Geplaatst

Segregatie

Maandag 14 januari 2008 werd in de commissie Maatschappij de collegenota Segregatie in kaart gebracht besproken. De PvdA gaf bij de bespreking van deze nota niet alleen aan het standpunt van de toenmalige wethouder Bakcx te onderschrijven, maar liet ook duidelijk weten dat de aard en omvang van de problematiek zodanig was dat een breed draagvlak was vereist om te komen tot adequate initiatieven en maatwerk.

Naar aanleiding van genoemde nota was er raadsbrede consensus voor een stadsbreed debat.

We zijn nu een jaar verder. En er ligt een plan van aanpak voor de segregatie in het basisonderwijs: in de buurt naar school.Het doet ons deugd vast te stellen dat dit plan van aanpak alle kenmerken draagt van wat en jaar geleden door de fractie is voorgesteld.Het doel is streven naar buurtscholen, de scholen zijn een afspiegeling van de buurtpopulatie.  Belangrijk voor dit streven is het gegeven dat de schoolbesturen achter deze gedachte staan, zodat afspraken kunnen worden vastgelegd en door de schoolbesturen proactief kan worden gehandeld. Gelukkig is dat het geval.

Van even groot belang is het committent van de ouders. Het respecteren van de schoolkeuzevrijheid van de ouders is een van de pijlers van het plan van aanpak. De initiatieven die worden voorgesteld vinden hun basis in de betrokkenheid van de ouders. Het plan van aanpak wordt ondersteund door het rijk en omvat een drietal initiatieven die allemaal gericht zijn aan de ouders:

•·        Ouderinitiatieven: kinderen gezamenlijk naar de buurtschool (het stimuleren van ouderinitiatieven om gezamenlijk de kinderen naar de buurtschool te sturen)

•·        Informatievoorziening voor allochtone ouders (het realiseren van effectievere informatievoorziening voor, en begeleiding van allochtone ouders, om hun kennis over en de binding met het Nederlandse onderwijs te versterken)

•·        Initiatieven voor en door ouders binnen de basisschool (het stimuleren en opzetten van initiatieven voor en door ouders binnen de basisschool om het commitment binnen de buurt voor buurtscholen te borgen en om meer kennis en begrip te creëren voor de verschillende culturen op een school)

Uitgangspunten van de pilot:

•·        Inzetten op Preventie (actief uitdragen en stimuleren van het streven naar buurtscholen)

•·        Brede aanpak van 0 tot 12 jarigen ( dus ook peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus)

•·        De aanpak van segregatie wordt ingebed in een breed beleidskader (verbeteren fysieke aantrekkelijkheid van de school, verhogen van de onderwijskwaliteit, inzetten van aantrekkelijke en heterogene woningbouw)

De PvdA staat vierkant achter dit plan van aanpak. Sterker nog, dit plan van aanpak is PvdA. We zijn ons bijzonder bewust van het feit dat de problematiek van de segregatie weerbarstig is. Het gaat om beïnvloeding van keuzeprocessen die bijzonder complex zijn. Maar we geloven in de kracht van de initiatieven van de ouders. We willen insteken op kansen en mogelijkheden, niet op problemen. Ouderbetrokkenheid is cruciaal voor de positieve uitstraling van de school.