Geplaatst

TEKST UITGESPROKEN VOOR COMMISSIE – 12 SEPTEMBER 2008

Op weg naar Brabant werd de wereld warmer. 
Inniger leven deed zich aan ons voor.
Dat is nu anders, Brabant wordt steeds armer,
Weldra ontbreekt van Brabant Cultureel elk spoor.

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie, geachte toehoorders,

U weet inmiddels dat ik me sinds februari 2008 inzet voor het behoud van Brabant Cultureel en Brabant Literair. Aanleiding was een bericht in het februarinummer van Brabant Cultureel waarin de redactie meldde dat Gedeputeerde Staten in de persoon van Brigite van Haaften had besloten de subsidie stop te zetten. Dat betekende dat het enige culturele blad dat de provincie rijk is, zou verdwijnen.

In het vervolg van mijn betoog bedoel ik met Brabant Cultureel zowel Brabant Cultureel als Brabant Literair. Brabant Literair was voorheen een aparte uitgave, gevoegd bij Brabant Cultureel, nu is het een katern van het tijdschrift. (Ik laat dat zien.)               

Waarom mag Brabant Cultureel niet verdwijnen? Het is het enige blad dat de Brabander provinciebreed informeert over het culturele leven in de provincie. Het is een uniek en onmisbaar blad. Niet alleen privé personen kunnen zich via Brabant Cultureel op de hoogte stellen, ook organisaties en instituten maken gebruik van de informatie die ze in Brabant Cultureel vinden.

Brabant Cultureel is een van de belangrijkste schatten van Brabant. Brabant Cultureel is een blad met historie. Het bestaat 57 jaar en levert met elk nummer een schat aan gegevens over de kunstenaars die in de provincie werkzaam zijn, over organisaties en instellingen. Voor historici vormt het een rijke bron en het is een podium voor Brabants talent. Die functies moeten blijven bestaan. Daarnaast: de redactie bestaat uit een groep auteurs die een diepgaande kennis van de Brabantse cultuur koppelen aan een grote gedrevenheid. Die kennis en dat ambitieus idealisme gaan verloren als het blad wordt opgeheven. De medewerkers leveren al jaren professioneel werk voor een beloning die een kwart bedraagt van het normale tarief dat de NVJ (Nederlandse Vereniging voor Journalisten) tot voor enkele jaren hanteerde terwijl de redactie die bij het uitbrengen van elk nummer een prestatie van formaat levert, pro Deo werkt.

Wat mij er ook toe gebracht heeft me in te zetten voor behoud van Brabant Cultureel zijn de onjuiste, op zijn minst discutabele argumenten die Gedeputeerde Staten heeft gebruikt om de stopzetting van de subsidie te motiveren. De belangrijkste argumenten die GS aanvoerde, waren: 1. de boekhouding was niet glashelder 2. het abonnee-aantal van 2.000 werd niet gehaald. Mij ontbreekt de tijd om op beide punten hier diep in te gaan. Ik heb dat gedaan in twee uitvoerige brieven, een Open Brief (18-02-08), aan u gericht, en een antwoord (03-07-08) op een brief van Gedeputeerde Staten. Beide brieven zijn te vinden in DOSSIER BRABANT CULTUREEL op TilburgZ.nl.

Het bestuur, redactie en medewerkers van Brabant Cultureel begrijpen het beleid van de provincie niet. Vorig jaar nog was overeengekomen tijdens een ambtelijk gesprek op het Provinciehuis dat op sommige punten nog helderheid gegeven moest worden, maar de verstrekking van subsidie zou doorgaan. – Ik heb de tekst van dat ambtelijke gesprek vorige week ontvangen en aan het DOSSIER op TilburgZ.nl toegevoegd. – Na het aantreden van mevrouw Brigite van Haaften was er een gesprek tussen haar en het bestuur dat zeer goed verliep. Het bestuur was daarom compleet verrast door de brief die het enkele dagen later ontving en waarin gemeld werd dat de subsidie in twee jaar zou worden afgebouwd.

Dit besluit was des te merkwaardiger omdat er bij Brabant Cultureel sinds vijf jaar een bestuur was aangetreden dat uit ervaren bestuurders bestaat en kundig en integer is en zich geen moeite bespaarde om de organisatie te verbeteren.

Ook de andere Brabanders, de lezers van Brabant Cultureel, begrijpen niet dat de provincie het blad laat verdwijnen. Ze vinden het een fantastisch tijdschrift, ze houden van Brabant Cultureel. Ze willen dat het blad blijft. Dat blijkt uit de ondertekeningen van een petitie die maandenlang op internet stond, dat blijkt uit de steunbetuigingen die aan de ondertekeningen werden toegevoegd, dat is gebleken uit de talloze gesprekken die ik heb gevoerd over dit onderwerp sinds februari. Ik ben niet één persoon tegengekomen, ook niet onder de politici die ik sprak, die het stopzetten van de subsidie kon billijken.

Brabant Cultureel laten voortbestaan? Ja. Eventueel op sommige punten verbeteren? Ja. Laten verdwijnen? Nee. Nooit! Dat is het oordeel van de Brabander.

Brabant Cultureel is een blad om trots op te zijn. Waar ik het blad ook laat zien, in en buiten de Randstad, ieder is vol lof en bewondering. Collega’s, politici, professionele bladenmakers. En dat het blad met die beschikbare financiële middelen kan worden gemaakt, vind elke professionele bladenmaker ongelooflijk.

Op 30 april dit jaar plaatste ik een petitie op internet, gericht aan Provinciale Staten, de gedeputeerde voor cultuur en de Commissaris van de Koningin. De petitie werd door 160 personen ondertekend, dikwijls met toevoeging van een pleidooi voor het voortbestaan van Brabant Cultureel. Ik overhandig u, voorzitter, de petitie met alle ondertekeningen. Ik verzoek u, namens al die Brabanders die Brabant Cultureel maken en Brabant Cultureel lezen, en dat in de toekomst zullen doen, al het mogelijke in het werk te stellen om het blad te behouden. U kunt dat. U beschikt over de middelen om dit prachtige en onmisbare blad te laten voortbestaan.

Ooit lag een prachtig blad voor ons gereed
daar waar de wereld land van Brabant heet.

Ik dank u bij voorbaat voor uw inzet.

 

Alle berichten van deze auteur