Geplaatst

BRABANT CULTUREEL GAAT VERDER IN 2009 -AMENDEMENT AANGENOMEN

Voor ieder die de Brabantse cultuur en in het bijzonder Brabant Cultureel/Brabant Literair een goed hart toedraagt, zal 7 november een heuglijke dag blijven. Vandaag vergaderden Provinciale Staten. Zij behandelden de begroting voor 2009.

Ingrid van Breda zag zich bij het nemen van initiatieven om Brabant Cultureel te behouden gesteund door vier fracties: haar eigen PvdA, SP, Partij voor de Dieren en VVD. Omdat deze partijen samen een meerderheid in de Provinciale Staten vormen, bestond er een gegrond optimisme dat een motie waarin het behoud van Brabant Cultureel bepleit werd, het zou halen. Ingrid van Breda stelde een concept op, uiteindelijk niet voor een motie, maar voor een amendement. Het verschil is: een gedeputeerde kan een motie naast zich neer leggen, met een amendement kan dat niet. Dat moet worden uitgevoerd.

Tot gisteravond (6 november) laat werd nog onderhandeld over de eindtekst. Uitgangspunt was dat de subsidie voor Brabant Cultureel zou worden gecontinueerd. De VVD sprak zich gisteravond uit tegen een continuering. Gesprekken leidden ertoe dat de tekst werd gewijzigd. Het amendement dat vanmiddag in Provinciale Staten in stemming werd gebracht, garandeert geen continuering, maar een eenmalige verlenging van subsidie (€ 70.000,00) en de instelling van een werkgroep die zal onderzoeken hoe Brabant Cultureel kan worden verbeterd en een bredere verspreiding kan krijgen. In juni 2009 moet het advies van de werkgroep in Provinciale Staten in stemming worden gebracht, na eerder in de Commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur te zijn besproken. Dit amendement kreeg steun van alle partijen in Provinciale Staten. Het amendement werd unaniem aanvaard. (Wel heeft het CDA dat steeds tegen elk voorstel voor behoud van Brabant Cultureel was, nog een stemverklaring afgegeven.)

Met de procedure die in het amendement is vastgelegd, kan ieder vrede hebben, denk ik. Veel hangt af van wat de werkgroep tot stand brengt, van de voortvarendheid waarmee tewerk wordt gegaan en van de bekwaamheid en visie van de leden van de in te stellen werkgroep. Ik neem aan dat elke Brabander (of niet-Brabander) die ideeën voor een vernieuwd Brabant Cultureel heeft, die te zijner tijd bij de werkgroep zal kunnen inbrengen.

Het aantal mensen dat zich voor behoud van Brabant Cultureel heeft ingezet, is groot. Ik denk aan de 160 mensen die de petitie hebben ondertekend. Ik dank ieder die steun heeft verleend, moreel of in daden. Enkele mensen hebben veel energie en tijd gestoken in de pogingen Brabant Cultureel te behouden. Ik noem de voorzitter van het bestuur Jan Timmermans, hoofdredacteur Camiel Hamans en redacteur Lauran Toorians. Evenwel, zonder de gedrevenheid en het doorzettingsvermogen van statenlid Ingrid van Breda zou er geen amendement zijn gekomen en geen stemming hebben plaatsgevonden vandaag. Ik ben haar zeer erkentelijk. Daarnaast wil ik Mariëtte van der Heijde, bureaumedewerkster van de Partij voor de Dieren, danken en Nol van Trier, raadslid voor de PvdA in Tilburg.

Ik wens elke Brabander geluk met het vandaag bereikte resultaat.

Hieronder volgt de tekst van het amendement.

 

AMENDEMENT Brabant Cultureel

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008, behandelend de Begroting 2009

Overwegende dat

•·         De provincie Noord-Brabant hoge ambities heeft op het gebied van cultuur zoals onder meer blijkt uit de Koepelnota Cultuur en de nominatie van BrabantStad als Europese Culturele Hoofdstad
•·         Het tijdschrift Brabant Cultureel een podium is voor Brabants talent, provinciebreed informeert over het culturele leven in Brabant, binnen en buiten Brabant zeer wordt gewaardeerd, en bovendien een versterking betekent van het merk Brabant
•·         De provinciale promotie- en communicatiekanalen beter kunnen worden benut dan tot nu toe het geval is om het tijdschrift Brabant Cultureel bij Brabantse burgers en instellingen onder de aandacht te brengen

Constaterende dat

•·         De Stichting Brabant Cultureel het tijdschrift in 2009 wil blijven uitbrengen
•·         De subsidierelatie met Stichting Brabant Cultureel eindigt per 1 januari 2010
•·         Het bestuur en de redactie van Brabant Cultureel bereid zijn een bijdrage te leveren in een nog op te richten werkgroep

Besluiten

•·         Het college van GS de opdracht te geven een werkgroep in te stellen waarin de discussie wordt gevoerd:

op welke wijze het tijdschrift Brabant Cultureel kan worden gepositioneerd in de provinciale promotie- en communicatiekanalen, in het bijzonder in relatie tot Brabantstad Culturele Hoofdstad.

aan welke voorwaarden moet worden voldaan om een podium te kunnen bieden aan het culturele en literaire debat in Brabant

•·         Het voorstel van de werkgroep te bespreken in de commissie ZWC en voor besluitvorming aan te bieden aan PS voor de kadernota in juni 2009
•·         De stichting Brabant Cultureel in 2009 een eenmalig subsidiebedrag te verstrekken van 70.000 euro zodat het tijdschrift uitgegeven wordt totdat een besluit over het voorstel van de werkgroep is genomen, en hiervoor de middelen uit de Bijlagen bij de Begroting 2009 onder nummer 0000837 aan te wenden

En gaan over tot de orde van de dag

 

Alle berichten van deze auteur

Reacties

4 reacties op “BRABANT CULTUREEL GAAT VERDER IN 2009 -AMENDEMENT AANGENOMEN”

 1. Gert avatar
  Gert

  Hoi Jasper,

  Gefeliciteerd. Nog geen zekerheid voor de lange termijn maar wel een resultaat. Namens kunst en literatuurminnend Brabant, bedankt.

 2. tine van de weyer avatar
  tine van de weyer

  Hartstikke fijn dat het is gelukt, nu de schouders eronder en zoveel mogelijk die werkgroep bestoken met ideeen.

 3. yvonnevandenheuij avatar
  yvonnevandenheuij

  dag jasper,

  Dankzij jouw vastberaden inzet en energie heb je de juiste personen weten te vinden die ervoor hebben gezorgd dat BC behouden blijft.Dat mag ook
  wel eens gezegd zijn.Dank je hiervoor.

 4. Alard Govers avatar
  Alard Govers

  DeeVeeDee…!
  Je hebt 't 'm geflikt, Jasper!