractie van de Partij van de Arbeid de wens geuit om mensen in een rolstoel de gelegenheid te geven gebruik te kunnen maken van een toiletruimte in de binnenstad en vooral tijdens de evenementen, die binnenkort weer gehouden gaan worden. Toch wordt er in het krantenbericht door het College met geen woord gerept over het faciliteren van deze bijzondere doelgroep. Is deze groep per ongeluk vergeten?Welke voorzieningen is het college alsnog bereid in de binnenstad te treffen voor rolstoelgebruikers?
 • 2. Evenementen worden georganiseerd met subsidiegelden van de gemeente. Kan het College zich vinden in het voorstel dat bij aanvragen voor subsidie voor evenementen standaard wordt meegenomen dat er eentoiletmogelijkheid moet zijn voor rolstoelgebruikers?

Antwoord College:

 • 1.Nee, de mensen in een rolstoel worden niet vergeten. In de overleggen met de evenementenorganisaties benadrukken wij voortdurend het belang van de aanwezigheid van toiletvoorzieningen voor mindervaliden.
 • Wij hebben voorts in samenwerking met Pamu (toiletwagenbedrijf) en TOG (Tilburgse belangenvereniging voor mindervaliden) drie speciale mobiele toiletvoorzieningen voor mindervaliden laten bouwen. Deze worden tegen betaling aan de evenementenorganisaties ter beschikking gesteld.

Daarnaast wordt momenteel uitvoering gegeven aan motie 3445 (d.d. 7 april 2008) waarin u het college opdraagt om meerdere dames- en herentoiletten te realiseren in de stad, die ook geschikt zijn voor ouderen en gehandicapten. In de herstructurering van de cityring aan het Piusplein is thans voorzien in een openbaar toilet, dat tevens geschikt is voor mindervaliden.

Voorts is het de bedoeling dat op termijn op nog een tweetal plaatsen in de binnenstad openbare toiletten worden gerealiseerd.Ook deze toiletvoorzieningen zullen voor een ieder toegankelijk zijn. Gelet op het feit dat de meeste evenementen in de binnenstad plaatsvinden, wordt hiermee voorzien in de vraag naar openbare toiletten, die tevens geschikt zijn voor mindervaliden, tijdens deze evenementen.Nee, zoals gezegd geven wij thans uitvoering aan de voornoemde motie.

 • 2. Wij gaan ervan uit dat na de realisatie van de openbare toiletvoorzieningen in de binnenstad de noodzaak tot regulering via de subsidieverlening niet meer aan de orde is.

22-06-2009: Commissie Fysiek :

 • nadere informatie over het realiseren van openbare toiletten is bijgevoegd (bijlage 1) (3445). Voorgesteld wordt deze motie als afgedaan te beschouwen.

3445 Openbare dames en heren toiletten

 • Onderzoek naar en realisatie van meer openbare toiletten op toegankelijke plaatsen in de stad vindt plaats in het kader van de Wmo-uitwerking. Daarbij wordt de behoefte enerzijds en de mogelijkheden tot plaatsing/inrichting van toegankelijke toiletten anderzijds integraal opgepakt, dit in het kader van het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de openbare ruimte (o.m. looproutes, bewegwijzering, geleidelijnen, analyse gebruik van bestaande voorzieningen).

Overleg hierover met belangenorganisaties vindt plaats om zicht te krijgen op de diverse knelpunten en het prioriteren van de te nemen acties.

Intussen is prioriteit gegeven  -op advies van TOG-  aan de realisatie van een toegankelijke toiletvoorziening op het Piusplein, waartoe financiële middelen beschikbaar zijn gesteld uit het werkbudget woonzorgservicezone (à Wmo).

Het bedoelde plan van aanpak voor de toiletten zal onderdeel gaan vormen van het uitwerkingsplan “Toegankelijkheid openbaar gebied / -voorzieningen” i.h.k.v. de WMO.

Naar verwachting kan het uitwerkingsplan in de loop van het tweede kwartaal 2009 aan de raadscommissie worden voorgelegd.

Stand van zaken:

 • In overleg met het Tilburgs Overlegorgaan Gehandicapten (TOG) zijn een aantal prioriteiten benoemd op gebied van toegankelijkheid van het openbaar gebied. Als eerste is begonnen met voorbereiding tot in te stellen toegankelijke routing voor gehandicapten, in het bijzonder slechtzienden, in de Binnenstad (overeenstemming over routing, uitwerking & fasering aanleg volgt), alsmede het borgen van goede invalide-parkeerplaatsen aan de Cityring.
 • In overleg met TOG wordt de plaatsing van een drietal integraal-toegankelijke openbare toiletten in de binnenstad voorbereid. De eerste zal gerealiseerd worden op het Piusplein in het kader van de reconstructie/herinrichting van het plein (waarvoor reeds eerder een financiële bijdrage vanuit BO/Maa is geleverd). De andere twee aan de noord en zuid-west zijde van de binnenstad (resp. ter hoogte van NS-/busstation en Schouwburgring/Carrousel) worden via een begrotingsvoorstel voorbereid.
 • Naast het regulier gebruik kunnen deze openbare toiletten ook gebruikt worden tijdens de evenementen die in de binnenstad plaats vinden.

07-10-2010 Brabants Dagblad :Nieuwe wc’s in Tilburgs centrum

 • TILBURG – De openbare dames- en herentoiletten voor de Tilburgse binnenstad komen er aan. Dat heeft wethouder Johan van den Hout (SP, openbare ruimte) gemeld. De PvdA-fractie drong al meerdere keren aan om vaart te zetten achter de plannen.Lees meer op:

http://bd.nl/nieuws/tilburg-stad/nieuwe-wc-s-in-tilburgs-centrum-1.26280

21-12-2010

Parkeergarages – serviceverbetering – realisatie openbare toiletten (ingetrokken PvdA/CDA motie 005 nieuw) De wethouder neemt de intentie van ingediende motie over, inhoudende

 • De raad draagt het College op te onderzoeken of bij beoogde kwaliteits- en serviceverbetering parkeergarages de al vele jaren beoogde realisatie van openbare toiletten kan worden meegenomen.
 • De wethouder zal de realisatie van openbare toiletten die overigens ook in de openbare ruimte kunnen komen (motie 005 nieuw I), de parkeervoorziening op buurtniveau ((motie 054) en de exploitatie parkeergarage (amendement 027) betrekken bij het project ‘parkeren op orde’.

Collegebesluit d.d. 21-12-2010: uitvoering geven aan de toezegging van de portefeuillehouder.

15-02-2011 Vraag 6 ihkv wildplassen door TROTS

 • Is het college ook voornemens openbare toiletten te faciliteren waar vrouwen gebruik van kunnen maken? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn mogen wij deze verwachten?
 • Antwoord College

Er zal een inventarisatie gedaan worden van de openbare toiletten alsmede van de toegankelijkheid daarvan.

29-08-2011: Commissie Fysiek :

 • op agenda cie fysiek: raadsvoorstel Parkeren op Orde

Helaas is van de uitwerking collegebesluit 21-12-2010 tav Openbare Toiletten in Tilburg in de maandag 29/08/11 te bespreken nota Parkeren op Orde  niets terug te vinden.

(Wordt vervolgd)

 

 

 

Alle berichten van deze auteur