Geplaatst

 

Op 3 december stuurde ik een brief aan het bureauhoofd Cultuur van de provincie Noord-Brabant, de heer H. Bergmans. Zie voor de tekst daarvan het artikel met de titel SAMENSTELLING WERKGROEP BRABANT CULTUREEL 1. Ik ontving als antwoord een brief van de heer Bergmans, gedateerd 24 december. Daarin meldde hij het volgende.

 

Uw brief is in behandeling bij het bureau Bureau Cultuur van de directie Sociale en Culturele Ontwikkeling. (…)

Afhandeling van uw brief zal enige tijd vergen. Wij delen uw opvatting om te komen tot een transparant besluitvormingsproces. Wij waarderen uw suggesties daarvoor en nemen die mee als input bij het formuleren van de opdracht aan de werkgroep. Over opdracht, werkwijze en samenstelling van de werkgroep zullen wij u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in week 7 van 2009 berichten.’

Week 7 van 2009 is half februari van dit jaar. 

Zodra ik opnieuw bericht heb ontvangen van de provincie of wanneer mij ander nieuws bereikt, zal ik u informeren.

Ik wens u een cultureel boeiend jaar toe.