Geplaatst

Het ree is ook het haasje

Wanneer zag jij voor het laatst een ree tijdens een wandeling? Brabantse jagers lukt het wel om ze te vinden. Ze schieten jaarlijks tussen de 2000 en 3000 reeën die zij in het vizier krijgen direct dood. Dat zogenaamde ‘noodzakelijke afschot’ is gebaseerd op gesjoemel met cijfers, blijkt uit onderzoek. Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat meer levende reeën goed is voor Brabantse economie.

Een kopschot voor een dier dat z’n leven lieflijk heeft doorgebracht in vrijheid. Dat levert een fraaier plaatje op dan het beeld van de miljoenen dieren die hun leven slijten in donkere stallen alvorens op transport te worden gesteld naar het slachthuis. Wie zich niet verdiept in de jacht, denkt al snel ‘die is zo slecht nog niet’. In ieder geval minder slecht dan de leven- en doodsmachinerie in de vee-industrie. De dagelijkse jachtpraktijk is echter minder idyllisch en kent veel ‘uitwassen’ die al te normaal zijn geworden.

Een ree, nog zelden te zien in Brabant
Minder idyllisch kopschot
Jagers doden in Brabant nu jaarlijks tienduizenden dieren. Dat idyllische kopschot lukt helaas de meeste jagers niet – waardoor aangeschoten dieren nog een lange lijdensweg te gaan hebben voor ze bezwijken. En behalve duizenden reeën, duizenden ganzen, eenden, duiven en eksters, duizenden konijnen en hazen en honderden vossen, pikken jagers ook graag wat minder ‘exotische’ prooien mee. Zo staat de teller van afgelopen jachtseizoen 2009-2010 op 1649 doodgeschoten ‘verwilderde huiskatten’. Een man met een geweer mag volgens de regels een huiskat als ‘verwilderd’ beschouwen als deze zich op meer dan 50 meter van een huis bevindt. Dat doet vermoeden waar de vele vermiste katten in Brabantse dorpen zijn gebleven: onder de grond – want jagers begraven de doodgeschoten katten meteen. De Partij voor de Dieren kreeg enkele meldingen van katteneigenaren wier huiskat was doodgeschoten (zie hier) en vroeg de provincie in het najaar van 2010 de kattenjacht te stoppen of op z’n minst de doodgeschoten dieren te controleren op chip om eigenaren wier kat vermist is uitsluitsel te bieden. Niks daarvan, vonden CDA, PvdA, VVD en ChristenUnie-SGP.

De jagers vermaakten zich
De ‘zelfbeheersing’ van heel wat jagers laat ook op andere vlakken te wensen over, blijkt uit de berichten die het Meldpunt Jachtmisstanden van de Partij voor de Dieren binnenkrijgt. Zo schieten veel jagers lekker door in de sneeuw ondanks een afgekondigde jachtstop. Overigens zijn het de jacht-gezinden in de Faunabeheereenheid zelf die het Provinciebestuur adviseren of en wanneer zij zichzelf een jachtstop opleggen. Jagers vermaakten zich afgelopen sneeuwperiode eind vorig jaar veelvuldig met drijfjachten in de sneeuw, bleek uit meldingen. Toen Brabantse rivieren en beken overstroomden en natuurgebieden onderliepen, vermaakten ze zich met het opwachten van voor het wassende water vluchtende konijnen. Het politieonderzoek naar de in totaal 12 honden die spoorloos zijn verdwenen bij een berucht jachtterrein loopt nog: één hond is in ieder geval met schotwonden en al levend teruggekeerd naar zijn baasje. Verder zijn tientallen roofvogels – hun concurrenten – vergiftigd door jagers afgelopen jaar, en meldden verschillende wandelaars dat ze zich ernstig bedreigd voelden door jagers. Natuurliefhebbers maakten zich boos over jagers die aangeschoten hazen doodsloegen, honderden tamme fazanten die werden uitgezet als schietschijf en vossenjongen en reekalveren die doodhongerden nadat hun moeder was afgeschoten.
Een aparte, trieste vermelding verdient ook de wandelaarster die in 2009 in Bavel werd doodgeschoten door een jager.

De jonge vosjes vóórdat hun moeder werd doodgeschoten. Daarna zijn ze verhongerd.

Doden –pardon: ‘beheren’
De jacht, eufemistisch en omfloerst ‘faunabeheer’ genoemd, is een ondoorzichtig, naar nepotisme riekend beleid. Cijfers zijn ondoorzichtig, ontbrekend of fout. Ze zijn verzameld en aangeleverd door jagers die vervolgens op basis van die cijfers voorstellen doen om verder te jagen. Om al die dieren te doden –pardon ‘beheren’ – is er een heel ambtelijk apparaat opgetuigd: de Faunabeheereenheid Brabant, opgedeeld in ruim 50 Wildbeheereenheden in de Brabantse regio’s. Officieel geldt het principe ‘Nee, tenzij’; volgens de Flora- en Faunawet is een dier in het wild beschermd en mag het niet worden doodgeschoten ‘tenzij er zwaarwegende belangen zijn’. Die belangen zijn vooral gewasschade op de akkers van boeren en risico’s voor verkeersonveiligheid. 250 euro aan gewasschade geldt in Brabant als ‘aanzienlijke’ schade en is officieel goed voor een doodschietvergunning. De Faunabeheereenheid bepaalt de gewenste, juiste ‘wildstand’: het aantal dieren in het wild dat van hen mag blijven leven op een bepaald oppervlakte.

Broekzak-vestzakbeleid
De noodzaak van een afschotbeleid rammelt. Een kwestie van broekzak-vestzak. Het is schrijnend dat alleen vóórstanders van de jacht in de Faunabeheereenheid zitten. Het gaat om vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de KNVJ, de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer, de Federatie Particulier Grondbezit en de Land- en Tuinbouw Organisatie. Zij hebben alle belang bij de jacht omdat ze ofwel zelf graag op dieren schieten, ofwel omdat de bijverdiensten van jachtrechten en de verkoop van doodgeschoten dieren aan de poelier lucratief is. De leden van een Faunabeheereenheid tellen zelf het aantal in het wild levende dieren in een provincie en adviseren de Provincie op basis van hun eigen tellingen hoeveel dieren zij dood willen (‘moeten’) schieten voor ‘de juiste wildstand’. Ook regelen deze partijen onderling de schadetoekenning aan boeren die ‘gewasschade’ hebben gemeld.

Anders dan de Vogelteldag
De Partij voor de Dieren heeft ontdekt dat er in Noord-Brabant flink wordt gegoocheld met de cijfers die de basis vormen voor het jachtbeleid. Zo wordt in het Faunabeheerplan ‘Gewogen Belangen’ benoemd dat er jaarlijks 1000 verkeersongevallen met wilde dieren zouden plaatsvinden. Uit onderzoek (zie de reeënnotitie voor bron) blijkt echter dat er jaarlijks in Noord-Brabant slechts 35 à 40 wildaanrijdingen zijn geregistreerd. En hoeveel ‘draagkracht’ voor reeën Brabant heeft? Dat mogen de jagers van de wildbeheereenheden lekker zelf bepalen. Dat verloopt anders dan de Nationale Vogelteldag. Voor zover bekend bij de natuurliefhebbers die de Partij voor de Dieren kent, is er nooit een publieke uitnodiging uitgegaan om ‘mee te tellen’. Naar het schijnt, vindt er in Brabant echter eenmaal per jaar een faunatelling plaats waar de laatste keer 4000 vrijwilligers aan zouden hebben deelgenomen. Rapportage hiervan is evenwel niet traceerbaar of controleerbaar. Dat aantal van 4000 is ook fiks hoger dan de honderden mensen die in heel Nederland meedoen aan de nationale Vogelteldag…
Hoe hoger het aantal getelde dieren, hoe hoger de overschrijding van de draagkracht van Brabant, hoe hoger het aantal dieren dat mag worden doodgeschoten.

Nog meer rekenfoutjes
Tel daarbij nog enkele rekenfoutjes op: zo staat in de draagkrachtberekening dat Noord-Brabant een oppervlakte van 450.000 hectare in plaats van 500.000 hectare heeft. Dat betekent minder ruimte voor levende dieren dus. Toch komen de jagers –pardon, rekenkundigen – uit op zo’n 10.000 in Brabant levende reeën, waarbij de doorsnee wandelaar zich afvraagt waar die dan zijn omdat ze zelden te zien zijn?!
De afgelopen jaren meldden boeren in heel Brabant gemiddeld 10.000 euro aan gewasschade door reeën. In werkelijkheid blijkt in de hele provincie gemiddeld 1300 euro per jaar te worden uitgekeerd. Zo blijkt een gemiddeld ree toch op z’n hoogst gemiddeld 1 euro aan geschatte schade te berokkenen, en in de realiteit 10 cent. En is dat niet minder dan de 250 euro ‘aanzienlijke schade’ die een doodvonnis nu officieel rechtvaardigt?

Onderonsjes in achterkamertjes
Het nieuwe Faunabeheerplan 2011-2015, getiteld Gewogen belangen, lag afgelopen zomer ter inzage. De Provincie had zelfs op verzoek van de Partij voor de Dieren een informatiebijeenkomst belegd. Middenin de bouwvakvakantie –dat dan weer wel –maar het begin van meer transparantie was er. Behalve de Partij voor de Dieren, de Dierenbescherming, de Faunabescherming dienden nog vele andere natuur-en milieuliefhebbers uitvoerige bezwaren en kanttekeningen in tegen het voorgenomen beleid ten aanzien van dieren in het wild. Dat leek er zowaar democratisch aan toe te gaan. Helemaal sinds Gedeputeerde Staten op verzoek van de Partij voor de Dieren toezegde een permanente klankbordgroep in te stellen, waarin dierbescherming- en natuurbeschermingsorganisaties voortaan mogen meepraten over alternatieve manieren om met de dieren die in het wild leven in Brabant om te gaan. Met structurele oplossingen zoals deugdelijke wildafrasteringen om gewasschade en verkeersonveilige situaties te beperken. Groot was bij alle partijen de verbazing dat dit Faunabeheerplan niét terugkeert ter bespreking in de Provinciale Staten. In een onderonsje in de achterkamertjes hebben het provinciebestuur en de Faunabeheereenheid bepaald wat ze doen –en vooral niét doen – met de alternatieve suggesties voor het geweer.

Jachtstop levert geld op
Het genot van het zien van wild tijdens een wandeling is niet in geld uit te drukken. De wilde dieren die niet worden doodgeschoten, en de jacht dus overleven, zijn schuw geworden. Het is hoog tijd voor een jachtstop. Natuurliefhebbers en recreanten moeten weer kunnen genieten van de aanblik van dieren in de natuur. De ‘gemiddelde burger’ is volgens onderzoek van de Dierenbescherming tegen plezierjacht (circa 72 procent). Het genot van de paar honderd jagers in Brabant mag niet langer boven het genot gaan van de duizenden mensen die kunnen genieten van het zien van levende dieren. Behalve dat alle andere dieren verstoord worden door jagers, verstoren geweerschoten ook de rust van wandelaars en geven een gevoel van onveiligheid. Alles van waarde is weerloos, zei Lucebert al. Het leven zelf, het leven van een mens maar ook het leven van een ree, een zwijn, een vos, een konijn is niet in geld uit te drukken. Vaak worden economische, geldelijke argumenten aangehaald om de jacht te legitimeren. Maar uit recent onderzoek van Tom Bade blijkt dat de aanwezigheid van groot wild een regio juist méér geld oplevert – méér dan de eventuele schade die reeën, damherten en wilde zwijnen aanrichten. Het huidige afschietbeleid is economisch dus niet slim. Op de Veluwe is 65% van de omzet van bedrijven natuurgerelateerd: jaarlijks goed voor 450 miljoen euro. Ook Brabant moet haar kansen grijpen. Verantwoorde natuurrecreatie kan een sterke economische impuls geven aan dunbevolkte Brabantse regio’s die grenzen aan natuurgebieden. Lokale horeca en winkels profiteren, (ex-)boeren kunnen hun boterham verdienen met recreatieve voorzieningen, wildexcursies en B&B’s. Het bedrag aan compensatie van geleden gewasschade door dieren in het wild is vele malen lager dan de opbrengsten van deze natuurrecreatie.
Dat is pure winst voor mens en dier.

[Ton Oomen & Ingrid Ramaan
Resp. nummer-6 en nummer-3 op de kandidatenlijst van de Partij voor de Dieren in Noord-Brabant]

Lees hier hoe het werkelijk zit met het reeënbeheer in de notitie van Ton Oomen.

En tot slot:

Het juiste jagersbestand volgens Kamagurka

Reacties

26 reacties op “Het ree is ook het haasje”

 1. leo van den bergh avatar
  leo van den bergh

  Ik werkte vanaf 1972 als beëdigd rijksambtenaar achtereenvolgens bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek en – inmiddels afgestoten en verzelfstandigd- bij Alterra. In een notendop geeft dit reeds de verderflijke wijze aan waarop het door en door verdorven CDA met het natuurbehoud in dit land is omgegaan. Van meet af aan er op uit om die hinderlijke "geitenwollensokkenwetenschappers" de kop in te rammen en tot zwijgen te brengen. Toen dat bijna gelukt was verschenen plotsklaps de satanische Schreier Pierik, Oplaat, Van den Brink, Ormel, Veerman en Verburg uit hun confessionele spelonken om -zonder enige inhoudelijke discussie- Hobbyjagers op te leuken tot Faunabeheerders. Vanaf dat vervloekte moment leven we in een barbaars land waar hobbymatig schoftentuig de dienst in het buitengebied uitmaakt en politie niks doet, omdat zijzelf of hun collega's en bazen met bloedige wellust de dubbelloopshobbymoord bedrijven. Het is van de gekke dat er in 2011 nog argumenten zouden moeten worden aangedragen waarom er in een mudvol overbevolkt land als het onze op een uitermate behoedzame en respectvolle wijze moet worden omgegaan met het weinige wat ons nog resteert aan natuur en aan de dieren die daarin van oudsher leven. Hobbyjagers zijn het schuim der maatschappij en daarvan geven zij dag na dag en uur na uur blijk. Dat hun wangedrag zelden of nooit via de nieuwsmedia naar buiten komt is te danken aan ons verziekte politieapparaat, dat liever burgers voor ridicule pietluttigheden criminaliseert dan het ware grofvuil der maatschappij aan te pakken. En dat danken we allemaal aan het CDA. Laat hen dus op 2 maart een volgende vrije val maken. En denk er aan: zélfs één zetel is nog te veel voor dat schorem! Wég ermee!

 2. Ruevert: is altijd g avatar
  Ruevert: is altijd g

  de vos preekt de passie voor eigen parochie.
  Ik ken uit het verleden veel ambtenaren van toen Staatsbosbeheer in Tilburg. Geen een was zo ongenuanceerd als Leo. Dus het zal wel een hoax zijn shame on you.

 3. Anouk avatar

  ik zou toch eens even je tekst vooraf doorsturen, als daar de tijd voor is, ingrid! sterk stuk en t kan sterker.
  nouk x

 4. Roel avatar
  Roel

  éénzijdig, vol met onwaarheden en volledig ongenuanceerd. jammer dat de Partij voor de dieren deze leugens nodig heeft om haar achterban een goed gevoel te geven. Ik zie iedere dag overal in de provincie reeën staan omdat ik weet waar ik moet kijken, de gemiddelde wandelaar struikelt er over zonder ze te zien. En dat geen beheer goed zou zijn vor de natuur is ook een bewezen onwaarheid. Hoeveel dieren leven er nog in de "natuurgebieden" van SBB en de landschappen? Daar is het pas een stille boel geworden door dat zogenaamde de natuur haar gang laten gaan. Het onderbuikgevoel van jullie zogenaamde natuur- en dierenbeschermers maakt dat we straks geen beestje meer over hebben in Nederland.

 5. Arend avatar
  Arend

  De gemiddelde wandelaar kun je als volgt uit tekenen. 1. stinkt naar parfum of aftershave. 2. draag een reflecterende ski-jas 3. heeft schreeuwende kinderen of praat zelf te hard. 4. kijkt constant naar de neuzen van zijn schoenen tijdens het wandelen. En deze mensen beweren nooit reeen te zien……GEK HE
  Mensen die de natuur in nederland willen laten regelen door totale onbenullen moeten PVDD stemmen…..
  arend

 6. Ruevert: wordt princ avatar
  Ruevert: wordt princ

  Voor alle pvdd zielen die vroeg in de ochtend eens naar buiten willen. Ga eens kijken achter het Trappistenklooster of ergens anders. Dan zul je zien dat je bijna struikelt over de reeën. Het is wel vroeg maar als bezorgde dierbeschermers moet je er wel iets voor over hebben. En vooral stil zijn, bedekte kleding en genieten. Volgens de boswachter zijn er in dat nog nooit zoveel dieren geweest. Ook de bosuil maakt een spectaculaire comeback.

 7. Jules Vismale avatar

  Bij Eindhoven worden ook reeën afgeschoten daar die hinderlijk zouden zijn voor het vliegverkeer! Het ware beter dat de wolf en de lynx terugkeren opdat die de ree en het wilde zwijn daarginder beter onder controle houden. Overigens zag ik ooit in een boek over WO II een foto staan van Adolf Hitler die in zijn hoofdkwartier bij het Duitse Berchtesgaden een ree voerde daar hij een groot dierenvriend en een vegetariër was en Hitler verafschuwde jagen op dieren! Toch vond Hitler het wél leuker om miljoenen mensen in Polen en Rusland af te laten knallen door zijn SS'ers want die stonden hem schijnbaar ook teveel in de weg. En in Nederland zullen veel mensen eveneens het haasje zijn daar wraakzuchtige soortgenoten van hen honderden Nederlanders per jaar doodschieten!

 8. Tinus Plotseling avatar
  Tinus Plotseling

  vreemd artikel, de reeënpopulatie groeit de pan uit maar wordt volgens dit stuk zwaar bedreigd……
  en die foto….dat ìs niet eens een ree, maar een amerikaanse soort…..tja, die is hìer inderdaad zéér zeldzaam, om maar te zeggen dat die in nederland niet eens voorkomt…..hoezo kennis van zaken???

 9. accipiter avatar
  accipiter

  iedereen tegen de jacht. Dat is zielig, bah. Dat is beter voor de economie. De jagers willen niet hun jachtvelden kwijt en zullen er alles aan doen het te behouden. Zij hebben immers een gedegen opleiding genoten en weten alles van de natuur. Zij zijn een doorn in het oog van de politiek. Ook voor de PVDD. Komt dat goed uit nietwaar? Dat is lastig voor de economie want zij wil groei. Groei betekent huizenbouw en meer industrie. Hoe minder jagers, hoe makkelijker het is om uit te breiden. Geen bezwaar meer van die lastige natuurkenners. Leve roofbouw op de natuur. Uitbreiding betekent minder natuur…oei…waar bljven de dieren? Hoe minder jacht, hoe minder natuur, hoe minder wild. Hoe dom kunnen mensen zijn?

 10. Tinus Plotseling avatar
  Tinus Plotseling

  laat die pvdd zich eens ècht verdiepen in de situatie in de Oostvaardersplassen en pas dan iets roepen over de reeën in nederland…..o ja, de oostvaardersplassen-ellende duurt voort mèt volledige instemming van dezelfde
  PVDD (partij van dode dieren)

 11. RH avatar
  RH

  Leuk van dit soort artikelen maar het is niets nieuws onder de zon… het zijn dezelfde verdraaide teksten van de PvdD die systematisch onwaarheden gebruiken en feiten verdraaien om jacht (en beheer) de kop in te drukken. Zij komen namelijk niet voor het welzijn van de dieren op maar willen alles op z'n beloop laten want dit zou 'natuurlijk' zijn. Zo lobbyen ze tegen jacht 'uit principe' en kijken niet meer wat er het beste is voor het dier, de populatie of het ecosysteem.

  Als de PvdD zo betrokken zou zijn met de dieren, zouden ze een keertje serieus kijken naar het effect wat een gebrek aan predatie te weeg brengt (bv. in de OVP) of naar het effect op populaties van een goede wolvenstand in het oosten. Studies genoeg… Ja, als wolven een realistische optie in Nederland zou zijn geweest vond ik dat ook prima maar dat kan je wolven niet aan doen. Volledig onrealistisch! Wij zijn een land geworden van parken en niet op een 'afrikaans' formaat.

  Laat de PvdD hun misplaatste inzet nou richten tegen de bio-industrie, dierenmishandeling, eigenaren van huisdieren die deze loslaten om zo het hele landschap af te stropen, overbevissing,etc. Dan zou ik ineens een stuk positiever staan tegenover deze partij. De leden van de PvdD kan je volgens mij nog regelmatig in de supermarkt een braadkippetje zien halen terwijl wild toch echt het ultieme scharrelvlees is (een mooi bijproduct van het nodige beheer in Nederland).

  En inderdaad: aan kennis wil het vaak nog wel eens ontbreken…

 12. Albert avatar
  Albert

  Ook de foto van de besmeurde hoogzit is een typisch voorbeeldje van de anti jacht clubjes.
  Ze kunnen namelijk nogal slecht van andermans eigendommen afblijven.
  Daarom zijn die wildcamera's bijzonder handig.
  Ik hoop dat de eigenaar zich meldt en aangifte doet van vernieling.

 13. Dutch hunter avatar
  Dutch hunter

  Ongenuanceerd en leugenachtig stuk, opgeleukt met een foto van een hert in plaats van een ree. Kennelijk heeft de autuer geen onderscheidend verstand van dieren. Ik vreet mijn geweer en al mijn groene kleding op als de zogenaamde ree in het stuk geen White Tail hert is, zo ik er in Ontario Canada op de boerderij in de buurt van het Algonquinpark elk jaar schiet (en consumeer), puur scharrelvlees en geen antibiotica- of hormoonbommen zoals jullie in de supermarkt hebben liggen.

 14. Eppie avatar
  Eppie

  Jammer dat het toegestaan is om zulke leugens te plaatsen. Helaas kunnen ze zich handhaven in de kamer door dit soort leugens. De gemiddelde nederlander weet niets van het onderwerp en slikt dit soort leugens als zoete koek. Gelukkig hebben en weer minder mensen op deze walgelijke partij gestemd. Mevrouw Thieme is 7e dag adventist en die baseren hun vegetarier zijn op de bijbel. Ook die hebben ze niet goed gelezen, want vegetariers komen er niet in voor, hooguit Adam en Eva.

  1. Gen 25,28

  Izak had Ezau lief, omdat hij graag wildbraad at; Rebekka daarentegen had Jakob lief.
  2. Gen 27,19

  Jakob zei tegen zijn vader: Ik ben Ezau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen.
  3. Gen 27,25

  Toen zei Izak: Zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan.
  4. Gen 27,31

  Ook hij maakte een smakelijk gerecht klaar en bracht dat bij zijn vader. Hij zei tegen zijn vader: Mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen.

  Liegen liegen en nog eens liegen. Dat is de koers van de PvdD.

 15. g. van galen avatar
  g. van galen

  Gatver!
  Wat een ongenuanceerd en ver van alle waarheden stuk.
  Nu weet ik weer waarom de pvdd op alle fronten stemmen verliest.

 16. Bertus Ultra avatar
  Bertus Ultra

  Met leugens en achterklap stemmen proberen te winnen en dan toch klagen over de andere partijen.
  Wat u niet wil dat u geschiedt….

  Opmerkelijk dat deze Pvdd kandidaten het erg vinden dat jongen vossen en reekalveren doodhongeren.
  In de OVP is doodhongeren de normale doodsoorzaak met overtuigde instemming van de Pvdd.
  Volgens NH statenlid voor de Pvdd van Poelgeest is de hongerdood niet erg. "Ze raken snel in coma en overlijden ook snel."
  Standpunten veranderen snel bij de Pvdd! Zo het uitkomt mag ik wel zeggen.
  Overigens lieve kiezer. Reegeiten worden niet gedood als ze een kalf hebben.
  Als natuurliefhebbers met kennis van zaken willen meetellen tijdens een faunateldag dan zijn die volgens mij van harte welkom.

 17. Katja avatar
  Katja

  Dit is een stuk stemmingmakerij van de bovenste plank.
  Het toont hoe de PvdD daadwerkelijk in elkaar steekt.
  De PvdD is een ordinair samenraapsel van extremistische groeperingen die door de oprichting van een politieke partij de legale status hebben verworven.

 18. Albert avatar
  Albert

  Waarom is mijn bijdrage met verwijzing naar de links van ver. het edelhert, ver. het reewild, en het faunafonds verwijderd?????

  Beetje Hypocriet

 19. Evert-Jan Gerritsen avatar
  Evert-Jan Gerritsen

  Hoeveel leugens en onjuistheden er in zon klein stukje tekst kunnen staan.. ongelooflijk! Waarom verspillen we belastingcenten aan iets als de PvdD? Als de partij van mevrouw Thieme, zich daadwerkelijk in zou zetten voor de dieren, zou ze mijn stem hebben. Ik denk eerder dat mevrouw Thieme de naam van haar Partij moet wijzigen in iets als Ptdj (Partij tegen de jagers). Mensen zien inderdaad geen wilde dieren meer, goh hoe zou dat komen? Op internet staan diverse tips voor het verhogen van de kans om wild te zien. Als de mensen deze tips aandachtig doorlezen en opvolgen, zie je heus wel wat. Ik ben zelf een enorme dierenliefhebber, maar realiseer mij ook dat de mens, in moet grijpen om situaties als in de Oostvaardersplassen te voorkomen. Een situatie die mevrouw Thieme overigens maar normaal vindt. Schade die reeën aanrichten bij een boer, kunnen in de duizenden euro's lopen. Wie heeft in vredesnaam bedacht dat dit maar een euro per dier zou zijn????

  Het zou fijn zijn als bij het schrijven van dit stuk ook aan jagend Nederland werd gevraagd hoe de vork in de steel zit. Dit artikel is pure laster, en eigenlijk zou de KNVJ een kort geding aan moeten spannen tegen de Pvdd en tegen de auteur van dit artikel!

 20. Evert-Jan Gerritsen avatar
  Evert-Jan Gerritsen

  KNVJ moet uiteraard KNJV zijn.

 21. b.rac avatar
  b.rac

  'Dat aantal van 4000 is ook fiks hoger dan de honderden mensen die in heel Nederland meedoen aan de nationale Vogelteldag…'

  hmmm:

  Aantal vogeltellingen nationale vogelteldag 2011: 28586

  Welke feiten in dit stuk kloppen wel?

 22. pj avatar
  pj

  Ik heb enkele terug een jachtcursus gevolgd, niet om zelf te jagen maar om te leren wat jagers zouden moeten weten. Helaas bleek meer dan 80% het vooral om het schieten te gaan. Als men de getoonde soort niet herkende was steevast de opmerking: ik weet alleen dat je het (ding) dood kan schieten. Ook in die jachtcursus: de wapeninstructeur, in het dagelijks leven werkzaam bij de politie, vertelde fijntjes hoe je de wet kon ontduiken. Katten van de boer sla je dood, en leg je langs de weg. Verkeers ongeval heet dat. Ik mocht overigens niet mee met de wild"beheer"-eenheid om reeen te tellen. Tja, pottenkijkers niet gewenst.

 23. RH avatar
  RH

  Pardon????

  Dan wil ik wel eens weten waar jij de jachtcursus gevolgt hebt? Ik geloof hier eerlijk gezegt niets van en ik zou toch even willen opmerken dat mijn beleving van de cursus geheel anders was! Schieten en jachtwapens was maar een heel klein deel hiervan en het overgrote deel ging over het herkennen en aanspreken van diersoorten, leefgewoontes, dierziektes, biotoop, wetgeving, landbouw, jachthonden, etc. Ik kan je zeggen dat naast de wilde eend (enige bejaagbare soort) wij ook de topper eend, tafeleend, krakeend, wintertaling, zomertaling, smiend, eidereend, nonnetje, grote zaagbek, krooneend, pijlstaart, brilduiker, zwarte zeeeend, en ga zo maar even door moesten kennen incl. eet-, leef-, en broedgewoontes. Dit is maar even een voorbeeld maar ik kan je zeggen dat dit een forse opleiding is en als er ook maar 1 woord klopt van wat jij loopt te verkondigen, moet dit bij de KNJV en de SJN gemeld worden. Ik geloof er eerlijk gezegd niet in.

  De jachtopleiding bestaat uit vier onderdelen waarvan drie praktisch en 1 theorie. De praktijk delen hebben natuurlijk met veiligheid en vaardigheid mbt. schieten (hagel en kogel) te maken… het zou wat zijn als een jager dit niet onder de knie had (in het belang van het dier). De theorie draait echter om veel meer aspecten en besteed geen aandacht aan 'schieten'. Wel komen jachtwapens en kalibers aan bod maar dit is maar een zeer beperkt onderdeel van een zeer uitgebreide opleiding die vooral bedoeld is om de kennis van dieren en de natuur te vergroten.

 24. RH avatar
  RH

  Ik zie net dat ik je bericht verkeerd gelezen had… excuses hiervoor. Wel kan ik je zeggen dat ik jouw bevinding niet onderschrijf en nou juist zeer veel gepassioneerde mensen ben tegengekomen met een grote voorliefde voor natuur en velen zoals jij die nou juist de cursus volgden om hun kennis te vergroten. Er zullen vast rotte appels tussen zitten maar deze worden er snel genoeg uitgefilterd.

 25. A.K. avatar
  A.K.

  pvdd??
  zij hebben er net zoveel verstand van als een koe van
  paard rijden!! en krijg een koe maar eens in het zadel,
  dat lukt niet.