Geplaatst

SAMENSTELLING WERKGROEP BRABANT CULTUREEL 1

Ik heb beloofd u op de hoogte te brengen wat betreft Brabant Cultureel, zodra zich nieuwe feiten zouden voordoen. Ik kan u evenwel nog geen nieuws melden. Gedeputeerde Brigite van Haaften is nog in beraad over de samenstelling van de werkgroep die een voorstel gaat uitwerken voor een vernieuwd Brabant Cultureel. Ik ontving van bureauhoofd H. Bergmans een brief, gedateerd 28 november.

Daarin werd de taak van de werkgroep als volgt omschreven: ‘Over de toekomstige positie van de stichting Brabant Cultureel zal een werkgroep worden ingesteld. Deze werkgroep zal de toekomstige functie van Brabant Cultureel mede relateren aan de bredere opdracht van de Staten om een podium te creëren voor het culturele en literaire debat in Brabant. Besluitvorming hierover zullen wij aan Provinciale Staten aanbieden rond de bespreking van de voorjaarsnota 2009.’
Die bespreking is in juni 2009.  

Ik heb de heer Bergmans door middel van een brief geantwoord. De tekst daarvan vindt u hieronder.

De verwachting is dat mevrouw Van Haaften half januari de samenstelling van de werkgroep bekend zal maken. De eerstvolgende vergadering van de Commissie voor Zorg, Welzijn en Cultuur waarin mevrouw Van Haaften verslag zal uitbrengen over de instelling van de werkgroep, vindt plaats op 23 januari.

Ik wens u een mooie afsluiting van 2008 toe. En, uiteraard, wens ik u een boeiend 2009 toe, met een veelbelovend nieuw begin voor Brabant Cultureel en een boeiende voortzetting in komende jaren.

ANTWOORD OP BRIEF VAN BUREAUHOOFD H. BERGMANS

Geachte heer Bergmans,

Ik dank u voor uw brief van 28 november waarin u mij informeert over de toekomstige positie van Brabant Cultureel.

U weet dat de cultuur in Brabant en daarom ook het culturele maandblad Brabant  Cultureel mij aan het hart gaat. Het traject dat nu met Brabant Cultureel gevolgd gaat worden, is voor mij duidelijk. Belangrijk is dat met grote slagvaardigheid een begin gemaakt wordt met de uitvoering van de vastgelegde procedure. Dat betekent dat zo snel mogelijk een werkgroep geformeerd dient te worden en dat deze aan de slag gaat. De taak van de werkgroep is m.i. ideeën te verzamelen die leven bij betrokken Brabanders over de inhoud en vorm die een modern Brabant Cultureel moet krijgen. Deze ideeën en de ideeën die door de werkgroepleden zelf worden ingebracht zullen door overleg en via terugkoppeling naar vakmensen en politici voorstellen opleveren die in de commissie voor Welzijn, Zorg en Cultuur worden besproken. Op verzoek van de commissie worden eventuele wijzigingen aangebracht. De gewijzigde voorstellen gaan naar Provinciale Staten, en die nemen in de vergadering van juni 2009 een definitief besluit.

Het is mijn mening dat de voortgang van deze procedure toegankelijk moet zijn voor ieder die zich bij Brabant Cultureel betrokken voelt. Ik weet dat dat er velen zijn. Het is wellicht aan te bevelen dat telkens op een nader aan te duiden internetadres een bericht geplaatst wordt als een volgende stap is gezet. Als dat niet mogelijk is, wil ik mijn weblog daarvoor beschikbaar stellen. Vele belangstellenden weten die weblog inmiddels te vinden en raadplegen die voortdurend.

Daarnaast moet er m.i. een centraal post- en internetadres komen waarnaar door het Brabantse publiek ideeën voor verbetering van Brabant Cultureel kunnen worden gestuurd. Wellicht kan daar een advertentiecampagne aan voorafgaan. In elk geval zou er van de provincie een oproep kunnen uitgaan die een wijde verspreiding kent.

Ik hoop dat de werkgroep snel geformeerd wordt en aan de slag gaat. Ook hoop ik dat die werkgroep breed wordt samengesteld, met mensen uit diverse disciplines (kunst en onderwijs), maar ook met vertegenwoordigers van het bestuur van Brabant Cultureel en de bestaande redactie. Het kan m.i. niet zo zijn dat bestuur en redactie geen medezeggenschap krijgen in de manier waarop Brabant Cultureel wordt voortgezet.

Ik pleit voor een zo transparant en democratisch mogelijke procedure.

Met vriendelijke groet,

Jasper Mikkers, abonnee Brabant Cultureel en auteur.

 

Alle berichten van deze auteur