Geplaatst

Gemeenteverantwoordelijkheid

Er ligt een plan voor huizen in de Bokhamer in de hoek Reitse Hoevenstraat – spoorlijn. "Tilburg verstikt door inbreiden", zo werden we daarover pas ook gealarmeerd door Arjen Roos. Het gaat om een locatie met bijzondere waarden wat betreft Tilburgs ontstaansgeschiedenis en groene cultuurhistorie. Bovendien is het een bijzondere plek vanuit het oogpunt van stadsnatuur, precies de plek waar twee groene corridors elkaar ontmoeten (zie ‘Tilburg daar leeft meer dan je denkt’). Zoals hier al eerder duidelijk gemaakt (zie o.a. ‘Wel en niet betaald onderzoek’) blijven op dubieuze manieren dit soort waarden bij de gemeente ongeïnventariseerd en ongeregistreerd. Gelukkig is er nu de Adviescommissie Stedelijk Groen, dacht ik. Maar bij navraag blijkt dat de Bokhamerplannen niet eens aan die Adviescommissie zijn voorgelegd. Hoe kan dat nou? Waar is die Adviescommissie dan voor? Had dit plan niet juist als eerste aan die commissie moeten worden voorgelegd?

"Ze drammen toch door", zo reageren murw geworden bewoners die na ervaringen met woonwagenkamp, moskee en verdere salamitactiek (zie stukje ‘Salami’) de moed niet meer hebben om nog te protesteren. Om misschien toch nog te komen tot enige belangenafweging zit er niets anders op dan dat ik alsnog zelf bezwaar nog maak. Maar in feite is het absurd dat ik de verantwoordelijkheid voor dit gemeentebelang nu weer op me moet nemen. Want het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om de hier in het geding zijnde waarden en belangen te inventariseren en af te wegen. De biodiversiteit in de stad is allereerst een gemeenteverantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente om een zo ingrijpend plan wat betreft aantasting van biodiversiteit, stadsnatuur en groene cultuurhistorie voor te leggen aan de nieuwe Adviescommissie Stedelijk Groen. Nadrukkelijk protesteer ik daarom ook alsnog tegen wat ik in mijn vorige stukje nog memoreerde: het in de kopieën naar de raadsleden weglaten van de hele inleiding bij mijn commentaar op de nota ‘Tilburg boomT’. Waarom werd die inleiding weggelaten? Is het daarin aangekaarte probleem niet juist heel actueel en de aandacht meer dan waard? Was die discriminatie naar mijn tekst terecht? Aansluitend op mijn vorige stukje hierbij die betreffende inleiding (versie voor de gemeenteraad).

"" Naar aanleiding van:                                                                Tilburg 25-06-2007
    Concept bomennota ‘Tilburg boomT’

   Aan de Tilburgse Gemeenteraad

   Geacht Gemeenteraadslid,

Als lokale overheid is de gemeente de verantwoordelijke voor het openbare, gemeenschappelijke bezit van ons allemaal. Onder invloed van grote campagnes echter constateer ik meer en meer een steeds eenzijdiger oriëntatie op belangen van bedrijven en particulieren. Zich op de stad betrokken voelende burgers moeten steeds meer zelf de verantwoordelijkheid nemen voor wat eigenlijk bij uitstek gemeentetaken zijn. Zelfs waar het symbolen van de stad betreft, zoals de boom die toch in de archieven wordt genoemd: "des Gemeentens Lindeboom". Het is toch een vreemde situatie als burgers dan zelfs een Lindefonds moeten oprichten en grote bedragen moeten investeren vanwege de op zich genomen gemeenteverantwoordelijkheid. Nog ernstiger wordt het als hun acties en initiatieven dan juist door de gemeente worden gesaboteerd en zij zich uiteindelijk zelfs genoodzaakt zien tot het indienen van een schadeclaim bij de gemeente. En niet alleen de Lindeboom, maar alle openbare bomen zijn openbaar bezit van ons allemaal, ofwel van de gemeente. Het is dan ook bij uitstek een taak van de gemeente om daarover een bomennota te schrijven. Er ligt nu echter een conceptstuk met dusdanige hiaten en getuigend weer van een dusdanig gebrek aan werkelijke verantwoordelijkheid voor het openbare groenbezit dat ik hierover toch speciaal aan de alarmbel trek. Burgers zelf moeten nu weer met aanvullingen en correcties komen die eigenlijk direct vanuit de gemeente zelf hadden moeten komen. Burgers zelf moeten nu weer via vragen en reacties de verantwoordelijkheid nemen voor de totstandkoming van een echte bomennota. En welke burger heeft tijd en energie om onbetaald het huidge product van de Tilburgse gemeenteambtenaren volledig door te nemen en van commentaar te voorzien? Hoewel zeer betrokken heb ook ik dat niet op kunnen brengen. Ik hoop dat mede door uw invloed in de toekomst snel een eind komt aan deze situatie. En ter illustratie van het niveau van de genoemde conceptnota toch nog een paar inhoudelijke opmerkingen daarover.

                                                                                    Hoogachtend
                                                                                    Henk Kuiper ""  

En precies hetzelfde probleem als bij die bomennota in de wijk Jeruzalem, het Piushavengebied, het Brucknerpark, het Quirijnstoktracé, de kloostertuin aan de Bredaseweg en nu weer in de Bokhamer. Er is kennelijk op het gemeentehuis een coup gepleegd. Ja, op het dak wapperen tegenwoordig vlaggen met een grote ‘T’. De hele gemeentevoorlichting en het hele ambtenarenapparaat lijken in handen van een reclamesyndicaat dat ervoor moet zorgen dat ook qua grond en groen de hele gemeente wordt verkocht aan bouwbedrijven en projectontwikkelaars.

Reacties

2 reacties op “Gemeenteverantwoordelijkheid”

 1. henk avatar
  henk

  Beste Bram,

  Bedankt voor je bemoedigende woorden. Maar wat ik over de Bokhamer begrepen heb is dat het bouwplan juist niet in de Adviescommissie is geweest. Er is later gesproken over de uit het plan voortvloeiende kapvergunning voor zo'n vijftigtal bomen. En je weet zelf maar al te goed wat dat dan verder inhoudt: de struiken en kleinere bomen verdwijnen tegelijkertijd ook allemaal. En hoe vaak wordt in Tilburg een kapvergunning geweigerd als het betreffende bouwplan al is goedgekeurd? Hooguit wordt er met een paar bomen nog wat gemarchandeerd. Nee, het eigenlijke bouwplan, d

 2. bramvanbeurden avatar
  bramvanbeurden

  beste Henk,

  je weet dat ik het op veel gebieden met je eens ben. Vooral als het gaat om de koers die de gemeente Tilburg soms lijkt te willen varen. Ik kan ook maar moeilijk accepteren dat planologen een groen stukje stad geen waarde toekennen omdat er nog niets is gebouwd. Steeds meer zien we dat visie het zicht op de werkelijke wereld ontneemt.

  Maar soms lukt het de mensen die meer zien dan anderen, om de rest te wijzen niet naar de wereld die voor ons ligt maar naar de wereld die onder onze voeten ligt. Jij zelf bent zo iemand die mensen doet stil staan om rond te kijken in plaats van alsmaar vooruit te staren.
  Ik kan me voorstellen Henk dat je je wel eens afvraagt wat voor zin het al die jaren heeft gehad. Maar je moet wel beseffen dat deze strijd er een is zonder direct zichtbare overwinningen laat staan een met oorkondes en lintjes. Wat echter niet betekend dat je niet al veel gewonnen hebt zelfs tot binnen de vesting waar nu de vlaggen met de T wapperen.

  Op 26 augustus jl. zijn de betreffende bouwplannen voor de bokhamer in behandeling geweest tijdens de adviescommissie stedelijk groen. Hier is heel duidelijk het natuurlijke als het cultuurhistorische belang van deze hoek aangekaart en luide het advies