Geplaatst

Andere aanpak integratie

Op maandag 18 oktober 2010 heeft de raadscommissie maatschappij zich eensgezind achter het standpunt van het college van B en W gesteld om na deze collegeperiode met integratie als apart beleidsveld te stoppen. Integratie moet onderdeel uit gaan maken van de ‘normale’ beleidsterreinen zoals onderwijs, arbeidsparticipatie, veiligheid en zorg en welzijn. Nieuws zou je denken in een land waar het vraagstuk rond immigratie, asiel en integratie hoog op de agenda van burgers en politiek staat. Geen woord echter over de behandeling van dit onderwerp in onze krant. Even niet opgelet? Geen uren meer? Bezuinigingen bij de krant? Desinteresse?Daarom graag hier het standpunt van de PvdA. Het nieuwe kabinet gaat spreken over immigratie en asiel. Minister Leers als poortwachter aan onze grenzen die bepaalt wie er wel en wie niet in dit land een toekomst mag opbouwen. Wij, als PvdA, staan er voor om dan tegen nieuwe Tilburgers te zeggen: ‘Goed dat u er bent, voel u welkom en zorg dat u vooruitkomt in het leven en draag een steentje bij aan de toekomst van onze stad’.

Integratie heeft ook te maken met zij die hier al zijn. Autochtonen en migranten. Het is al vaker gezegd, ook voor Tilburgers van origine is er de afgelopen tientallen jaren veel veranderd in hun directe omgeving. Straten en buurten verschoten van kleur, werden veeltalig en buren kenden elkaar niet en hadden soms ook flink last van elkaar of elkaars kinderen. De grote politieke partijen, inclusief de PvdA, hebben geen goed antwoord gevonden op dat wat migratie ook aan vermijding, afzondering en conflicten en confrontaties met zich meebracht. De raad zag begin 2010 bij de evaluatie van 4 jaar integratiebeleid dan ook dat er wel het een en ander ten goede was verbeterd, maar dat er een paar tandjes bij moesten. Met name meer nadruk op de sociaal economische integratie. De lijn die het college inzet met het afbouwen van het integratiebeleid en inbedden van dat beleid in andere beleidsterreinen ondersteunt de PvdA van harte.

Integreren is een werkwoord. Je moet er wat voor doen. Migreren, het van de plek waar je geboren bent vertrekken naar een andere wereld is meestal een drama. Maar eenmaal hier is er geen andere keus. Je moet integreren. Het is de enige manier om een nieuw bestaan voor jezelf, je naaste en/of je familie op te bouwen. Waar kun je integreren? Dat kan op school, in het werk en in je vrije tijd. Meer smaken hebben we niet.

De PvdA en gelukkig ook andere partijen in de gemeenteraad vinden het dan ook uitstekend dat het college zich op deze drie domeinen wil richten. Vooral scholing (leren) en werken staan centraal bij het vooruit komen. De gemeentelijke overheid kan een rol spelen als het gaat om leren, werken en de aanpak van criminaliteit. Alhoewel de migrant hier zelf ook nadrukkelijk aan zet is. Het domein vrije tijd kan door de migranten en de ontvangende samenleving vormgegeven worden. Bij alle domeinen is het van belang dat autochtonen hun netwerken open stellen voor migranten en dat migranten er in willen participeren.

Aparte aandacht verdient nog de inburgering van migranten die al langer in onze stad zijn. We hebben de afgelopen jaren een flinke stap voorwaarts gezet. We zijn er nog niet. Die migranten die nog moeten inburgeren, zo’n 1000, willen we goed op weg helpen. Daar moeten ze op de eerste plaats zelf ook hard aan mee willen werken, want in 2014 is het geld van het Rijk op. De PvdA wethouder gaf aan te willen onderzoeken of een sociaal leenstelsel, zoals ook het nieuwe kabinet voorstelt, hier soelaas kan bieden.

De PvdA staat dan ook achter de resultaatgerichte aanpak voor de sociaal economische stijging zoals in het raadsvoorstel aangegeven. Goed voorbereid naar school gaan, de opleiding succesvol afmaken, inburgeren, aan het werk of je verdienstelijk maken in onze samenleving, bestrijding van armoede en jongeren die crimineel zijn oppakken, straffen, maar ook zicht op een andere toekomst bieden. Migranten zullen zoveel als ze kunnen aan hun eigen ontwikkeling moeten bijdragen. Van onze samenleving mogen zij verwachten dat we ze dan ook alle ruimte geven. Niet meer vanuit een apart integratiebeleid, maar gewoon tijdens het zoeken naar werk, volgen van onderwijs, bieden van zorg en garanderen van veiligheid!

Willem Bongaarts
Raadslid PvdA