Geplaatst

Het sprookje is begonnen

Vorig jaar begonnen de Algemene Beschouwingen van de SP met de woorden “Er was eens”, want het begrotingsverhaal van het toenmalige college klonk als een sprookje, te mooi om waar te zijn. Dit jaar is het sprookje een beetje waar geworden. Voor de SP, want we besturen voor het eerst mee. Maar ook dóór de SP. Want in krap een half jaar hebben we al een aantal belangrijke dingen erdoor gekregen, zo laat deze begroting zien. Ondanks de diverse lijken in de kast die met name het katholieke smaldeel van het vorige college achterliet. Vorig jaar zeiden we: De gemeente Tilburg moet náást Alle Tilburgers staan en er mét hen voor zorgen dat de stad weer de schônste stad van het laand wordt. Nou, daar is een aardig begin mee gemaakt.

Zo blijkt een SP-wethouder niks te beroerd om eigenhandig mee graffiti te verwijderen of met schoolkinderen kilo’s zwerfafval mee te prikken. En, het zal niemand hier zijn ontgaan, of je nou met de auto, de fiets of de bus hierheen bent gekomen: Er wordt op meer plaatsen aan de weg en aan de bushaltes gewerkt dan in jaren is gebeurd. En ook al levert dat soms gedoe op in het verkeer, toch word ik er tegenwoordig vrolijk van. Want na jarenlang gebrek aan beleid en gebrek aan actie door lamlendig bestuur, met als gevolg gevaarlijk veel achterstallig wegenonderhoud, wordt er nu letterlijk overal aan de weg getimmerd. En daar wordt Tilburg schônder van. En veiliger.

Maar alle mooie metaforen ten spijt: Voor veel Tilburgers is het leven nog steeds beslist geen sprookje, SP of geen SP. Het land wordt al té lang geregeerd door elkaar opeenvolgende neoliberale kabinetten die zo langzamerhand alle sociale vangnetten hebben wegbezuinigd en de samenleving aan de markt en dus aan de wolven (of beter gezegd aan de sprinkhanen) hebben overgeleverd. Zo zitten we met de Wet Maatschappelijke Ondermijning oftewel de WMO waarvan nog steeds niemand weet hoeveel geld het gemeentes gaat kosten om alle benodigde zorg te geven aan mensen die deze zorg nodig hebben. Vorig jaar pleitten we ervoor in de oppositie, en nu we in de coalitie zitten, konden we het regelen: De Reserve WMO, met € 2,4 miljoen erin. Of het genoeg is, moeten we nog bezien, maar er is in elk geval een reserve om alle zorg die de komende tijd nodig is uit te betalen. Dat geldt niet alleen voor thuiszorg door gekwalificeerde professionals of voor een goed functionerende regiotaxi en leerlingenvervoer maar ook voor de zogenaamde ondersteunende en activerende zorg die wat de SP betreft niet mag wegvallen. Ook daarvoor moeten we voldoende reserves aanleggen.

Krap een maand geleden brak ook nog eens de hel los in de internationale financiële wereld. Grote banken gaan failliet door de jarenlange ongebreidelde hebzucht van het bankwezen en dreigen de hele economie mee te sleuren in hun val. Regeringen moeten met miljarden dollars of euro’s bijspringen om dat te voorkomen. Welke betalingsconstructie je ook bedenkt: Uiteindelijk is dat wel geld dat burgers hebben opgehoest. En waar die burgers voor zullen moeten bloeden, ook in onze stad. Want de recessie wacht om de hoek, met een toenemende werkeloosheid en hogere prijzen voor de eerste levensbehoeften. Daarom is extra geld voor armoedebestrijding harder nodig dan ooit. Die andere SP-wethouder is er goed in geslaagd om dat extra geld te regelen. Maar we staan pas aan het begin van wat moeilijke tijden zullen worden. En dan is het goed om een structurele reserve te regelen, in de vorm van een Sociaal Fonds, een soort Reserve Grootschalige Sociale Investeringen.

Het kabinet kort Tilburg zo’n 11 miljoen op het werkdeel van de Wet Werk en Bijstand. De betreffende SP-wethouder heeft gezegd: “Het kan, mág niet zo zijn dat die bezuiniging alleen wordt gedragen door de zwakste schouders, namelijk de mensen met een bijstandsuitkering. Die bezuiniging moet worden verdeeld over alle beleidsterreinen.” Daarmee toont hij de solidariteit die voor de SP een basisprincipe is. Maar daarmee zijn onze zorgen nog niet over: Het gaat hier om een aanslag op de kans van kwetsbare mensen op bestaanszekerheid, de kans om mee te doen in de samenleving, ofwel via betaald werk ofwel via een andere manier. Het zijn weer de zwakkeren in de stad die door zo’n regeringsmaatregel worden getroffen.

En daarom roept de SP-fractie het college op om naast het instellen van een Reserve Grootschalige Sociale Investeringen zo snel mogelijk de commerciële reïntegratiebureau’s de stad uit te jagen en met al het geld wat je daardoor overhoudt zelf als gemeente mensen tegen een volwaardig loon aan het werk te helpen. Via de sociale werkvoorziening en vooral ook via het SP-voorstel van een eigen gemeentelijk werkgarantiebedrijf. Laten we het gewoon weer zelf gaan doen, want het kan toch niemand meer ontgaan wat die marktwerking heeft aangericht.

Vorig jaar zeiden we: “De stad Tilburg moet ván en vóór Alle Tilburgers zijn. En de gemeente Tilburg moet náást Alle Tilburgers staan en er mét hen voor zorgen dat de stad weer de schônste stad van het laand wordt.” We zijn dan ook blij met het succes van de eerste proeven met buurtparticipatie, een project dat de SP voorstelde en waarbij buurtbewoners zelf bepalen wat er in de inrichting van hun directe leefomgeving gebeurt. Maar we hebben nog wel meer wensen op het gebied van de leefomgeving van Tilburgers. Zo pleiten we voor de aanstelling van een gemeentelijke bouwmeester die op basis van een onderbouwde en architectonisch, cultuur-historisch en esthetisch doorwrochte langetermijnvisie op de gebouwelijke ontwikkeling van de stad bouwplannen voor met name grotere projecten kan beoordelen zodat het ondoorgrondelijke hobbyisme van de beruchte welstandscommissie niet meer nodig is. Het kabinet heeft vrijdag besloten dat gemeentes geen welstandscommissie meer hoeven aan te stellen, en dus zeggen wij: Zo snel mogelijk afschaffen!

De stad is van en vóór Tilburgers. En dat betekent meer buurt- en wijkwerk, maar dan wel ook in de avonden, in de weekenden en in de schoolvakanties. En in toegankelijke en laagdrempelige buurthuizen in plaats van in veel te dure en vaak lege MultiFunctionele Accommodaties. Laten we voordat we gaan bouwen aan de MFA’s in Theresia/Loven-Besterd en het Wandelbos gewoon eerst eens gaan onderzoeken of die Multifunctionele gebouwen wel functioneren! En dat onderzoek begin je door als gemeente eerst met buurtbewoners te gaan praten. In je onderzoek kun je dan gelijk kijken hoe het zit met de samenwerking tussen de Twern en die buurtbewoners. Waarbij je en passant die Twern eraan kunt herinneren – en dat is nodig- dat wijk- en buurtwerk ten dienste staat van die buurtbewoners en niet andersom. En als je dan ook nog zorgt dat voor dat wijk- en buurtwerk voldoende middelen beschikbaar blijven, dus niet alleen voor de vijf zogenaamde impulswijken maar ook voor andere wijken in de stad waar sprake is van fikse sociaal-economische problemen bij mensen: Ja, dan ben je helemaal goed bezig als college. Dan houd je dus de schoolloopbaanbegeleiding voor zwakkere leerlingen overeind en ook het sociaal-cultureel werk.

En waar je dan het geld daarvoor vandaan haalt? Nou, ga eens onderzoeken of die oostelijke inprikker wel nodig is die al in 2003 in het Tilburgs Verkeers- en Vervoerplan werd opgenomen, die aan de Cityring werd gekoppeld maar waarvan de SP de noodzaak ernstig betwijfelt. En die extra storting in de RGI: Moet die nou echt persé? Wat ons betreft niet. Laten we investeren in mensen in plaats van in stenen. Je zult zien dat dit uiteindelijk nog meer opbrengt dan dat het kost: Meer mensen laten deelnemen aan de maatschappij voorkomt onnodige uitgaven voor uitkeringen en andere lapmiddelen. Meer mensen die op tijd de zorg krijgen die ze nodig hebben: Het voorkomt niet alleen sociale en medische ellende maar ook een groter beroep op andere dure voorzieningen. Het daardoor toenemende gevoel van individueel en collectief welzijn zal zich doorvertalen in meer veiligheid zodat je ook daar minder geld aan kwijt bent. Investeren in mensen betekent investeren in preventie. En dat levert op. Sociaal en financieel.

En als je als college ook nog regelt dat je al die appartementenplannen voor het midden- en dure segment uit de begroting haalt die er al teveel zijn en er sociale en zorgappartementen voor in de plaats plant: Dan vind je de SP-fractie achter je.

Net zoals wanneer je ervoor zorgt dat kinderopvang en peuterspeelzalen uiteindelijk worden samengevoegd, dat op scholen en in wijken kinderen van alle kleuren, soorten en maten elkaar tegenkomen, dat je in elke wijk genoeg uren aan gevarieerd jongerenwerk aanbiedt zodat kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en elkaar leren accepteren, dan heb je het helemaal goed gedaan. Op aangeven van de SP zijn we erover aan het praten met ons allen, en we gaan ervan uit dat er op korte termijn concrete maatregelen komen om Tilburg echt ván en vóór álle Tilburgers te maken. Dan is Tilburg helemáál op weg om de schônste stad van het laand te worden.

Reacties

11 reacties op “Het sprookje is begonnen”

 1. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  Beste mevr. Sleegers,

  Ik heb u een beetje gevolgd sinds u het stokje overnam van de heer van den Hout

  Ik moet zeggen dat ik erg teleurgesteld in uw ben.
  stuntelig gedrag bij het debat over het midi theater en recent weer over de mall

  ik kan het echt niet begrijpen dat de SP een 400.000 euro kostend referendum uit laten schrijven en dan een campagne gaan voeren om tegen te stemmen alleen om het college overeind te houden.

  U en uw fractie zijn fel tegen en er tekent zich een meerderheid af die het eens is met uw standpunt waarom stemt u dan niet als volksvertegenwoordiger over dit onderwerp.

  volgens mij een grotere kans van slagen om uw doel te bereieken van geen mall en u zou geloofwaardig over komen.

  Nu begrijp ik de anders zo standvastige en duidelijke SP niet meer.

  probeert u het mij eens uit te leggen uw gedrag rondom het midi theater en dat van de mall
  U maakt mij niet wijs dat u zich gelukkig voelt op dit moment en geloof me u gaat zichzelf onmogelijk maken als u zo blijft draaien.

  Het kan niet anders zijn dat u voor dit gedrag de rekening gepresenteerd krijgt in 2010.

  wellicht u een zorg want dat gaat uzelf mijns inziens niet meer meemaken want de achterban van de SP blijft dit stuntelig gedrag niet pikken.

 2. dennis avatar
  dennis

  Als er zoveel tekst voor nodig is om iets uit te leggen, dan wil ik het nog niet eens lezen.

 3. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Dit sprookje was in de Efteling echt niet aan bod gekomen om uit te bouwen, de SP begint echt een nachtmerrie te worden voor tilburgers.

 4. Harm Snoeren avatar
  Harm Snoeren

  @ Repesteeltje

  Anton Pieck had nooit kunnen verzinnen dat het college in Tilburg beter zouden worden dan alle sprookjes vertellers bij elkaar.

  Ik denk dat het niet lang meer duurt voordat er in het sprookjesbos een plaatsje wordt ingeruimd voor Jan (Hamming) den Zwammer

 5. onkundoloog avatar
  onkundoloog

  aanstaande volle maan zal de stadsondermijninggroep Joihn de Mol, 100 illegaal gekweekte mollen uitzetten in de Bokhamer
  er zijn nog wat actievoerders nodig
  graag melden voor donderdag

  bij de volgende volle maan zal het MOB terrein versterkt worden met een aantal beschermde diersoorten
  daarvoor zijn ook nog enkele actievoerders nodig
  graag melden

 6. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  tja veerle ik kan het niet echt sprookjes noemen maar realiteit.
  het klopt wel grotendeels, maar wil je de reacties krijgen op dit log die je verwacht, zul je een verhaal korter moeten maken en krachtiger.
  sommige mensen kunnen niet begrijpend lezen of zijn te lui om te lezen, en zien liever vette kopstukken.
  het nieuwe college zal het goed gaan doen, maar het zal zijn vruchten nog af moeten werpen.
  er is veel schade aangericht door het vorige college, en zal dan ook tegen houden omdat te herstellen binnen 2 jaar.
  de voornemens zijn perfect van de sp, om het uit te werken zal moeilijker worden als je tegengewerkt wordt door partijen die aan hun eigenbelang denken.
  die horen nu eenmaal bij die mensen die niet begrijpend kunnen lezen, iets wat verkeerd gelezen wordt wordt automatisch verkeerd uitgevoerd.
  ze geven hierdoor ook verkeerde critiek ipv dat ze de steun geven, ze trappen liever iemand anders de grond in dan dat ze met betere oplossingen komen.
  waarom?
  tja die term valt bij hun onder sprookjes, en weten zich er meestal niet uit te lullen.
  jij kunt je veel krachtiger maken, en zeker niet storen aan deze dromers in dromenland.

 7. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Sorry mevrouw Sjan,
  de bevoegdheid om met betere oplossingen te geven heb ik jammer genoeg niet.
  En ik geloof ook niet dat ik bij de 'dromers uit dromenland' thuis hoor!
  De kop van artikel is dan ook niet door mij verzonnen….

 8. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  is mischien ook niet voor jou bedoeld, dat bedoel ik nu met begrijpend lezen.
  ik bedoel in het algemeen, maar wie de schoen past trekt hem aan.

 9. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Nee hoor mevrouw Sjan, die schoen zou me helemaal niet passen!
  Maar u hebt ergens wel gelijk,het geschreven stuk is zo groot dat je op het einde van het verhaal het spoor kwijt bent….

 10. sjan van rooij avatar
  sjan van rooij

  ja repelsteeltje, het is bewezen dat mensen soms zoveel informatie krijgen dat ze door de bomen het bos niet meer zien.
  neem den haag nou, afgestudeerde economen met hun hersenpan vol info die de weg kwijt zijn.
  ervaring zegt meer dan teveel info.

 11. Veerle avatar
  Veerle

  Tja, Dennis, de Algemene Beschouwingen volgen: Dan moet je weleens wat lezen. En wat moeite doen. Als je dat niet kunt of wilt, moet je maar een andere hobby zoeken. En Harm Snoeren: Blijkbaar ben je ertegen om Tilburgers zelf te laten beslissen over een project dat hun stad enorm nadelig gaat be