Geplaatst

INSPREKEN BIJ COMMISSIE CULTUUR-AANBIEDEN PETITIE

Op 23 augustus stuurde ik de Commissaris van de Koningin Maij-Weggen een brief (zie hieronder) waarin ik haar verzocht datum en uur voor te stellen waarop ik haar de Petitie gericht aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Commissaris van de Koningin (zie op dit weblog) zou kunnen overhandigen. Ik zou haar niet alleen de petitie maar uiteraard ook de 160 steunbetuigingen overhandigen.

Ik ontving daarop een brief van M. Stappershoef, chef Kabinet Commissaris van de Koningin. Die schreef dat hij mijn verzoek had overgedragen aan de Statengriffie. Ik nam daarop contact op met de heer A. Brul, adjunct-griffier. Die stelde voor dat ik de petitie met handtekeningen en stenbetuigingen zou overhandigen aan de voorzitter van de Commissie Zorg, Welzijn en Cultuur, de heer P. Verrijt. Ik zal immers op 12 september inspreken bij deze commissie.

Ik ben met dit voorstel akkoord gegaan. In genoemde provinciale commissie zitten de woordvoerders van de politieke partijen. Zij beschikken over de mogelijkheid om de afbouw van subsidie voor Brabant Cultureel en de verdwijning daardoor van het tijdschrift in vergaderingen van Provinciale Staten aanhanging te maken en een of meer moties in te dienen die ertoe kunnen leiden dat Brabant Cultureel behouden blijft. Het is belangrijk dat de leden van de commissie goed geïnformeerd worden en het verzoek, verwoord in de petitie: ‘stelt u alles in het werk Brabant Cultureel/Brabant Literair te behouden’ is bij de leden de commissie aan het goede adres. De Commisaris van de Koningin beschikt niet over politieke middelen om aan dit verzoek tegemoet te komen.

Op vrijdag 12 september zal ik 5 minuten inspreken. U bent van harte welkom als u de vergadering wilt bijwonen en door uw aanwezigheid steun wilt uitspreken voor het behoud van Brabant Cultureel. De vergadering is openbaar, er is een tribune voor het publiek. De vergadering begint om 14.15 en vermoedelijk krijg ik rond 15.15 het woord. Misschien zie ik u daar.

Hieronder volgt de tekst die ik voor de commissie zal uitspreken. Daarna volgt de brief gericht aan de Commissaris van de Koningin.


TEKST DIE ZAL WORDEN UITGESPROKEN DOOR JASPER MIKKERS TIJDENS DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ZORG, WELZIJN EN CULTUUR OP 12 SEPTEMBER 2008

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie, geachte toehoorders,

U weet inmiddels dat ik me sinds februari 2008 inzet voor het behoud van Brabant Cultureel en Brabant Literair. Aanleiding was een bericht in het februarinummer van Brabant Cultureel waarin de redactie meldde dat Gedeputeerde Staten in de persoon van Brigite van Haaften had besloten had de subsidie stop te zetten. Dat betekende dat het enige culturele blad dat de provincie rijk is, zou verdwijnen.

In het vervolg van mijn betoog bedoel ik met Brabant Cultureel zowel Brabant Cultureel als Brabant Literair. Brabant Literair was voorheen een aparte uitgave, gevoegd bij Brabant Cultureel, nu is het een katern van het tijdschrift. (Ik laat dat zien.)              

Waarom mag Brabant Cultureel niet verdwijnen? Het is het enige blad dat de Brabander provinciebreed informeert over het culturele leven in de provincie. Het is een uniek en onmisbaar blad. Niet alleen privé personen kunnen zich via Brabant Cultureel op de hoogte stellen, ook organisaties en instituten maken gebruik van de informatie die ze in Brabant Cultureel vinden.

Brabant Cultureel is een van de belangrijkste schatten van Brabant. Brabant Cultureel is een blad met historie. Het bestaat 57 jaar en levert met elk nummer een schat aan gegevens over de kunstenaars die in de provincie werkzaam zijn, over organisaties en instellingen. Voor historici vormt het een rijke bron en het is podium voor Brabants talent. Die functies moeten blijven bestaan. Daarnaast: de redactie bestaat uit een groep auteurs die een diepgaande kennis van de Brabantse cultuur koppelen aan een grote gedrevenheid. Die kennis en dat ambitieus idealisme gaan verloren als het blad wordt opgeheven. De medewerkers leveren al jaren professioneel werk voor een beloning die een kwart bedraagt van het normale tarief dat de NVJ (Nederlandse Vereniging voor Journalisten) tot voor enkele jaren hanteerde terwijl de redactie die bij het uitbrengen van elk nummer een prestatie van formaat levert en daarbij pro Deo werkt.

Wat mij er ook toe gebracht heeft me in te zetten voor behoud van Brabant Cultureel zijn de onjuiste, op zijn minst discutabele argumenten die Gedeputeerde Staten heeft gebruikt om de stopzetting van de subsidie te motiveren. De belangrijkste argumenten die GS aanvoerde, waren: 1. de boekhouding was niet glashelder 2. het abonnee-aantal van 2.000 werd niet gehaald. Mij ontbreekt de tijd om op beide punten hier diep in te gaan. Ik heb dat gedaan in twee uitvoerige brieven, een Open Brief (18-02-08), aan u gericht, en een antwoord (03-07-08) op een brief van Gedeputeerde Staten. Beide brieven zijn te vinden in DOSSIER BRABANT CULTUREEL op TilburgZ.nl.

Het bestuur, redactie en medewerkers van Brabant Cultureel begrijpen het beleid van de provincie niet. Vorig jaar nog was overeengekomen tijdens een ambtelijk gesprek op het Provinciehuis dat op sommige punten nog helderheid gegeven moest worden, maar de verstrekking van subsidie zou doorgaan. – Ik heb de tekst van dat ambtelijke gesprek enkele dagen geleden ontvangen en aan het DOSSIER op TilburgZ.nl toegevoegd. – Na het aantreden van mevrouw Brigite van Haaften was er een gesprek tussen haar en het bestuur dat zeer goed verliep. Het bestuur was daarom compleet verrast door de brief die het enkele dagen later ontving en waarin werd gemeld dat de subsidie in twee jaar zou worden afgebouwd.

Dit besluit was des te merkwaardiger omdat er bij Brabant Cultureel sinds vijf jaar een bestuur was aangetreden dat uit ervaren bestuurders bestaat en kundig en integer is en zich geen moeite bespaarde om de organisatie te verbeteren.

Ook de andere Brabanders, de lezers van Brabant Cultureel, begrijpen niet dat de provincie het blad laat verdwijnen. Ze vinden het een fantastisch tijdschrift, ze houden van Brabant Cultureel. Ze willen dat het blad voortbestaan. Dat blijkt uit de ondertekeningen van een petitie die maandenlang op internet stond, dat blijkt uit de steunbetuigingen die aan de ondertekeningen werden toegevoegd, dat is gebleken uit de talloze gesprekken die ik heb gevoerd over dit onderwerp sinds februari. Ik ben niet één persoon tegengekomen, ook niet onder de politici die ik sprak, die het stopzetten van de subsidie kon billijken.

Brabant Cultureel laten voortbestaan? Ja. Eventueel op sommige punten verbeteren? Ja. Laten verdwijnen? Nee. Nooit! Dat is het oordeel van de Brabander.

Brabant Cultureel is een blad om trots op te zijn. Waar ik het blad ook laat zien, in en buiten de Randstad, ieder is vol lof en bewondering. Collega’s, politici, professionele bladenmakers. En dat het blad met die beschikbare financiële middelen kan worden gemaakt, vind elke professionele bladenmaker ongelooflijk.

Op 29 april dit jaar plaatste ik een petitie op internet, gericht aan Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koningin. Die werd door 160 personen ondertekend, dikwijls met toevoeging van een pleidooi voor het voortbestaan van Brabant Cultureel. Ik overhandig u de petitie met alle ondertekeningen. Ik verzoek u, namens al die Brabanders die Brabant Cultureel maken en Brabant Cultureel lezen, en dat in de toekomst zullen doen, al het mogelijke in het werk te stellen om het blad te behouden. U kunt dat. U beschikt over de middelen om dit prachtige en onmisbare blad te laten voortbestaan. Ik dank u voor uw inzet.

Jasper Mikkers (auteursnaam Tymen Trolsky)
Paterstraat 37 a
5025 KG Tilburg
06 54707683
jaspermikkers@home.nl
www.trolsky.nl

 

TEKST VAN DE BRIEF DIE IK RICHTTE AAN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN MEVROUW MAIJ-WEGGEN

Jasper Mikkers
Paterstraat 37a
5025 KG Tilburg
06 54707683
jaspermikkers@home.nl

Commissaris van de Koningin mevrouw H. Maij-Weggen
Provinciehuis
Brabantlaan 1
5216 TV ‘s-Hertogenbosch

23-08-08

Geachte Mevrouw Maij-Weggen,

In een brief van 29 april dit jaar, die aan u gericht was en aan de gedeputeerde voor cultuur en de leden van Provinciale Staten, verzocht ik om een onderzoek naar de wijze waarop het culturele tijdschrift Brabant Cultureel-Brabant Literair, al dan niet in gewijzigde vorm, behouden kon worden. Daarnaast kondigde ik aan een petitie op internet te plaatsen, met het verzoek aan de lezers die petitie te ondertekenen als ze met de inhoud instemden.

De petitie is door 150 personen ondertekend. Velen hebben de petitie niet alleen ondertekend maar ook duidelijk aangegeven waarom voor hen Brabant Cultureel-Brabant Literair belangrijk is en beouden moet blijven. Zo vermeldden twee van de laatste ondertekenaars: ‘Bij de NBKS volg ik nogal wat publicaties, waaronder ook B.C. Voor onze (beeldende) kunst documentatie is het altijd een rijke bron.’ en ‘Het blad geeft een mooi overzicht van wat Brabant te bieden heeft op het gebied van cultuur en is ook een mooi discussiepodium.
De artikelen over de programmering van de schouwburgen in Brabant zal ik erg missen.’

Het is voor de leden van Provinciale Staten zeer de moeite waard kennis te nemen van de mening van de lezers van Brabant Cultureel-Brabant Literair.

U als commissaris van de koningin van Noord-Brabant en voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bent de aangewezen persoon om de met name aan Provinciale Staten gerichte petitie in ontvangst te nemen. Ik hoop daarom dat u de petitie met de ondertekeningen en de begeleidende teksten van de ondertekenaars uit mijn handen aan wilt nemen. Het is van belang gezien de inhoud van de petitie dat deze ruim voor de statenvergadering van 3 oktober wordt overhandigd. Dan kunnen de statenleden er ruim voor 3 oktober kennis van nemen. Ik verzoek u mij op het Provinciehuis te ontvangen, zo mogelijk rond 15 september. Ik hoop dat u er geen bezwaar tegen heeft dat ik in gezelschap zal zijn van de schrijvende en filmende pers.

Met hoogachting,

Jasper Mikkers, auteur.

 

Alle berichten van deze auteur