Geplaatst

HET LEED DAT EEN STADSDICHTER KIEZEN HEET 7

Op 30 maart dit jaar, vóór het verschijnen in De Tilburgse Koerier van de advertentie van de gemeente waarin de dichters in Tilburg werden opgeroepen te solliciteren voor het stadsdichterschap, stuurde ik een brief naar de gemeente. Daarin verzocht ik het College van B & W de benoemingsprocedure te veranderen. Ik was rijkelijk laat met het schrijven van die brief, want in april zou de advertentie al geplaatst worden. Toch wilde ik die oproep nog doen uitgaan. Ik wilde de gemeente rechtstreeks meedelen wat mijn bezwaren tegen de benoemingsprocedure waren, niet enkel indirect in de vorm van columns op TilburgZ.nl. In de brief zette ik alle bezwaren kort op een rij en verzocht de benoemingsprocedure te wijzigen. De tekst van de brief vindt u hieronder.

Op zaterdag 4 april, net toen ik de laatste column op TilburgZ.nl had geplaatst, viel er een brief van de gemeente bij me op de deurmat. Zij was namens het College ondertekend door Johan van Gurp, hoofd afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling.
     In de brief werden mijn bezwaren puntsgewijs besproken en van tegenargumenten voorzien. De eindconclusie was: ‘Wij zien in uw bezwaren geen aanleiding de benoemingsprocedure voor de Stadsdichter van Tilburg te heroverwegen.’
     Als de brief hier was geëindigd en het bij deze conclusie was gebleven, zou de kwestie Stadsdichterschap voor mij voorgoed een gesloten boek zijn geweest. Maar de gemeente liet het niet bij de geciteerde vaststelling. Zij voegde nog de volgende alinea’s aan de brief toe.

‘Hoewel u met ons van mening verschilt over de inrichting van de benoemingsprocedure, overweegt u mogelijk toch uw kandidatuur voor deze positie in de thans lopende procedure. Ter tegemoetkoming stellen wij u voor om – als variant op één van uw suggesties in uw column – onder verwijzing naar uw eerdere sollicitaties, aanvullend uw ideeën te beschrijven over de uitvoering van het Stadsdichterschap en daarbij nieuw werk (5 recente gedichten) en nieuwe gegevens (recente publicaties en relevante documentatie) te voegen.

In het vertrouwen op afdoende wijze op uw bezwaren te zijn ingegaan en met dank voor uw betrokkenheid bij het Stadsdichterschap van Tilburg, verblijven wij.’

Ik heb lang nagedacht over de vraag wat mijn antwoord zou kunnen of moeten zijn op deze geste of dit aanbod van de gemeente. Ik heb er met vrienden en anderen overleg over gehad. Uiteindelijk, twee dagen geleden, heb ik de brief van de gemeente beantwoord.
     De vraag waarvoor ik me gesteld zag, was: is hier nu wel of niet van een sollicitatie sprake, als ik inga op het voorstel van de gemeente? Heeft de sollicitatie hier alleen een andere vorm gekregen?
     De bereidheid van de gemeente me gedeeltelijk tegemoet te komen, heeft bij mij de doorslag gegeven.
     Omdat ik steeds publiekelijk heb gediscussieerd door mijn kritiek en bezwaren in de vorm van columns openbaar te maken, publiceer ik ook nu in zijn geheel mijn brief aan de gemeente.    

Hieronder volgt de tekst van de brief van 30 maart aan de gemeente.

Jasper Mikkers
Paterstraat 37A
5025 KG Tilburg

College van burgemeester en wethouders
Tilburg

Tilburg, 30 maart 2009

Geacht college,

Binnenkort zal voor de vierde keer de procedure van start gaan die moet leiden tot de benoeming van een nieuwe stadsdichter. In een artikel (column) op Tilburgz.nl (zie Tilburgz.nl/jasper mikkers/BENOEMINGSPROCEDURE TILBURGSE STADSDICHTER WEINIG STIJLVOL) ben ik op de procedure die in Tilburg gevolgd wordt, nader ingegaan. Ik ben van mening dat die gewijzigd moet worden. Mijn belangrijkste bezwaren tegen de gang van zaken bij de benoeming zijn:

•-kandidaten moeten telkens opnieuw een sollicitatiebrief insturen, ook als ze dat alle voorgaande keren al gedaan hebben
•-de sollicitaties worden steeds door dezelfde commissie behandeld, dus door dezelfde commissieleden die hen alle voorgaande keren afgewezen hebben
•-doordat de commissie niet van samenstelling verandert, zullen altijd dezelfde voorkeuren overwegen bij een benoeming, iets dat in het nadeel werkt voor kandidaten die in hun werk en optreden afwijken van door de commissieleden gekoesterde voorkeuren
•-om de twee jaar worden de dichters in Tilburg in een maandenlange race tegenover elkaar gezet en tegen hun wil tot elkaars rivalen gebombardeerd, en dat gebeurt in een relatief kleine gemeenschap als e stad Tilburg; het gevolg is dat de verhoudingen tussen de dichters die coöperatief en goed zou moeten zijn om tot onderlinge samenwerking te kunnen komen, voortdurend op het spel wordt gezet; dit is onwenselijk en niet in overeenstemming met goed bestuur;

In mijn column licht ik mijn bezwaren verder toe. Ik hoop dat ik u daarnaar mag verwijzen.
     Gesprekken die ik voerde met diverse mensen waaronder Tilburgse dichters, Tilburgers die zich betrokken voelen bij het stadsdichterschap en mensen van buiten de stad die de procedure, hier gevolgd kennen, maar ook de procedures die in andere steden worden gevolgd, wezen uit dat vrijwel iedereen mijn bezwaren deelt.
     Ik verzoek u de in Tilburg gevolgde procedure te heroverwegen en zodanig in te richten dat genoemde bezwaren worden weggenomen.

Met vriendelijke groet,

Jasper Mikkers.

Hieronder volgt mijn antwoord op de brief van de gemeente.

Jasper Mikkers
Paterstraat 37a
5025 KG Tilburg

College van Burgemeester en Wethouders van Tilburg
T.a.v. Marijn Gevers

Geacht college,

Ik ontving uw schriftelijk antwoord op mijn brief van 30 maart op zaterdag 5 april j.l..
     In dit antwoord gaat u in op diverse kwesties die ik in mijn brief en in columns op de site tilburgZ.nl aan de orde stel.
     U voert aan dat de benoemingscommissie tussendoor wel van samenstelling is veranderd en zegt dat u de benoemingsprocedure heeft geevalueerd en dat u voorlopig niet het voornemen heeft die te veranderen. Ik betreur die laatste stellingname zeer en zal niet stoppen met wedijveren voor een door mij voorgestane verandering. Die verandering houdt in dat de verplichte sollicitatie voor kandidaten die al eerder – meestal meerdere keren – solliciteerden, wordt geschrapt. Die verplichting is zinloos en roept allerlei bezwaren op. Ik krijg bijval voor mijn opvattingen daarover van vele kanten, ook van ver buiten Tilburg (zoals onlangs van de Stichting Passionate Bulkboek te Rotterdam, een stichting die onder andere het bekende GDMW Festival organiseert).
     In deze brief wil ik alleen ingaan op de laatste alinea van uw brief. U schrijft:

‘Hoewel u met ons van mening verschilt over de inrichting van de benoemingsprocedure, overweegt u mogelijk toch uw kandidatuur voor deze positie in de thans lopende procedure. Ter tegemoetkoming stellen wij u voor om – als variant op één van uw suggesties in uw column – onder verwijzing naar uw eerdere sollicitaties, aanvullend uw ideeën te beschrijven over de uitvoering van het Stadsdichterschap en daarbij nieuw werk (5 recente gedichten) en nieuwe gegevens (recente publicaties en relevante documentatie) te voegen.

In het vertrouwen op afdoende wijze op uw bezwaren te zijn ingegaan en met dank voor uw betrokkenheid bij het Stadsdichterschap van Tilburg, verblijven wij.’

Ik waardeer dat u naar wegen gezocht heeft om aan de door mij geuite bezwaren tegen de procedure tegemoet te komen. Uw voorstel neemt de verplichting om de volledige sollicitatieprocedure te volgen, weg. De kandidaat kan volstaan met het aanleveren van aanvullende informatie en hij/zij geeft daarmee impliciet aan dat hij/zij zich voor het stadsdichterschap ter beschikking stelt.
     Ik accepteer uw voorstel dat neerkomt op een compromis waaraan u en ik beiden bijdragen. Wel verzoek ik u dringend de benoemingsprodedure vóór 2011 alsnog te heroverwegen, al dan niet op advies van de benoemingscommissie. Het is zeer te waarderen dat u aan bezwaren van één kandidaat tegemoet komt, maar voor eenieder lijkt het mij duidelijk dat het onacceptabel is dat voor één kandidaat een uitzonderingsregel wordt gemaakt, in dit geval voor mij. Ook al ben ik de enige geweest die u in een brief en langs andere weg gevraagd heeft de procedure te veranderen.  De uitzondering die u voor mij gemaakt heeft, moet, lijkt mij, een uniforme regel worden.
     Ik wil u graag op afzienbare termijn in een brief meedelen welke ideeën ik heb wat betreft mogelijke wijzigingen in de benoemingsprocedure. Ik zie daar op dit moment van af omdat ze immers niet meer toegepast kunnen worden voor de komende benoeming van een stadsdichter.
     In een toegevoegde bijlage geef ik antwoord op uw vraag hoe ik een eventueel stadsdichterschap zou invullen.
     Tegelijk stuur ik vijf gedichten mee. Vier maken deel uit van een dichtbundel die in het voorjaar van 2010 bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam zal verschijnen en voorgepubliceerd werden in het literaire tijdschrift De Revisor. Het gedicht De liefde houdt van geheim zijn kunt u terugvinden in de bibliofiele uitgave Dieper dan de vingers die begin april dit jaar verscheen. Informatie over de bibliofiele uitgave vindt u op de website http://www.trolsksy.nl/. en op mijn weblog op TilburgZ.nl.
     Verder verwijs ik u voor recente poëzie van mijn hand naar de dichtbundel Eeuwigheid als ontbijt die juni vorig jaar bij Uitgeverij Nieuw Amsterdam verscheen. Ook verwijs ik u, mocht u nog meer poëzie van mijn hand willen lezen, naar mijn sollicitatie naar het stadsdichterschap van 2007. Ik voegde aan die sollicitatie een vijftal gedichten toe.

Met vriendelijke groet,

Jasper Mikkers.

Tot zover.

Alle berichten van deze auteur

Reacties

11 reacties op “HET LEED DAT EEN STADSDICHTER KIEZEN HEET 7”

 1. hansdo avatar
  hansdo

  Vergis ik mij nou of voldoet bovenstaande brief (uiteraard afgezien van de procedurele perikelen)aan zo goed als alle criteria voor een sollicitatiebrief, maar heet alleen niet zo?
  Zelfs de bijlagen lijken mij zeer sollicitabel…

  Ach; en een uitzonderingspositie; als Tilburgse dichter opgenomen zijn bij Komrij is al behoorlijk uitzonderlijk. Dan kan dit er ook wel bij, toch?

  Ik kan in bovenstaande correspondentie echter nergens ontdekken dat Jasper/Tymen door de commissie is gevraagd te solliciteren. Is dat dan een andere keer gebeurd of heeft BD last van een slippende pen gehad?

 2. frits h avatar
  frits h

  Afgelopen zondag sprak ik kort met oud-wethoudert Wilbert van H. Hij vertrouwde mij toe dat er vier dichters hadden gesolliciteert voor het stadsdichterschap. Omdat er geen geschikte kandidaat bij was, heeft de gemeente besloten Jasper Mikkers tot solliciteren te verleiden. Hetgeen is gelukt. Nu u weer.

 3. wilbert107 avatar
  wilbert107

  Ik heb sinds de plaatsing van de advertentie me niet uitgelaten over dichters die al dan niet gesolliciteerd zouden hebben noch over de aantallen noch over de mogelijke geschiktheid.

  Wilbert van Herwijnen

 4. frits h avatar
  frits h

  Wilbert, dit is flauw.

 5. repelsteeltje avatar
  repelsteeltje

  Waarom is het toch zo moeilijk om de waarheid te zeggen?
  Dat gedraai en gekonkel moet toch niet nodig zijn….

 6. hansdo avatar
  hansdo

  Ach, blijkbaar is het komende StadsDichterschap voor sommigen een reden om een bescheiden storm in een borrelglaasje water te veroorzaken…

  & het doodt de tijd tot de opvolger van Frank van P. wordt uitgeroepen, niewaar?

 7. jasper1 avatar
  jasper1

  Bericht van JASPER MIKKERS

  Martin Beversluis heeft mij laten weten dat hij de reacties die onder zijn naam onder mijn column geplaatst zijn, niet door hem geschreven zijn. Hij heeft me verzocht ze om die reden weg te halen. Uiteraard ben ik op zijn verzoek ingegaan.
  Ik heb ook de reacties gewist die verband hielden met de zogenaamde berichten van Martin Beversluis.

 8. frits h avatar
  frits h

  Jasper,

  Kom net van het stadhuis, van een vergadering. Hoorde van… dat jij de nieuwe stadsdichter wordt. Alvast gefeliciteerd!

 9. andrea avatar
  andrea

  Geachte Frits H.

  Verklaar u nader?? Ik zie vandaag dat Cees van Raak stadsdichter is geworden??

  groet,
  Andrea

 10. varkenshand avatar
  varkenshand

  Jasper mag de volgende keer. Cees van Raak had het geld nu blijkbaar harder nodig.

 11. frits h avatar
  frits h

  @ Andrea,

  Ik hoorde gisteren in Weemoed dat Jasper uiteindelijk toch geweigerd heeft. Cees was de tweede keus.