Geplaatst

Studentenhuisvesting in Tilburg deel 2

De TVP heeft 21 december 2009 vragen gesteld over huurbetalingen Moskee Academielaan. (zie elders op Tilburgz  de column studentenhuisvesting in Tilburg https://www.tilburgz.nl/wr/1825/30/1)

Het antwoord van het College is 26 januari 20101 ondanks het kerstreces keurig binnen 6 weken aan de raad verstuurd.

Om bezoekers van Tilburgz snel duidelijkheid te geven over de door TVP gesignaleerde prangende kwesties rond wat de TVP presenteert onder ‘Studentenhuisvesting in Tilburg’ hierbij deel 2 Studententenhuisvesting in Tilburg

1. Hoe hoog zijn de uiteindelijke verbouwingskosten + ambtelijke kosten, die
ten behoeve van de verbouwing gemaakt zijn en door uw college werden
kwijtgescholden?

2. Heeft het Moskeebestuur voldaan aan haar contractuele verplichtingen mbt
het betalen van de huur en andere financiële verplichtingen en/of
afspraken?

3. Is het gedeelte van het gebouw aan de Academielaan, dat niet door de
Moskeevereniging gehuurd werd inmiddels aan derden verhuurd? Is hiermee
het gat gedicht tussen de huur, die de gemeente moet betalen aan de UvT en
duur die zij ontvangt van het Moskeebestuur. Zo niet, hoe hoog is het
verschil.

4. Wilt u een financieel overzicht verstrekken met betrekking tot de
huurbetalingen tussen Gemeente/UvT/Moskee en eventuele derden?

5. Worden de energielasten, zoals indertijd overeengekomen, doorberekend aan
het moskeebestuur en worden deze ook betaald?

6. Hoe wordt na afloop van het huurcontract (maart 2010) omgegaan met de
tijdelijke huisvesting van de moskee en met de geplande
studentenhuisvesting.

Antwoord van het college:

1.    Hiervoor wordt verwezen naar bijlage.

2.    Ja, alle gestelde vorderingen zijn tijdig betaald.

3.    Nee. Wel hebben er zich diverse geïnteresseerde partijen gemeld en zijn er
      partijen benaderd. De verbouwingskosten om het leegstaande gedeelte
      geschikt te maken voor een huurder bleken telkenmale te hoog uit te vallen
      voor een kandidaat om tot een contract te komen. Deze kosten hebben
      ondermeer betrekking op het maken met toegankelijkheid en
      brandveiligheid. Het gat tussen de kale huur die de gemeente aan UvT
      betaalt en de huur die in rekening wordt gebracht bij de moskeevereniging
      bedraagt € 20.113,- per jaar.

4. Voor het kostenoverzicht wordt verwezen naar bijlage.

5. De energiekosten zijn nog niet doorberekend aan het moskeebestuur. Zodra
    de eindafrekeningen van de leverende partijen binnen zijn, zullen deze
    kosten in rekening worden gebracht bij het moskeebestuur.

6. Er is een verzoek ingediend bij het bestuur van de Universiteit om het
   huurcontract van de Academielaan te verlengen tot uiterlijk 31 maart 2012.
   Daarna dient de moskee terug te gaan naar de oude locatie aan de
   Stedekestraat. Wat de studentenhuisvesting betreft wordt er nu gewerkt aan
   een planontwikkeling op deellocatie Zwijssen met TBV en ontwikkelaar Van
   de Ven. Het betreft een multifunctioneel gebouwencomplex.

Alle berichten van deze auteur