Geplaatst

GL op de populistische toer?

‘Mensen van buitenlandse herkomst die soms al tientallen jaren in Nederland wonen moeten niet meer verplicht worden een inburgeringexamen te doen. Die zijn al ingeburgerd. Het is een belediging aan hun adres’. Aldus GroenLinks raadslid Ali Yenice.

Yenice diende tijdens de behandeling van de begroting 2011 een motie in waarin het college werd opgeroepen oudkomers vrij te stellen van de verplichte inburgering en de mogelijkheid te behouden dat oudkomers vrijwillig kunnen deelnemen aan inburgering.

Even doorbijten:
Als Yenice zijn werk goed gedaan had zou hij kunnen weten dat hij dan in Den Haag moet zijn. Gemeenten kunnen inderdaad via artikel 31 lid 2 (Indien het college op grond van door de inburgeringsplichtige aantoonbaar geleverde inspanningen tot het oordeel komt dat het voor hem redelijkerwijs niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen, legt het college geen boete op, maar verleent het college ontheffing van de inburgeringsplicht (artikel 31 lid 2 onderdeel c Wet inburgering)) ontheffing van de inburgeringsplicht krijgen. Het college heeft wel een zekere beoordelingsruimte, maar geen beoordelingsvrijheid bij de beantwoording van de vraag wat moeten worden verstaan onder ‘voldoende ingeburgerd zijn’. Anders gezegd: hoewel het begrip ‘voldoende ingeburgerd zijn’ in artikel 2.8a lid 1 Besluit inburgering een enigszins vaag begrip is en het college hierin zelf duidelijkheid zal moeten creëren, kan het daarbij niet voorbijgaan aan de objectiviteit van deze (weliswaar vage) norm. Een objectivering van deze vage norm ligt in de Wet inburgering en de daarop gebaseerde regelgeving zelf. Degene die de ontheffing aanvraagt, zal aantoonbaar moeten beschikken over de kennis en vaardigheden waarover ook een inburgeringsplichtige moet beschikken om het inburgeringsexamen te halen.

Vrijstelling ex artikel 5 lid 1 onderdeel f Wet inburgering
Het bovenstaande onder het kopje ‘Ontheffing ex artikel 2.8a Besluit inburgering’ geldt mutatis mutandis ook voor de beantwoording van de vraag wat moet worden verstaan onder ‘voldoende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in de Nederlandse taal en evidente kennis van de Nederlandse samenleving’ (artikel 5 lid 1 onderdeel f Wet inburgering): om voor de vrijstelling in aanmerking te komen zal betrokkene moeten aantonen te beschikken over de kennis en vaardigheden waarover ook een inburgeringsplichtige moet beschikken om het inburgeringsexamen te halen.

Tot zover Haagse regelgeving. Natuurlijk kunnen en moeten er soms ook vrijstellingen of ontheffingen gegeven kunnen worden, maar niet op basis van willekeur. Er zal toch een zekere objectieve beoordeling aan ten grondslag moeten liggen.

Maar om een genuanceerde kijk op de zaak ging het GroenLinks gemeenteraadslid Ali Yenice helemaal niet. Yenice is, evenals de raadsleden Orkun Baytemir en Kenan Baydar van de PvdA met voorkeurstemmen in de gemeenteraad gekozen. Yenice kwam even scoren voor zijn achterban: “beledigend om oudkomers lastig te vallen; migranten die al jaren in Nederland wonen zijn evident ingeburgerd” . Toen Yenice ook nog om een hoofdelijke stemming vroeg was het (en de verslaggevers van het Brabants Dagblad zagen dat goed) hem alleen maar te doen om Kenan Baydar, Orkun Baytemir en Hassan Chibani voor het blok te zetten.

Gelukkig zijn veel van onze migranten wel ingeburgerd, ook oudkomers. Maar het is niet zo, en dat weet Yenice ook, dat ‘al jaren in Nederland wonen niet betekent dat migranten dan evident zijn ingeburgerd’. De PvdA is solidair met migranten. Maar dan is wederkerigheid vereist. Wij bieden migranten de kans hier een nieuw bestaan op te bouwen; van hun kant grijpen migranten die kans. Maar die wederkerigheid is niet meer vrijblijvend. Als GroenLinkser Yenice dat ook van mening is vindt hij de PvdA aan zijn zijde. Echter niet met alleen maar scoren voor de achterban. Want daar schieten Tilburgers en Tilburgse Turken, Marokkanen, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, enzovoort niets mee op.

Willem Bongaarts
Woordvoerder Integratie PvdA Tilburg

Reacties

2 reacties op “GL op de populistische toer?”

  1. Tom Pijnenburg avatar
    Tom Pijnenburg

    Bekijk wat een voormalige TilburgZ webcamgirl er van vindt:
    http://www.youtube.com/watch?v=EGQ1smB0JjM