Geplaatst

Hockey, een beproefd concept?

Maandag 1 februari 2010 neemt de gemeenteraad een besluit over de hockeyfusie. Hoe staat de PvdA in dit dossier?

Met de fusie van Forward en THMC Tilburg is er een mogelijkheid om hockey op het hoogste niveau te organiseren in Tilburg. De PvdA vindt dit sportief gezien een geweldige kans. Topsport is een visitekaartje voor de stad en stimuleert het uitoefenen van de ‘breedtesport’. Daarnaast lijkt met de verhuizing van Forward de laatste voorwaarde ingevuld om ook de problemen met de ruimtelijke indeling van Stappegoor (dat in de tijd van wethouder Aarts veel te opportunistisch is opgezet) definitief op te lossen. Dat mag wat kosten. De PvdA heeft er echter wel voor gezorgd dat, voordat definitief wordt besloten € 6,1 miljoen aan de hockeyclubs mee te geven, er inzicht wordt gegeven in de financiële uitwerking van het herziene plan voor Stappegoor. Blijft het bij de miljoenen voor het uitplaatsen van Forward? Of moet er straks nog veel meer geld bij? De PvdA wil een integrale afweging kunnen maken. Dit in tegenstelling tot CDA en VVD, die het (als het om hockey gaat) opeens een stuk minder belangrijk vinden dat plannen financieel goed zijn onderbouwd.

Dat de gemeente de eerste stap moet zetten is opmerkelijk. Twee keer eerder zette de gemeenteraad een eerste stap om Tophockey mogelijk te maken. Twee keer eerder waren het de clubs zelf die de plannen torpedeerden, waarbij sentimenten (zoals niet op elkaars locatie willen spelen) een grote rol speelden. En dan moet de derde keer de gemeente weer eerst zekerheid over een investering van miljoenen geven, voordat THMC Tilburg voorzitter (en prominent CDA-lid) Pieter Bogaers het principebesluit aan zijn leden wil voorleggen. Dit is temeer opmerkelijk daar onzekerheden in de financiering van het plan in deze fase niet veroorzaakt worden door de gemeente. Naast een benodigde bijdrage (€ 5 mln) van de provincie, zijn het vooral de financiën van de clubs (die zelf €1 mln investeren en moeten zorgen voor de uitvoer van de verbouwing ‘binnen de hekken’) die vraagtekens oproepen. Zo hebben de clubs in de begroting geen posten opgenomen voor prijsstijgingen en andere onverwachte zaken. En is op dit moment nog volstrekt onduidelijk hoe de clubs een exploitatietekort van € 250.000 per jaar zullen gaan oplossen. De PvdA vindt het dan ook volstrekt logisch dat de clubs hun zaakjes financieel op orde moeten hebben voordat de raad in juni 2010 definitief besluit € 6,1 mln (of welk bedrag dan ook) over te maken. Terecht ook dat het college alvast heeft aangegeven dat de clubs niet bij de gemeente hoeven aan te kloppen mocht bij de bouw of de exploitatie financiële problemen naar voren komen. De bal ligt bij de clubs.

Met deze derde poging is ook veel geld gemoeid. In november leek het nog om € 5 mln te gaan. Nu blijkt dat om, naast een fusie, ook tot Tophockey te komen nog eens €1,1 mln extra nodig is. Door de getallen komt de vergelijking met het Midi-theater naar boven. Ook daar ging het om een investering van rond de € 6 mln voor de gemeente en een exploitatietekort van € 250.000. In dat dossier volgden VVD en CDA een strakke financiële lijn. De slechte financiële onderbouwing was voor raadslid Marc Verstraeten (VVD) reden om op te stappen. En het CDA schreeuwde van de daken eerst getekende exploitatiecontracten te willen zien voordat een volgende stap gezet mocht worden. Wat een enorm contrast met de manier waarop deze partijen zich nu opstellen. Tijdens de commissiebehandeling adviseerde Ceciel Franssen (VVD) alle fracties maar vooral akkoord te gaan met het voorstel vanuit de constatering dat na de eerste poging (€ 1mln) en de tweede poging (€ 2 mln), deze derde poging (€ 3,6 mln) weer aanzienlijk duurder uitpakt voor de gemeente. Haar beredenering: "laten we nu maar akkoord gaan met dit voorstel, want als we het op een 4e poging aan laten komen dan zal dat waarschijnlijk nog weer duurder zijn". Het CDA bleek bij monde van Erik de Ridder er op te vertrouwen dat het wel goed zou komen met het exploitatietekort. En mocht dit wat lastig worden, doen moest de gemeente wat hem betreft maar niet lastig doen over het uitgeven van een horecavergunning, waarmee de club een mogelijk verlies als partycentrum weer kan goedmaken. Toen in de discussie de vergelijking met het Midi-theater werd getrokken wierp het CDA dat verre van zich met de woorden "Hockey is een bewezen concept". Bewezen lijkt mij vooral dat de kritische houding van het CDA afneemt als de initiatiefnemer een prominent CDA-lid is. Misschien dat Adje voordat hij een nieuwe poging onderneemt eerst maar eens lid moet worden van het CDA. Maandag 1 februari 2010 neemt de gemeenteraad een besluit over de hockeyfusie.