Geplaatst

Conflict met wethouder leidt tot aftreden volledige LOTT-bestuur

Recente ontwikkelingen binnen de Lokale Omroep Tilburg-Totaal (LOTT) inzake het uit te voeren beleid (tv-activiteiten) op weg naar een semi-professionele omroep hebben geleid tot een diepgaand verschil van mening tussen de media-wethouder de Vries en het LOTT-bestuur.

Deze ontwikkelingen geven de wethouder naar zijn zeggen het gevoel dat het desbetreffende beleid stagneert c.q. ernstige schade zou oplopen indien dat beleid verder wordt uitgevoerd en dan specifiek  door het LOTT-bestuur in haar huidige samenstelling.

Dit gevoel is volgens hem mede ingegeven door de druk die er vanuit de politiek in toenemende mate op hem zou worden uitgeoefend om te interveniëren in deze in principe interne kwestie binnen de LOTT.

Dit heeft ertoe geleid dat de wethouder het bestuur te kennen heeft gegeven dat stopzetting van de wettelijke bezoldiging daarbij niet uitgesloten moet worden geacht.

Het LOTT-bestuur is van mening dat een interventie zoals die nu aan de orde is noch moreel noch wettelijk acceptabel is en dat op grond hiervan de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen de wethouder en het bestuur zodanig is aangetast dat er van een vruchtbare samenwerking geen sprake meer kan zijn.

Daarbij realiseert het bestuur zich dat het, vooral  het belang van de LOTT voor ogen nemend, ongewenst is in de huidige bestuurlijke samenstelling met de gemeente te blijven samenwerken.

Daarom heeft het LOTT-bestuur de wethouder inmiddels laten weten dat zij unaniem besloten hebben af te treden.

Alle berichten van deze auteur