Geplaatst

Overlast van kamerverhuurpanden

Tilburg kampt in meerdere buurten met overlast van panden waar studenten of Oosteuropese werknemers wonen. Zeker in Tilburg West en Noord, in Hoogvenne en op Korvel zijn er veel problemen. Soms is er parkeeroverlast van auto’s of fietsen doordat er in één buurt teveel van dit soort panden zijn. Regelmatig ook verstoren de bewoners zelf door onaangepast gedrag of een ander leefritme de rust in de buurt. Een andere oorzaak kan de slechte kwaliteit van de huisvesting zijn waardoor bewoners hun buurt zien verloederen en de waarde van hun huis zien verminderen. De afgelopen tijd hebben Tilburgers uit deze buurten contact opgenomen met de SP om aandacht te vragen voor dit probleem, dat niet alleen de leefbaarheid in wijken ondermijnt maar ook de solidariteit tussen Tilburgers.  Dus willen we daar maatregelen tegen van de gemeente.Samen met de LST hebben we daarom in december vorig jaar een initiatiefvoorstel ingediend met ideeën om de vestiging van studenten- en werknemerspanden beter te spreiden en om overlast tegen te gaan. Ook het college heeft gewerkt aan een voorstel. Wethouder Hamming van volkshuisvesting wil een vergunningenstelsel invoeren waardoor de gemeente de mogelijkheid heeft om overlast van studenten- en “Polenpanden” te bestrijden en concentratie te voorkomen in buurten waar al teveel van dit soort huisvesting is. De SP-fractie vindt zo’n vergunningenstelsel een goed idee, maar benadrukte in de vergadering van de commissie Fysiek van maandag 6 juli dat het bij dit stelsel alleen niet moet blijven. Er moet ook op andere manieren worden gehandhaafd. Zo horen we van buurtbewoners dat zij overlast wel melden bij de gemeente en bij de politie maar dat er lang niet altijd iets wordt gedaan met die melding. Daardoor voelen bewoners zich niet serieus genomen, wordt de negatieve sfeer in een toch al minder leefbaar wordende buurt nog verder versterkt, en trekken bewoners weg als en zodra ze dat kunnen. Het zijn juist de mensen die zich het meest verantwoordelijk voelen voor hun buurt die vertrekken, waardoor de buurt nog meer verloedert.

De twee insprekers in de commissievergadering, bewoners van de Amarantstraat en de Karmijnstraat in Tilburg West, bevestigden dit beeld. Ook zij vonden het vergunningenstelsel een goed idee maar gaven aan dat er meer moet gebeuren. Zo pleitte één van hen voor een onderzoek naar malafide kamerverhuurbedrijven. De SP vindt dit een goed idee. Daarnaast moet er volgens mij een structureel overleg met buurtbewoners, gemeente, politie en andere betrokkenen komen en moeten gemeente en politie meer en sneller handhaven op overlast. Verder moet de gemeente volledig in kaart brengen waar en hoeveel kamerverhuurpanden er in Tilburg zijn (van de kleinere panden met minder dan vier kamers bestaat geen overzicht). Daarnaast wil de SP een overzicht van tot nu toe onbenutte mogelijkheden voor huisvesting van studenten en buitenlandse werknemers. De SP-fractie geeft, mede namens de LST, deze wensen mee aan wethouder Hamming, die in het najaar met een aangepast beleidsvoorstel komt. Hoe dan ook bleek in de commissievergadering dat nagenoeg iedereen overtuigd is van de noodzaak om snel met oplossingen te komen voor de overlast en verloedering in buurten door studenten- en Polenpanden.

In de commissievergadering ontkende alleen D66 de problemen. Enkele actieve leden van deze partij zijn actief op de Universiteit en denken dus het alleenrecht te hebben in de belangenbehartiging van de universiteit en van studenten. Voorzitter Ruud van Esch van de D66-eenmansfractie ontkende dat studenten ooit overlast zouden veroorzaken, veroordeelde de SP en andere fracties omdat die studenten onheus zouden bejegenen en wilde dus niet aan het vergunningenstelsel. Volgens mij is dat een weinig productieve opstelling. Studenten kunnen beslist een meerwaarde voor een buurt betekenen, net als er veel Oosteuropese werknemers zijn die op een normale en prettige manier in hun buurt wonen. En er zijn natuurlijk ook studenten en buitenlandse werknemers die zich incidenteel of structureel misdragen.

 Het is jammer dat D66 zich zo ongenuanceerd en eenzijdig opstelt en de problemen van heel veel Tilburgers ontkent. Volgens mij sluit de legitimiteit van het pleidooi van buurtbewoners voor het tegengaan van overlast de belangen van studenten (en buitenlandse werknemers) niet uit. Je bevordert juist begrip en tolerantie tussen de verschillende bewonersgroepen in een buurt als je als gemeente bezorgde buurtbewoners serieus neemt en nog actiever gaat optreden tegen overlast, bijv. door het vergunningenstelsel. De onbegrijpelijke houding van D66 drijft buurtbewoners juist uit elkaar. In elk geval heeft van Esch tijdens de commissievergadering alvast twee buurtbewoners van Tilburg West ver van zijn partij verdreven. Beide insprekers voelden zich persoonlijk geschoffeerd en spraken schande van de D66-opstelling.

Een zorg van de SP en nagenoeg alle fracties in de commissie was een mogelijk tekort aan studentenhuisvesting, doordat niet zomaar iedereen meer overal waar men dat wil panden kan opsplitsen voor kamerverhuur. Om mogelijke tekorten tegen te gaan is er de Taskforce Studentenhuisvesting waarin de gemeente ondermeer in overleg is met de woningbouwcorporaties voor de bouw van meer studentenwoningen. Het Oost-Europacentrum heeft aangegeven dat er steeds meer dakloze Polen zijn die werkeloos raken maar niet terugkunnen naar hun land en in Tilburg geen betaalbare woning meer kunnen vinden. Ook voor hen moet goedkope en adequate huisvesting beschikbaar komen.